Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: čtvrtek 8. srpna 2019
Čtvrtek po 18. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (2. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Bože, ty tvoříš a řídíš náš život.
Dej, ať každý den znovu poznáváme tvou lásku,
abychom jednou poznali, jaký skutečně jsi.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije v našem středu nyní a navěky.

Bohoslužba slova

První čtení

Čtení ze třetí knihy Mojžíšovy.

Celá pospolitost Izraelců dorazila v prvním měsíci na poušť Sin. Lid se usadil v Kádeši. Tam zemřela Mirjam a byla tam i pochována. Pospolitost neměla vody. Proto se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi. Lid se dal s Mojžíšem do sváru. Naříkali: „Kéž bychom byli také zahynuli, když zahynuli naši bratří před Hospodinem! Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění na tuto poušť? Abychom tu pomřeli, my i náš dobytek? Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás uvedli na toto zlé místo? Na místo, kde nelze sít obilí ani pěstovat fíky nebo vinnou révu či granátová jablka, ba není tady ani voda k napití.“

I odešli Mojžíš a Áron od shromáždění ke vchodu do stanu setkávání a padli na tvář. Tu se jim ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Vezmi hůl, svolej spolu se svým bratrem Áronem pospolitost a před jejich očima promluvte ke skalisku, ať vydá vodu. Vyvedeš jim tak vodu ze skaliska a napojíš pospolitost i jejich dobytek.“

Mojžíš tedy vzal hůl, která byla před Hospodinem, jak mu přikázal.  I svolal Mojžíš s Áronem shromáždění před skalisko. Řekl jim: „Poslyšte, odbojníci! To vám z tohoto skaliska máme vyvést vodu?“  Nato Mojžíš pozdvihl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skaliska a vytryskl proud vody, takže se napila pospolitost i jejich dobytek. Hospodin však Mojžíšovi a Áronovi řekl: „Protože jste mi neuvěřili, když jste měli před syny Izraele dosvědčit mou svatost, neuvedete toto shromáždění do země, kterou jim dám.“ To jsou Vody Meriba (to je Vody sváru), protože se Izraelci přeli s Hospodinem; on však mezi nimi prokázal svou svatost.

Nu 20,1-13

Mezizpěv

Antifona: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlas: „Nezatvrzujte svá srdce!“

Pojďte, zaplesejme Hospodinu, * oslavujme hlaholem skálu své spásy,
vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, * oslavujme ho hlaholem žalmů! Ant.


Přistupte, klaňme se, klekněme, * skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.
On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, * ovce, jež vodí svou rukou. Ant.


Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě,
jako v den pokušení na poušti v Masse, * kde mě vaši otcové pokoušeli,
kde mě chtěli zkoušet, * i když viděli mé činy. Ant.

Ž 95,1-2.6-9

Evangelium

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“

Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.

Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“ Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“

Mt 16,13-23

Nad dary

Bože a Otče,
s důvěrou ve tvou dobrotu
přicházíme před tvou tvář s dary.
Dej, ať to, co konáme ke tvé chvále,
je požehnáním všem lidem.
Skrze Krista, našeho Pána.

Po přijímání

Dobrý Bože,
děkujeme ti za hostinu tvého Syna.
Dej, ať nás síla této svátosti
provází i všedními dny našeho života.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

Dominika, kněze a opata2. týdentexty: vbr 18.tdne, preface: veobecn, bl

Liturgický kalendář: čtvrtek 8. srpna 2019
Dominika, kněze a opata (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože, náš Otče, ty jediný jsi svatý,
a nikdo není dobrý bez tvé pomoci.
Dej, abychom žili jako svatý Dominik
podle tvé vůle
a dosáhli cíle,
kterým nás chceš obdarovat.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí navěky.

Bohoslužba slova

První čtení

1K 2,1-10a

Mezizpěv

Ž 96

Evangelium

L 9,57-62