Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: středa 7. srpna 2019
Středa po 18. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (2. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Bože, ty tvoříš a řídíš náš život.
Dej, ať každý den znovu poznáváme tvou lásku,
abychom jednou poznali, jaký skutečně jsi.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije v našem středu nyní a navěky.

Bohoslužba slova

První čtení

Čtení ze třetí knihy Mojžíšovy.

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Pošli muže, aby prozkoumali kenaanskou zemi, kterou dávám Izraelcům.“

Po čtyřiceti dnech průzkumu země se vrátili zpět. Přišli konečně k Mojžíšovi a Áronovi a k celé pospolitosti Izraelců na Páranskou poušť do Kádeše, podali jim a celé pospolitosti zprávu a ukázali jim ovoce té země. Ve svém vyprávění mu řekli: „Vstoupili jsme do země, do níž jsi nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovy.
29 Na jihu země sídlí Amálek, na pohoří jsou usazeni Chetejci, Jebúsejci a Emorejci, při moři a podél Jordánu Kenaanci.“

Káleb však uklidňoval lid bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal: „Vzhůru! Pojďme! Obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme.“ Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili: „Nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my.“ Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali: „Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele, a všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. Viděli jsme tam zrůdy – Anákovci totiž patří ke zrůdám – a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v jejich očích byli takoví.“ Celá pospolitost se pozdvihla; dali se do křiku a lid tu noc proplakal.

Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: „Jak dlouho mám snášet tuto zlou pospolitost, která proti mně stále reptá? Slyšel jsem reptání Izraelců, jak proti mně reptají. Vyřiď jim: Jakože jsem živ, je výrok Hospodinův, naložím s vámi tak, jak jste si o to říkali. Na této poušti padnou vaše mrtvá těla, vás všech povolaných do služby, kolik je vás všech od dvacetiletých výše, kdo jste proti mně reptali.

Podle počtu dnů, v nichž jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za čtyřicet dnů čtyřicet let. Tak pocítíte mou nevoli. Já Hospodin jsem promluvil. S celou touto zlou pospolitostí, která se proti mně spikla, naložím vskutku tímto způsobem: na této poušti do posledního vymřou.“

Nu 13,1-2a.25 - 14,1.26-29.34-35

Mezizpěv

Antifona: Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.

nebo: Aleluja.

Zhřešili jsme už se svými otci, * provinili jsme se, svévolně si vedli.
Naši otcové v Egyptě nepochopili tvé divy, * tvé hojné milosrdenství si nepřipomínali. Ant.


Rychle však na jeho činy zapomněli, * nečekali trpělivě na jeho pokyn.
Chtivostí se dali strhnout v poušti, * pokoušeli Boha v pustém kraji. Ant.


Zapomněli na Boha, svou spásu, * který v Egyptě konal tak velké věci,
v zemi Chámově úžasné divy, * bázeň vzbuzující činy u Rákosového moře. Ant.


Už vyhlásil jejich vyhlazení, * ale Mojžíš, jeho vyvolený,
postavil se před ním do trhliny * a odvrátil jeho zkázonosné rozhořčení. Ant.

Ž 106,6-7a.13-14.21-23

Evangelium

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš odešel do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“ On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“ On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ A ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“ Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.

Mt 15,21-28

Nad dary

Bože a Otče,
s důvěrou ve tvou dobrotu
přicházíme před tvou tvář s dary.
Dej, ať to, co konáme ke tvé chvále,
je požehnáním všem lidem.
Skrze Krista, našeho Pána.

Po přijímání

Dobrý Bože,
děkujeme ti za hostinu tvého Syna.
Dej, ať nás síla této svátosti
provází i všedními dny našeho života.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.