Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: pátek 16. srpna 2019
Pátek po 19. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (3. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Nejmilostivější Bože,
smíme tě nazývat Otcem,
neboť jsi nás přijal za své děti
a dal nám Ducha svého Syna.
Dej, ať v tomto Duchu rosteme
a jednou přijmeme přislíbené dědictví
skrze Ježíše Krista,
který s tebou a s Duchem svatým
v našem středu žije nyní a navěky.

Bohoslužba slova

První čtení

Joz 24,1-13

Mezizpěv

Ž 136

Evangelium

Mt 19,3-12

Nad dary

Svatý Bože,
tento stůl připravujeme
na svatou hostinu ke tvé poctě.
Dej, ať je síla tohoto znamení
viditelná i v našich činech
skrze Krista, našeho Pána.

Po přijímání

Bože, naše spáso,
tak jako tvůj Syn Ježíš
uzdravoval nemocné a křísil mrtvé,
dej, ať i my získáváme sílu při setkáních s ním,
abychom se stali posly spásy,
kterou nám on zvěstoval,
a to dnes a po všechny dny našeho života.

bratra Rogéra z Taizé, mučedníka3. týdentexty: vbr 19.tdne, preface: veobecn, erven

Liturgický kalendář: pátek 16. srpna 2019
bratra Rogéra z Taizé, mučedníka (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Bože pokoje a radosti, tys povolal bratra Rogera,
aby kolem sebe shromažďoval společenství těch,
jejichž duší se dotkla touha
po smíření a jednotě křesťanů.
Prosíme tě: naplň i nás nadějí,
že jednota, k níž podle tvé vůle spěje
celý vesmír a všechno stvoření v Kristu,
se uskutečňuje také skrze ty,
kteří kolem sebe šíří světlo jeho lásky.
Neboť on s tebou a Duchem svatým
žije v našem středu nyní a na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Čtení z prvního listu Janova.

(Bratři a sestry,)
my víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah – a víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. V tomto poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko!

1J 3,14-20

Mezizpěv

Hospodin je můj pastýř, * nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, * vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje, * stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
Ant.
I když půjdu roklí šeré smrti, * nebudu se bát ničeho zlého,
vždyť se mnou jsi ty. * Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
Ant.
Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, * hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou * všemi dny mého žití.
Do Hospodinova domu se budu vracet * do nejdelších časů.
Ant.

Ž 23

Evangelium

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: "Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo.
Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne."

J 17,11b-23