EN | DE | LAT

Farnost Zlín

Kontakty a bohoslužby

Kaple Kristova vzkříšení ve ZlíněKaple Kristova vzkříšení ve Zlíně-Štípě (na hřbitově)
Tel.: +420 725 611 528
E-mail: [obfuscate_1_|92|100|111|98|109|111|46|106|92|112|96|104|55|107|115|97|108|106|101|92|112|102|100|104|99|99|41|93|117]

Číslo účtu pro příspěvky a dary: 4862576001/5500

Bohoslužby

Neděle 10.00 h - eucharistická slavnost

Duchovní

PhDr. Pavel B. STRÁNSKÝ - farář, biskup

Farní rada

Mgr. Martin Dominik POLÍNEK, Ph. D. - předseda farní rady

Zprávy


Kdo jsme?

Farní obec Starokatolické církve ve Zlíně je jednou z mnoha starokatolických farností a filiálních obcí v České republice. Zlínská obec není historickou farností, resp. filiální obcí a její dějiny jsou poměrně krátké.

Kaple Kristova vzkříšení ve Zlíně

Východní Morava nebyla starokatolictvím zasažena, a to z důvodu absence německých církevních obcí, které byly nositelkami starokatolického hnutí. Historicky v obvodu nynějšího Zlínského kraje neexistovala žádná starokatolická církevní obec.

Tento stav se změnil až v roce 1999. V tomto roce se několik mladých křesťanů přihlásilo ke starokatolické církvi a záhy založili Starokatolické společenství Zlín. K tomuto společenství se v  následujících letech přidávali další lidé, kteří se buď stali starokatolíky nebo jsou sympatizanty starokatolické církve.

Prvním duchovním určeným pro správu vznikající starokatolické církevní obce ve Zlíně byl biskupem Dušanem Hejbalem v roce 1999 jmenován Bernard M. Růžička, který zde působil do léta roku 2002. Poté vykonával duchovní správu Jan Vodák, a to až do podzimu roku 2003, kdy byl na kněze vysvěcen Pavel B. Stránský, který převzal administrování obce od listopadu 2003.

V roce 2000 byla společností Pohřebnictví Zlín, s. r. o., starokatolické obci ve Zlíně zapůjčena hřbitovní kaple a rodinná hrobka rodiny Seilern-Aspang ve Štípě. Tato kaple byla takřka 50 let uzavřena a  nepřístupná veřejnosti. Kapli 14. října 2000 benedikoval biskup Dušan Hejbal jako zasvěcenou Kristovu vzkříšení. Od té doby nese název Kaple Vzkříšení Nejsvětějšího Spasitele (Kristova vzkříšení).

V roce 2001 bylo zlínské společenství oficiálně zaregistrováno na Ministerstvu kultury ČR jako Filiální obec Starokatolické církve ve Zlíně.

Od roku 2009 je zlínská obec z rozhodnutí synodní rady Starokatolické církve v ČR obcí farní.


Kaple vzkříšení

Kaple Vzkříšení Nejsvětějšího Spasitele, resp. kaple sv. Jana Nepomuckého (takto benedikována 26. listopadu 1905) je hřbitovní kaplí a zároveň hrobkou hrabat Seilern-Aspang. Kaple se začala stavět někdy na přelomu 19. a 20. stol. Přesné datum se doposud nepodařilo ustanovit. Stavbu zadal hrabě František Josef Seilern. Plány vyhotovil Viktor Siedek z Vídně, napajedelský rodák, stavitel a vrchní stavební rada. Stavba pak trvala pravděpodobně od r. 1900 do r. 1905, kdy byla kaple posvěcena.

Kaple je stavbou centrální. Centrální dispozice a některé architektonické prvky patří románskému slohu. Dojem románského slohu umocňuje také portál stavby. Centrálu tvoří v půdorysu nerovnostranný osmiúhelník. K němu je z východu připojen presbytář, ze severu a jihu pak připojeny kaple. Ze západu je k centrále připojena předsíň lodi. Presbytář, severní a jižní kaple jsou rozměrově totožné; z vnějšího půdorysu je širší vchodová předsíň přiléhající ze západu. Kaple je takto půdorysně uspořádána přísně ve tvaru kříže. Presbytář a dvě boční kaple jsou ukončeny nahoře valenou klenbou. Loď kaple je završena osmistranným tamburem se čtyřmi vitrailovými okénky. Střechu tvoří osmistranný jehlan. 

V presbytáři je uložen mramorový oltář bez svatostánku. Na kamenném retáblu vytesaný prostor pro oltářní obraz. Tento se nedochoval. Zachoval se pouze rám - plátno bylo vyříznuto a ukradeno. V zásadě se mohlo jednat o obraz sv. Jana Nepomuckého, patrona kaple, popř. Panny Marie Štípské. To, že na oltáři byl obraz Bohorodičky, se mezi místními lidmi traduje; svědectví však chybí.

V bočních kaplích jsou uloženy tumby. V pravé kapli jedna, v levé kapli dvě. Tumby jsou mramorové, nahoře zdobené plastikou věnce. Uprostřed věnce je uložen erb rodu Seilern-Aspang. Z přední části je na každé tumbě umístěna deska se jménem, titulem, datem narození a úmrtí předků zakladatele kaple. Ze zmínek ve farní kronice víme, že 20. června 1907 byly v kostelní kryptě vyzvednuty ostatky předků rod. Seilernů a byly přeneseny do krypty nové rodinné hřbitovní kaple. Mluví se zde však o tělesných ostatcích asi deseti osob, které byly od r. 1784 uloženy po převozu z Vídně do krypty v novém štípském kostele. Spojitost s třemi tumbami, které jsou v kapli, zde zjevně žádná není.

Na první pohled zvnějšku upoutá ústupkový portál kaple. Je jedním z architektonických prvků, které evokují románský sloh stavby. Portál je kompletně vyhotoven z pískovce a je jednou odstupněn. V odstupnění jsou dole na hranici soklu na každé straně klečící postavy andělů. Před prvním odstupněním a po prvním odstupnění je na každé straně vsazen sloup. Nad sloupy je profilovaná zalamovaná římsa. V tympanonu je pak plasticky vyobrazena vlevo orlice s korunou a vpravo dvouocasý lev s korunou. Tyto dvě figury jsou otočeny hlavami od sebe a nesou rodinný erb rodu Seilern-Aspang; na erbu umístěna koruna. Nad římsou a kolem tympanonu je ústupkový záklenek. Nad tympanonem se tyčí trojúhelný štít. Jeho dominantou je na vrcholu plastika ukřižovaného Krista, kterému u nohou klečí dvě postavy. Plastika je umístěna zpředu do vrcholu štítu a je posazena na krátkém sloupku. 

Vlastníkem objektu je v současné době Statutární město Zlín, které prostřednictvím spol. s. r. o. Pohřebnictví Zlín zapůjčilo kapli Starokatolické církvi v ČR. Po padesáti letech, kdy kaple nebyla rodině Seilernů ani veřejnosti přístupná, nyní slouží jako místo bohoslužby, modlitby a vzpomínky.

Nově benedikována byla kaple 14. října 2000 biskupem Starokatolické církve v ČR Dušanem Hejbalem jako Kaple Vzkříšení Nejsvětějšího Spasitele (Kaple Kristova Vzkříšení), neboť ve starokatolické církvi je zvykem kostel zasvěcovat Kristu; N. B. v roce 2000 nebylo ještě známo předchozí zasvěcení sv. Janu Nepomuckému. Jelikož se kaple nachází uprostřed hřbitova a v její kryptě jsou uložena těla zesnulých, vyjadřuje nové zasvěcení tohoto místa bohoslužby a odpočinku zemřelých také ducha křesťanské naděje na vzkříšení mrtvých.


Kalendář akcí