EN | DE | LAT

40. synoda Starokatolické církve v ČR (1995)

Protokol 40. synody

Ve jménu Páně!

I. K legitimitě synody

SkC v ČR svolala na základě společného konsensu duchovních a laiků všech obcí synodu. Duchovní i laičtí delegáti shromáždění na této synodě dne 11.11.1995 v kostele sv. Vavřince v Praze, kteří reprezentují Starokatolickou církev v České republice, jsou si plně vědomi, že tato synoda je vrcholným orgánem v souladu s platným Synodním řádem a řádem církevních obcí. Prohlašují, že se této synody zúčastňují dobrovolně a s vědomím závaznosti jejích usnesení pro Starokatolickou církev v ČR, a  že závěry této synody nebudou zpochybňovat. Svědkem tohoto vyhlášení je přítomný delegát IBK UU vídeňský biskup Bernhard Heitz, generální tajemnice ERC v ČR sestra Naděje Mandysová a další vážení hosté.

Všichni přítomní členové synody jsou srozuměni s prezenční listinou.

Synoda byla svolána v souladu s platným Synodním řádem a řádem církevních obcí SkC v ČR (oddíl IV). Časová perioda od minulé synody byla prodloužena na přání IBK, dokud nedojde k všeobecnému konsensu ve svolání synody a nečiní překážku její legitimitě, neboť taková překážka nevyplývá z platného Synodního řádu a řádu církevních obcí SkC v ČR a v historii k tomuto případu již několikrát došlo.

Synoda se legitimuje přítomnými 27 oprávněnými členy synody: ... (pozn. následuje jmenný seznam zúčastněných zástupců duchovenstva a farností

... Synoda se hlásí k nezpochybnitelné jurisdikci + biskupa Augustina Podoláka, jehož i k usnesení Synody obnovy (1990) a 39. synody (1991), která považuje za platná a odmítá jejich zpochybňování. Synoda se považuje za 40. synodu Starokatolické církve v České republice.

Usneseno: +24; -0; +/-3

II. K návrhu novely SŘ

1. Synoda bere na vědomí doporuční SR, návrhy a připomínky věřících, jakož i registrujícího orgánu v souladu se zák. 308/91 Sb. a schvaluje novelu Synodního řádu a řádu církevních obcí.

2. Synodní řád a řád církevních obcí Starokatolické církve v ČR platný od r. 1877, se změnami a doplňky nabývá platnosti tímto usnesením.

3. Synoda pověřuje synodní radu, která bude zvolena na tomto zasedání, vypracováním návrhu nové ústavy církve za pomoci přizvaných odborníků a předložením tohoto návrhu budoucí synodě.

Usneseno: +23; -1; +/-3

III. Ke zprávě o činnosti od 39. synody

1. Synoda se ztotožňuje se zprávou o činnosti biskupa elekta a synodní rady v období od 39. synody.

Usneseno: +22; -0; +/-5

2. Konstatuje, že hlasování o důvěře k osobě biskupa elekta přineslo tyto výsledky:
+22; -1; +/-3+1

3. Vyjadřuje podporu zvolenému biskupovi a vyhlašuje, že trvá na jeho biskupské volbě ze dne 23.2.1991.

Usneseno: +23; -0; +/-5

4. Považuje biskupskou konsekraci za velmi důležitý zájem SkC v  ČR. Vysvěcení biskupa synoda považuje za důkaz, že IBK bere vážně členství SkC v ČR v Utrechtské unii a další setrvání v ní.

Usneseno: +20; -1; +/-4+2

5. Vypouští: ("5. Žádá přítomného delegáta IBK jednat o biskupské konsekraci bez dalších odkladů a o sdělení zprávy do 30.11.1995.")

Usneseno: +18; -1; +/-8

6. Ustanovuje komisi k jednání ve věci konsekrace biskupa elekta ve složení: J. König, P. dr. P. Živný, D. Gerych, dr. M. Janoušková, případně další členové jmenovaní Synodní radou, s pravomocí jednat jménem SkC v ČR jakožto církve samosprávné a žádné zahraniční jurisdikci nepodřízené, a to i mimo struktury Utrechtské Unie.

Usneseno: +23; -2; +/-2

IV. K vývoji vztahů v rámci UU SkC

1. Synoda se seznámila s odborným posudkem HTF o právním stavu ve SkC v ČR.

2. Synoda důrazně připomíná preambuli Synodního řádu z r. 1877, kde se definuje starokatolictví a potřeba církve mít svého vlastního biskupa (§ 1 a § 2).

3. Synoda bere na vědomí závěry písmoznaleckého posudku, z nichž vyplývá, že dekret o kněžském svěcení dr. M. J. Pulce je falzifikátem a  že podpis biskupa Paška zfalšoval dr. Pulec.

4. Synoda byla rovněž seznámena s dokumenty a dopisy zasílanými byrem IBK institucím a jednotlivcům v ČR a důrazně se distancuje od podobného vměšování do vnitřních záležitostí SkC v ČR. Pokusy znevážit církev a její orgány u státních úřadů i mezicírkevních grémií považuje za protiprávní kroky, které odporují duchu starokatolictví a zřízení UU. Žádá IBK, aby respektovala statutárního zástupce církve i její volené orgány.

5. Vývoj vztahů orgánů UU vůči SkC v ČR do října 1995 považuje za účelově manipulovaný, postrádající bratrskou otevřenost a tedy neuspokojivý.

6. Naproti tomu oceňuje a podporuje obětavé úsilí delegáta IBK biskupa Bernharda Heitze, směřující k normalizaci vztahů s IBK.

Usneseno: +23; -2; +/-1+1

V. Ke zprávě o hospodaření

1. Synoda schvaluje zprávu o hospodaření ústředí církve v letech 1991 - 1995. Ustavuje kontrolní komisi ve složení: J. König, Dr. Janoušková aj. Brožová a pověřuje jí namátkovou kontrolou účetnictví Synodní rady. Zpráva o výsledcích kontroly bude předložena Synodní radě do 30.6.1996 a  o výsledcích bude informována budoucí synoda.

2. Synoda pověřuje schválením reálného rozpočtu na roky 1996 a 1997 Synodní radu.

3. Synoda stanovuje příspěvek farností pro všeobecné potřeby církve ve výši 5.000 Kč ročně (dle platebních schopností farností).

Usneseno: +22; -0; +/-2+3

VI. K personálním otázkám

1. Synoda schvaluje listinu duchovních SkC v ČR: ThMgr. Dušan Hejbal, zvolený biskup - ordinář; PhDr. Jindřich Husák; Kurt Malina; JUDr. Václav Míšek; Mgr. Gustáv Bačinský; PhDr. Petr Živný; Josef Plachý; Dan Gerych; Miloš Mrázek; Jakub Smrčka.

2. Nově zvolená synodní rada bude jmenovat disciplinární komisi, která se bude zabývat veřejnou aktivní účastí Mgr. G. Bačinského na shromáždění Církve sjednocení za předsednictví S. M. Moona v Praze dne 9.11.1995. Výsledky šetření budou předloženy synodní radě k rozhodnutí ve věci.

3. Synoda se distancuje od veřejné a aktivní účasti Mgr. G. Bačinského jako starokatolického duchovního na shromáždění Církve sjednocení za předsednictví S. M. Moona v Praze dne 9.11.1995.

Usneseno: +25; -0; +/-2

VII. K volbě synodní rady

Synoda zvolila novou synodní radu ve složení:

P. ThMgr. Dušan Hejbal - předseda

řádní členové duchovní: P. PhDr. Jindřich Husák, Dan Gerych

řádní členové laičtí: MUDr. Milena Janoušková, Doc. RNDr. Karel Holada, Josef König

mimořádní členové duchovní: P. PhDr. Petr Živný, Jakub Smrčka nebo Miloš Mrázek

mimořádní členové laičtí: Alžběta Turková, Hugo Wagner

V souladu s § 12 SŘ bude místopředseda SR zvolen členy SR z jejich středu na prvním zasedání SROV.

Usneseno: +21; -0; +/-2

Pro Jakuba Smrčku (prostou většinou)

Usneseno: +17

VIII. K volbě synodních examinátorů

Synoda zvolila tyto synodní examinátory:

ThMgr. Dušan Hejbal

Ing. Pavel Hradilek - ext.

Ing. Jan Konzal - ext.

Doc. ThDr. Jan B. Lášek - ext.

JUDr. Václav Míšek

Prof. PhDr. Petr Živný

Usneseno: +22; -0; +/-3+2

IX. K ustavení liturgické komise

Synoda ustavuje liturgickou komisi ve složení: ThMgr. Dušan Hejbal, Dan Gerych, Josef König, PhDr. Petr Živný, Mgr. Václav Ondráček, ThMgr. Petr Tvrdek.

Usneseno: +21; -2; +/-1+3

Originální text protokolu je uložen v archivu Starokatolické církve v ČR, Na Bateriích 93/27, Praha 6.