Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: pátek 2. srpna 2019
Pátek po 17. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (1. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Svatý Bože,
útočiště všech, kteří v tebe doufají.
Veď nás cestou našeho života a pomoz nám
užívat pomíjivé hodnoty tak,
abychom neztratili hodnoty věčné.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.

Velký Bože,
Ježíš se stal naším bratrem
a my tě můžeme nazývat Otcem.
Dej, abychom tě svým rozumem a srdcem
poznávali stále hlouběji,
a tak nacházeli plnost života v Ježíši Kristu,
tvém Synu a našem Pánu,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Čtení ze třetí knihy Mojžíšovy.

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Toto jsou slavnosti Hospodinovy, bohoslužebná shromáždění, jež budete svolávat v jejich určený čas: Čtrnáctého dne prvního měsíce navečer bude Hospodinův hod beránka. Patnáctého dne téhož měsíce začne Hospodinova slavnost nekvašených chlebů; po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Prvého dne budete mít bohoslužebné shromáždění; nebudete konat žádnou všední práci. Po sedm dní budete přinášet ohnivou oběť Hospodinu. Sedmého dne bude bohoslužebné shromáždění; nebudete konat žádnou všední práci.“
Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: „Mluv k Izraelcům a řekni jim: Až přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet obilí, přinesete snopek jako prvotiny své žně knězi. Podáváním nabídne snopek Hospodinu, aby ve vás našel zalíbení; druhého dne po dni odpočinku jej nabídne kněz podáváním.“

Lv 23,1.4-11. 15-16.27.34b-37

Mezizpěv

Antifona: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Prozpěvujte žalmy, bijte v buben, * hrejte na líbeznou citeru a harfu,
při novoluní zatrubte na polnice, * při úplňku v den našeho svátku. Ant.


Takové je nařízení v Izraeli * a řád Jákobova Boha.
Svědectví uložil v Josefovi, * když vytáhl na egyptskou zemi. Ant.


Nesmíš mít cizího boha, * nebudeš se klanět cizáckému bohu!
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, * já jsem tě přivedl z egyptské země. Ant.

Ž 81,3-6ab.10-11ab

Evangelium

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš přišel do svého domova a učil je v jejich synagóze, takže v úžasu říkali: „Odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy? Což to není syn tesaře? Což se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud to tedy ten člověk všecko má?“ A byl jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim řekl: „Prorok není beze cti, leda ve své vlasti a ve svém domě.“ A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru.

Mt 13,54-58

Nad dary

Nesmrtelný Bože,
dáváš nám chléb a víno
jako potravu pro náš pomíjející život.
Tyto dary přinášíme před tvou tvář a prosíme tě:
dej nám je zpět jako svátost nesmrtelnosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Po přijímání

Bože a Otče,
daroval jsi nám chléb života a kalich radosti.
Přetvářej nás podle obrazu svého Syna,
který se touto svátostí stal naším pokrmem
– on, Ježíš, náš Pán.