Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: sobota 3. srpna 2019
Sobota po 17. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (1. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Svatý Bože,
útočiště všech, kteří v tebe doufají.
Veď nás cestou našeho života a pomoz nám
užívat pomíjivé hodnoty tak,
abychom neztratili hodnoty věčné.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.

Velký Bože,
Ježíš se stal naším bratrem
a my tě můžeme nazývat Otcem.
Dej, abychom tě svým rozumem a srdcem
poznávali stále hlouběji,
a tak nacházeli plnost života v Ježíši Kristu,
tvém Synu a našem Pánu,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Čtení ze třetí knihy Mojžíšovy.

Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sínaji: „Odpočítáš si pak sedm roků odpočinutí, sedmkrát sedm let, a vyjde ti období sedmi roků odpočinutí: čtyřicet devět let. Desátého dne sedmého měsíce dáš ryčně troubit na polnici; v den smíření budete troubit na polnici v celé vaší zemi.  Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi. Padesátý rok vám bude létem milostivým. Nebudete v něm sít ani sklízet, co samo vyroste, ani sbírat hrozny z neobdělaných vinic. Je to léto milostivé. Budete je mít za svaté. Smíte jíst z pole, co urodí. V tomto milostivém létě se každý vrátí ke svému vlastnictví. Když budete prodávat něco svému bližnímu nebo něco od něho budeš kupovat, nepoškozujte jeden druhého. Podle počtu let po létě milostivém budeš kupovat od svého bližního, podle počtu let, v nichž budeš brát užitek, bude prodávat tobě. Čím více let zbývá, tím vyšší bude kupní cena, a čím méně let zbývá, tím nižší bude kupní cena; bude ti prodávat podle počtu let, v nichž budeš brát užitek. Nikdo nepoškodíte svého bližního, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“

Lv 25,1. 8-17

Mezizpěv

Antifona: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ.

Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, * kéž nad námi rozjasní svou tvář!
Ať je známa na zemi tvá cesta, * mezi všemi pronárody tvoje spása! Ant.


Ať se národy radují, ať zaplesají, * neboť soudíš lidi podle práva, spravuješ národy země.
Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, * kéž ti vzdají chválu všichni lidé! Ant.


Země vydala své plody, * Bůh nám žehná, Bůh náš.
Bůh nám dává svoje požehnání. * Nechť se ho bojí všechny dálavy země! Ant.

Ž 67,2-3.5-8

Evangelium

Slova svatého evangelia podle Matouše.

V ten čas se tetrarcha Herodes doslechl o Ježíšovi a řekl svým sluhům: „To je Jan Křtitel, který vstal z mrtvých; proto v něm působí mocné síly.“ Tento Herodes totiž zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu říkal: „Není dovoleno, abys ji měl za ženu.“  Byl by ho rád zbavil života, ale bál se lidu, protože měli Jana za proroka.  Na Herodovy narozeniny však dcera té Herodiady tančila uprostřed hostů. Zalíbila se Herodovi, a on jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá. A ona, navedena svou matkou, řekla: „Dej mi sem přinést na míse hlavu Jana Křtitele.“

Král se zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky poručil, aby jí vyhověli, a dal Jana v žaláři stít. Tak přinesli jeho hlavu na míse, dali ji dívce a ona ji donesla své matce. Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je; pak šli a oznámili to Ježíšovi.

Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné.

Mt 14,1-12

Nad dary

Nesmrtelný Bože,
dáváš nám chléb a víno
jako potravu pro náš pomíjející život.
Tyto dary přinášíme před tvou tvář a prosíme tě:
dej nám je zpět jako svátost nesmrtelnosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Po přijímání

Bože a Otče,
daroval jsi nám chléb života a kalich radosti.
Přetvářej nás podle obrazu svého Syna,
který se touto svátostí stal naším pokrmem
– on, Ježíš, náš Pán.