EN | DE | LAT

Farnost Varnsdorf

Kontakty a bohoslužby

Duchovní služba:
Tyršova 1232, 407 47 Varnsdorf
Tel.: +420 603 221 937
E-mail: [obfuscate_1_|108|106|104|88|102|99|46|109|106|102|103|107|90|96|63|115|110|92|108|106|103|88|108|110|108|99|94|99|41|95|113]
Účet pro příspěvky a dary: 0923323369/0800

Bohoslužby

Neděle - 10.00 h - eucharistická slavnost 

Pravidelná činnost:
Katechismus, základy křesťanského učení - po dohodě

Duchovní

Mgr. Roland SOLLOCH - farář

Zprávy:

Starokatolický kostel Proměnění Páně ve Varnsdorfu

Starokatolický kostel Proměnění Páně ve VarnsdorfuVznik starokatolického kostela Proměnění Páně (zkráceně Kristova kostela) úzce souvisí s dějinami starokatolického hnutí a je nejstarším starokatolickým kostelem na světě postaveným vlastními prostředky. Protože nebylo možné spoluužívat kostel římskokatolický, rozhodlo představenstvo Katolického spolku (pod kterým se starokatolické hnutí do svého zákonného uznání formálně shromažďovalo) 28. 8. 1872 o stavbě starokatolického kostela. Byla vypsána zvláštní sbírka a byl zakoupen stavební pozemek na kopci dříve zvaném Schürzenův. Záležitost se neobešla bez mrzutostí, neboť okresní hejtman podal udání pro nedovolenou peněžní sbírku. Když se věc vysvětlila, bylo možno ve sbírce pokračovat a začít se stavbou kostela. Kostel byl postaven asi za 1 rok a jeho slavnostní vysvěcení se konalo 27. prosince 1873. Zúčastnilo se ho více než 4000 lidí. V roce 1897 byl tento kostel v souvislosti s přemístěním sídla biskupství prohlášen za katedrální chrám Starokatolické církve v Rakousku, neboť zde bylo sídlo biskupa. Během této doby se zde konaly i evangelické bohoslužby, a to až do roku 1905, kdy byl dostavěn kostel evangelický.

Na synodě dne 11. 11. 1995, kdy bylo rozhodnuto o přesunu sídla biskupství z Varnsdorfu do Prahy, bylo též rozhodnuto o tom, že starokatolický kostel ve Varnsdorfu sice přestává být chrámem katedrálním, avšak díky své historii se stane chrámem konkatedrálním, tj. druhým katedrálním kostelem v zemi. V této době byly také dokončeny jeho rozsáhlé opravy, nutné v důsledku komunistické devastace.

V kostele se nachází pozoruhodná sochařská díla. Je zde nejvýznamnější Kristova socha na oltáři od Vincence Pilze, která byla instalována v červenci roku 1882. Od tohoto umělce také pochází reliéf „Svatí tři králové“ umístěný nyní v levé lodi vedle presbytáře.

Historie starokatolické obce ve Varnsdorfu

První veřejné shromáždění proti dogmatům vzešlým z I. vatikánského koncilu se tu konalo 18. 6. 1871. Duchem starokatolického hnutí ve Varnsdorfu byl kněz a učitel náboženství na měšťanské škole Anton Nittel (1826–1907). Sympatizanti se starokatolickým hnutím založili 19.9.1871 politický Katolický spolek, aby se mohli legálně sdružovat a legálně jednat a jejich delegáti se již v září 1871 zúčastnili I. starokatolického kongresu v Mnichově, jehož rezoluce dala Římu bezprostřední popud k vystoupení proti starokatolickému hnutí. Všichni, kdo se kongresu zúčastnili a souhlasili s jeho závěry, byli římskokatolickou církví exkomunikováni.

Když římskokatolický farář odmítl dát zvonit při pohřbech sympatizantů starokatolického hnutí, bylo svoláno velké shromáždění, konané za účasti asi 2500 účastníků 22. ledna 1872. Zde se koncipovala petice vídeňské poslanecké sněmovně, žádající zákonnou úpravu a zákonné postavení pro ty, kdo nepřijali dogma o papežské neomylnosti. Tohoto zákonného uznání starokatolíci dosáhli v rakouské části monarchie až v roce 1877.

Prvním varnsdorfským starokatolickým farářem byl zvolen dne 16. března 1872 Anton Nittel.

V roce 1880 byla zvolena první synodní rada jako nejvyšší správní orgán církve. Představitelem Starokatolické církve měl být biskup. A. Nittel sice byl zvolen roce 1881 správcem starokatolíků v tehdejším Rakousku, roku 1888 se jím však nakonec stal bratr českého básníka a spisovatele Svatopluka Čecha Miloš (1855 – 1922). Vláda však odmítla dát souhlas k biskupskému svěcení.

V roce 1897 synoda rozhodla, aby sídlo biskupství Starokatolické církve v rakouské části soustátí bylo přeloženo z Vídně do Varnsdorfu. To zde v plném územním rozsahu sídlilo až do roku 1920, kdy bylo v Rakouské republice zřízeno samostatné biskupství. Ve Varnsdorfu však i nadále zůstalo biskupství Starokatolické církve v Československé republice, a to až do roku 1995, kdy bylo přeloženo do Prahy.

Po smrti Miloše Čecha (1922) byl zvolen 1924 biskupem Alois Pašek (zemřel v roce 1946), který obdržel roku 1924 biskupské svěcení v Bernu.

Během poslední války nacisté starokatolickému biskupství ve Varnsdorfu příliš nepřáli a pokoušeli se Starokatolickou církev všelijak rozmělnit. Mnohem osudnější ranou však byl pro Starokatolickou církev v obnovené ČSR odsun sudetských Němců, kteří tvořili většinu ve Starokatolické církvi v Československé republice.

Takto decimovaná církev se pak stala snadnou kořistí komunistické diktatury. V roce 1950 zvolený správce biskupství Dr. Augustin Podolák byl uvězněn a do církve byli infiltrováni agenti STB, kteří ji „spravovali“ (s výjimkou let 1968 – 1971, kdy se Podolák stal biskupem a opět převzal vedení církve) až do roku 1989.

Roku 1991 Dr. Augustin Podolák zemřel a jeho nástupcem se stal Mgr. Dušan Hejbal.

Kalendář akcí