Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: čtvrtek 1. srpna 2019
Čtvrtek po 17. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (1. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Svatý Bože,
útočiště všech, kteří v tebe doufají.
Veď nás cestou našeho života a pomoz nám
užívat pomíjivé hodnoty tak,
abychom neztratili hodnoty věčné.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.

Velký Bože,
Ježíš se stal naším bratrem
a my tě můžeme nazývat Otcem.
Dej, abychom tě svým rozumem a srdcem
poznávali stále hlouběji,
a tak nacházeli plnost života v Ježíši Kristu,
tvém Synu a našem Pánu,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.

Mojžíš učinil všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Příbytek byl postaven první den prvního měsíce druhého roku. Mojžíš postavil příbytek: rozmístil jeho patky, zasadil desky, přiložil svlaky a postavil sloupy. Nad příbytkem rozprostřel stan a nahoru na stan položil přikrývku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Potom vzal svědectví a dal je do schrány; podél schrány zasunul tyče a nahoru na schránu položil příkrov. Schránu vnesl do příbytku, zavěsil vnitřní oponu a zastřel schránu svědectví, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Tu oblak zahalil stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva. Mojžíš nemohl přistoupit ke stanu setkávání, neboť nad ním přebýval oblak a příbytek naplňovala Hospodinova sláva. Kdykoli se oblak z příbytku zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanovišť. Jestliže se oblak nezvedal, nevytáhli, dokud se nezvedl. Hospodinův oblak býval ve dne nad příbytkem a v noci na něm planul oheň před očima celého domu izraelského na všech jejich stanovištích.

Ex 40,16-21.34-38

Mezizpěv

Antifona: Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů!

Má duše zmírá steskem * po Hospodinových nádvořích,
mé srdce i mé tělo * plesají vstříc živému Bohu! Ant.


Vždyť i vrabec přístřeší si najde, * vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů,
aby svá mláďata zde uložila, * Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože! Ant.


Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, * mohou tě zde vždycky chválit.
Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, * pokračuje stále s novou silou. Ant.


Den v tvých nádvořích je lepší * než tisíce jinde;
raději chci stát před prahem domu svého Boha, * než prodlévat v stanech svévolnosti. Ant.

Ž 84,3-6a.8a.11

Evangelium

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Království nebeské je jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné; když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.“

„Pochopili jste to všecko?“ Odpověděli: „Ano.“

A on jim řekl: „Proto každý zákoník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré.“ Když Ježíš dokončil tato podobenství, odebral se odtud.

Mt 13,47-53

Nad dary

Nesmrtelný Bože,
dáváš nám chléb a víno
jako potravu pro náš pomíjející život.
Tyto dary přinášíme před tvou tvář a prosíme tě:
dej nám je zpět jako svátost nesmrtelnosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Po přijímání

Bože a Otče,
daroval jsi nám chléb života a kalich radosti.
Přetvářej nás podle obrazu svého Syna,
který se touto svátostí stal naším pokrmem
– on, Ježíš, náš Pán.