EN | DE | LAT

Farnost Pacov

Kontakty a bohoslužby

Dům seniorů - Domov důchodců Pacov (Foto: Město Pacov)

Duchovní služba:
DD-DS Pacov, Malovcova 1080
Tel.: +420 606 821 437
E-mail: [obfuscate_1_|116|116|115|90|114|110|107|58|113|105|103|106|112|38|98|122]

Bohoslužby

Čtvrtek 17.00 h
Neděle 10.00 h

Pravidelná činnost:
Sobota 17.00 h
- Biblická hodina (každých 14 dnů)

Duchovní

Mgr. Grzegorz ŻYWCZOK - farář

Adresa: Krátká 399, 391 55 Chýnov

Zprávy


O pacovském společenství

Pacov je město mnoha tradic a bohaté historie. Může se pochlubit básníkem Antonínem Sovou, který tak krásně popisoval okolní kraj a přírodu. Myslím, že každý kdo vjíždí do tohoto města poprvé, dá za pravdu, že tento kraj je stvořen pro básníky a duše s romantickým cítěním. Hned na začátku se Vám objeví dvě dominanty – kostely – jeden zasvěcen sv. Václavovi (červený) a druhý sv. Archandělům (bílý), poté už..., ale to nechám pro zvědavé duše, které přijedou navštívit naši starokatolickou farnost. Farnost, která sice mladá věkem (téměř osm let), ale bohatá událostmi a duchem. Vraťme se do roku 1997. Farní kronika uvádí: „Synodní rada Starokatolické církve v ČR svým usnesením ze dne 19.dubna na zasedání, kterému byl přítomen prezident Mezinárodní biskupské konference Utrechtské unie starokatolických církví, arcibiskup utrechtský Dr. Antoniu Jan Glazemaker a delegát této konference, vídeňský biskup Bernard Heitz, za předsednictví českého biskupa ThMgr. Dušana Hejbala, zřídila farnost v Táboře s filiální obcí v Pacově, a současně ustanovila P. Mgr. Aloise Sassmanna administrátorem farnosti Tábor a jáhna Bc. Jakuba Smrčku pomocným duchovním pro filiální obec Pacov.“ Další zápis ze dne 11.května zní: „V pacovské Ekumenické kapli v DS-DD (zdejší dům pro seniory, přip. autora) se konala slavnostní bohoslužba. Hlavním celebrantem byl biskup Dušan, koncelebrovali P. Alois Sassmann a P. Václav Diviš. Touto mší svatou se otevřela nová stránka v náboženských dějinách Pacova.“ Krátce na to se objevuje ve farní kronice ještě jeden zápis (15.května), který stojí za to, abychom se o něm zmínili: „V některých kostelích při řím.-kat. bohoslužbách mších se četlo „Slovo k zakládání starokatolických sborů“ od biskupa Antonína Lišky (tehdejší správce českobudějovické diecéze – přip. autora). Toto „Slovo“ obsahovalo mnoho nepřesností a mnohdy i nepravd. Bylo sepsáno tendenčně a obsahovalo pojmy, které zmizely již i z ústních či písemných projevů papežů. Pojmy, které patří do středověku a nepřispívají k ekumenismu a vzájemnému sblížení mezi křesťany.“ Pacovská farní rada napsala do zdejších novin „Z mého kraje“ komentář k tomuto „Slovu“ a vysvětlila některé pojmy.

Takové byly začátky, uvěčněné v kronice, kterou sepisoval P. Mgr. Alois Sassmann. Jistě se nedá vše napsat na papír. Živou tradici a nejlepší kronikou jsou rozhodně všichni členové starokatolické farní obce v Pacově, kteří si vše „uchovávají ve svém srdci“. Pojďme aspoň z části se podívat co spočívá v srdcích naších farníků:

  • prožívali radostnou chvíli - konsekraci našeho biskupa Dušana Hejbala a s radostí ho vítá při každé návštěvě,
  • připravovali místo pro průběh 42. synody starokatolické církve v ČR,
  • byli svědky růstu mnoha nových starokatolíků, mezi nimi našeho bratra Rostislava Tomana,
  • naslouchala slovům farářů a farářek z různých křesťanských církví zastoupených v Pacově i okolí – ( jedním z významných hostů byl pro nás biskup Jan Konzal),
  • otvírali se a i nadále otvírají na vše co může posilnit tělo i ducha, nebrání se novým věcem a formují vytrvale své nitro k bytí dobrým člověkem a křesťanem,
  • aktivně se podílí na ekumenické spolupráci,
  • angažují se v práci sociálně – pastoračního střediska COMMUNIO v Pacově a Pelhřimově.
  • na starokatolické cestě byli zkoušení ve svém prostředí jak zlato v tavícím kelímku – na této cestě s nimi šli duchovní správci – P. Alois Sassmann a P. Grzegorz Zywczok,
  • nesmíme rovněž zapomínat na všechny, kteří už od nás odešli k Pánu.

To jen malý kousek ze srdce starokatolíků v Pacově. Pokud chcete vědět více navštivte nás a přijeďte se rozdělit i svým srdcem.


Historie starokatolické obce v Pacově

19. dubna roku 1997, začaly dějiny starokatolické církve v Pacově. Dovolte krátký zápis z kroniky pacovské starokatolické obce:

19. dubna 1997 – Synodní rada Starokatolické církve v ČR svým usnesením ze dne 19.dubna na zasedání, na kterém byl přítomen prezident Mezinárodní biskupské konference Utrechtské unie Starokatolických církví, arcibiskup utrechtský Antonius Jan Glazemaker a delegát této konference, vídeňský biskup Bernhard Heitz, za předsednictví českého biskupa Dušana Hejbala, zřídila farnost v Táboře s filiální obcí v Pacově, a současně ustanovila P. Aloise Sassmanna administrátorem farnosti Tábor a jáhna Jakuba Smrčku pomocným duchovním pro filiální obec Pacov.

11. května - V pacovské ekumenické kapli v Domově seniorů – Domově důchodců se konala slavnostní bohoslužba. Hlavním celebrantem byl biskup Dušan, koncelebrovali P. Alois Sassmann a P. Václav Diviš. Touto bohoslužbou se otevřela nová stránka v náboženských dějinách Pacova.

Tak začaly dějiny Starokatolické církve v Pacově. Už několik desítek křesťanů našlo na této "lodi" svůj domov a zároveň cestu k Bohu. Pokud i Vás zaujme tato cesta, zveme Vás do našeho společenství. Společně se pluje rychleji a radostněji.


Kalendář akcí