Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: pondělí 5. srpna 2019
Pondělí po 18. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (2. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Bože, ty tvoříš a řídíš náš život.
Dej, ať každý den znovu poznáváme tvou lásku,
abychom jednou poznali, jaký skutečně jsi.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije v našem středu nyní a navěky.

Bohoslužba slova

První čtení

Čtení ze třetí knihy Mojžíšovy.

Izraelci začali znovu s pláčem volat: „Kdo nám dá najíst masa?  Vzpomínáme na ryby, které jsme měli v Egyptě k jídlu zadarmo, na okurky a melouny, na pór, cibuli a česnek.  Jsme už celí seschlí, nevidíme nic jiného než tu manu.“

Mana byla jako koriandrové semeno a měla vzhled vonné pryskyřice.  Lid ji chodíval sbírat, pak ji mleli mlýnkem nebo drtili v hmoždíři, vařili v kotlíku nebo z ní připravovali podpopelné chleby; měla chuť jako pečivo zadělané olejem. Když v noci padala na tábor rosa, padala na něj i mana.

Mojžíš slyšel, že lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, čeleď vedle čeledi. Hospodin vzplanul velikým hněvem. I Mojžíš na to hleděl s nevolí a vyčítal Hospodinu: „Proč zacházíš se svým služebníkem tak zle? Proč jsem u tebe nenalezl milost, žes na mě vložil všechen tento lid jako břímě? Copak jsem všechen tento lid počal já? Copak jsem ho porodil já, že mi říkáš: Nes jej v náručí, jako chůva nemluvňátko, do země, kterou jsi přisáhl dát jeho otcům? Kde vezmu maso, abych je dal všemu tomuto lidu? Volají ke mně s pláčem: ‚Dej nám maso, chceme jíst.‘ Nemohu sám unést všechen tento lid, je to nad mé síly. Když už se mnou chceš takto jednat, raději mě zabij, jestliže jsem u tebe nalezl milost, abych se nemusel dívat na svoje(k) trápení.“

Nu 11,4b-15

Mezizpěv

Antifona: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Neuposlechl mě lid můj, * Izrael mi povolný být nechtěl.
Nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem, * ať si jdou za svými plány. Ant.


Kdyby mě však můj lid uposlechl, * kdyby Izrael mými cestami chodil,
brzy bych pokořil jeho nepřátele, * obrátil bych ruku proti jeho protivníkům. Ant.


Ti, kdo Hospodina nenávidí, vtírali by se do jeho přízně, * věčně by trval čas jeho lidu,
bělí pšeničnou by ho sám krmil. * Medem ze skály tě budu sytit! Ant.

Ž 81,12-17

Evangelium

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné.

Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nemusejí odcházet; dejte vy jim jíst!“ Oni odpověděli: „Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby.“ On však řekl: „Přineste mi je sem!“

Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, dvanáct plných košů. A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

Mt 14,13-21

Nad dary

Bože a Otče,
s důvěrou ve tvou dobrotu
přicházíme před tvou tvář s dary.
Dej, ať to, co konáme ke tvé chvále,
je požehnáním všem lidem.
Skrze Krista, našeho Pána.

Po přijímání

Dobrý Bože,
děkujeme ti za hostinu tvého Syna.
Dej, ať nás síla této svátosti
provází i všedními dny našeho života.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.