Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: pátek 9. srpna 2019
Pátek po 18. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (2. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Bože, ty tvoříš a řídíš náš život.
Dej, ať každý den znovu poznáváme tvou lásku,
abychom jednou poznali, jaký skutečně jsi.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije v našem středu nyní a navěky.

Bohoslužba slova

První čtení

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.

Jen se ptej na dřívější časy, které byly před tebou, od chvíle, kdy Bůh stvořil na zemi člověka. Ptej se od jednoho konce nebes ke druhému, zda se stala tak veliká věc anebo bylo o něčem takovém slýcháno. Zdali kdy slyšel lid hlas Boha mluvícího zprostředku ohně, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu, anebo zdali se pokusil nějaký bůh přijít a vzít pronárod zprostředku jiného pronároda zkouškami, znameními, zázraky a bojem, pevnou rukou a vztaženou paží, velkými hroznými činy, jak to vše s vámi učinil Hospodin, váš Bůh, v Egyptě tobě před očima. Tobě bylo odhaleno poznání, že Hospodin je Bůh; kromě něho není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby tě napomenul, na zemi ti dal spatřit svůj veliký oheň a jeho slova jsi slyšel zprostředku ohně.  Protože miloval tvé otce, vyvolil po nich i jejich potomstvo a tebe vyvedl svou velikou mocí z Egypta,  aby před tebou vyhnal pronárody větší a zdatnější, než jsi ty, a přivedl tě do jejich země a dal ti ji do dědictví, jak tomu je dnes. Proto poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není. Dbej na jeho nařízení a příkazy, které ti dnes udílím, aby se vedlo dobře tobě i tvým synům po tobě a abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti pro všechny dny dává Hospodin, tvůj Bůh.

Dt 4,32-40

Mezizpěv

Antifona: Vzpomínám na Hospodinovy činy.

Skutky Hospodinovy si připomínám, * připomínám si onen tvůj div z dávnověku.
Rozjímám o všech tvých činech * a přemítám o tvých skutcích. Ant.


Bože, tvá cesta je svatá. * Který bůh je velký jako Bůh náš?
Ty jsi Bůh, jenž činí divy! * Svoji moc jsi dal národům poznat. Ant.


Svůj lid jsi vykoupil vlastní paží, * syny Jákobovy, Josefovy.
Svůj lid jsi vedl jak stádce * rukou Mojžíše a Árona. Ant.

Ž 77,12-16+21

Evangelium

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího se svým královstvím.“

Mt 16,24-28

Nad dary

Bože a Otče,
s důvěrou ve tvou dobrotu
přicházíme před tvou tvář s dary.
Dej, ať to, co konáme ke tvé chvále,
je požehnáním všem lidem.
Skrze Krista, našeho Pána.

Po přijímání

Dobrý Bože,
děkujeme ti za hostinu tvého Syna.
Dej, ať nás síla této svátosti
provází i všedními dny našeho života.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.