EN | DE | LAT

Farnost Jablonec nad Nisou

Kontakty a bohoslužby

Starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou (Foto: npu.cz)Duchovní služba:
Kostel Povýšení sv. Kříže Husova 1560/2, 466 01 Jablonec n. Nisou
Tel.: +420 731 260 051
E-mail: [obfuscate_1_|101|106|104|88|91|121|101|101|59|109|96|118|101|89|108|46|93|117]
Web: www.starokatolici-jablonec.cz

Číslo účtu pro příspěvky a dary: 19 55 58 011/0300

Bohoslužby

Neděle 10.00 h - eucharistie od velikonoc do listopadu v lodi kostela, jinak ve vytápěném suterénu
Čtvrtek 17.00 h - eucharistie kolem stolu ve vytápěném suterénu kostela

Pravidelná činnost

Sociálně pastorační centrum Communio Jablonec zajišťuje:

  • Úterý 9.00 - 16.00 h,
  • Čtvrtek 10.00 - 18.00 h - křesťansko-psychologickou poradnu (krizová intervence, doprovázení, konzultace, poradenství)
  • Úterý 16.30 - 19.00 h - volnočasovou artedílnu: (malování, práce s hlínou, koláže apod.
  • Neděle 11.30 - 14.00 h - klub (vzájemné setkávání a otevřené hovory, katecheze a biblické hodiny)

Duchovní

ThDr. Karel KOLÁČEK - farář

Zprávy


Starokatolický kostel v Jablonci

Starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou (Foto: npu.cz)Impulzem pro stavbu kostela bylo shromáždění roku 1899, kde došlo k rozhodnutí postavit si vlastní kostel a ihned byly započaty sbírky. Mezitím zakoupil pro obec potřebný pozemek mecenáš obce Josef Scheibler za 6000 zlatých (12 000 korun).

Plán stavby vypracoval architekt Josef Zasche a realizací stavby byl pověřen stavitel Emilian Herbig (za 92 000 korun). Položení základního kamene kostela se konalo 18.8 1900 a již dne 9. 11. 1902 byl kostel vysvěcen. Věžní hodiny byly původně exponátem z výstavy v Berlíně a obci je darovala Antonie Scheiblerová. Téhož roku byly objednány zvony a roku 1903 byl založen fond pro varhany, které byly instalovány roku 1911. V roce 1916 byly odebrány z kostela zvony na válečné účely a stát za ně poskytl náhradu ve výši 5040 korun. Ty byly v dobách válečné nouze brzy utraceny.

V roce 1920 byla provedena generální oprava na věžních hodinách. Díky rodině Scheiblerově se podařilo roku 1928 pořídit nové zvony, dne 13. 5. 1928 byly slavnostně instalovány.

Kostel patří k několika málo sakrálním stavbám secesního stylu a ve své kategorii je zcela jedinečnou památkou. Kostel je kulturně nemovitou památkou zapsanou v Regionálním seznamu kulturních nemovitých památek a je součástí Městské památkové zóny Jablonec n. N. prohlášené dne 10.9.1992 vyhláškou MK ČR č. 476/92. Usilujeme také o zařazení kostela na seznam památek UNESCO.


Historie starokatolické obce v Jablonci

Starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou (Foto: npu.cz)V prvních letech po nešťastném koncilu nebylo starokatolictví v Jablonci nijak masové a zprvu šlo jen o několik jednotlivců. Podstatným zlomem byl až rok 1885, kdy se starokatolíci a sympatizanti z celého okolí sešli v hotelu Geling v Jablonci n. N. Svolavatelem byl pan Josef Mieth, který jako první přestoupil ke Starokatolictví a spolu s ním dalších dvanáct rodin. Na vánoce roku 1885 již sloužil Varnsdorfský farář a správce starokatolíků v habsburské monarchii A. Nittel, v evangelickém kostele první s.k. bohoslužbu. Od té doby obec rostla, takže o deset let později měla již 1200 členů.

Navzdory všem potížím, kladenými politickými úřady, se v srpnu roku 1887 přikročilo k založení místní skupiny Spolku starokatolíků. Do výboru, této první rady, byli kromě dosavadního místního vůdce hnutí Josefa Mietha, který se stal místopředsedou, zvoleni E. Sacher jako předseda, Emil Friedrich a F. Fischer. 12. 10 1888 zde začal působit pomocný kněz Absberger jako učitel náboženství, který však musel pod tlakem úřadů oblast svého působení opustit roku 1892. 1. 8. 1897 byl uveden do úřadu první s. k. duchovní v Jablonci pan kooperátor Marschall (+ 1. 9. 1922). Za jeho působení je v letech 1899 – 1902 postaven starokatolický kostel (viz dále). Odchází roku 1905 do Ameriky. Na jeho místo nastupuje v květnu téhož roku farář Adalbert Schindelar, který je 5. 7. vystřídán farářem Hermannem Mertzem. 4. 3. 1907 byla státem uznána samostatná s. k. farní obec v Jablonci n. Nisou.

Ve válečných letech 1914 –1918 se obec potýká s řadou problémů a dokáže jen stěží financovat své aktivity a některé z nich jsou na delší dobu utlumeny. V té době (r. 1917) umírá Eduard Sacher, jeden ze zakladatelů Jablonecké obce. 13. 6. 1924 proběhla v Jablonci n. N. synoda Starokatolické církve v Československé republice, na které byl také zvolen první vysvěcený biskup této církve Alois Pašek. Tato událost svědčí o vzrůstajícím významu Jablonecké farnosti. Toho roku je také na podnět starokatolické obce nazváno náměstí před kostelem podle významného mecenáše obce Josefa Scheiblera, jenž téhož roku umírá. Roku 1932 16. 11. umírá pak i farář Herman Mertz, jehož nahrazuje duchovní J. Gestner. Dne 13. 3. 1935 umírá Josef Mieth.

Období druhé světové války a následný odsun sudetských Němců znamená hlubokou krizi nejen pro Jabloneckou obec, ale pro celou Staro-katolickou církev v Československu. Ta se stává snadnou kořistí komunistické diktatury. Do čela církve a farností jsou státní správou dosazováni nekompetentní lidé, kteří na popud totalitních struktur církev čtyřicet let devastují a rozkrádají. V roce 1989 musí tedy naše církev začít znovu, takřka od nuly.


Communio Jablonec

Sociálně pastorační a informační středisko Starokatolické církve v Jablonci nad Nisou

Husova 1560/2 – suterén kostela „Povýšení sv. Kříže“

Kontakty:
ThDr. Karel Koláček
+420 724 292 073
[obfuscate_1_|101|106|104|88|91|121|101|101|59|109|96|118|101|89|108|46|93|117] 

Bc. Jitka Řenčová
+420 483 722 078

Slovo Communio znamená společenství – v našem případě lidí, kteří by rádi sdíleli své zážitky, přání, starosti i radosti, dovednosti a nápady...

Do Communia jste srdečně zváni bez ohledu na Vaše náboženské nebo jakékoli jiné přesvědčení, máte možnost zúčastnit se uvedených programů nebo jen posedět při šálku čaje či kávy a pohovořit si s někým, kdo má podobné problémy, zájmy nebo životní zkušenosti jako vy.

Křesťansko-psychologická poradna

Formou osobních rozhovorů s duchovním se pokouší pomoci při překonávání těžkého životního období. S respektem k individualitě každého člověka a jeho psychospirituálním potřebám se duchovní snaží být přijímajícím a citlivým průvodcem na cestě k nalezení řešení problému.

Poradna je k dispozici v tyto hodiny:
(nebo i jindy po objednání)
Úterý 9.00 - 16.00 h
Čtvrtek 10.00 - 18.00 h

Artedílna

Dílna tvořivých činností s prvky arteterapie je k dispozici pro všechny zájemce bez věkového omezení či omezení způsobená zdravotním postižením. Je vhodná pro jednotlivce i rodinné skupiny. Dovoluje vyzkoušet si nejrůznější výtvarné techniky v interiéru i v přírodě. Pracuje s malbou, kresbou, grafikou, modelováním z hlíny, ale i méně tradičními postupy. Její význam spočívá v prožívání radosti z procesu vlastní tvorby a dalšího propojování s tvorbou ostatních členů skupiny. Artedílna rozvíjí kreativitu, umění spolupracovat a společně sdílet. Umožňuje uvolnění stresových stavů. Není podmíněna výtvarným nadáním ani zdravotním stavem.

Úterý 16.30 - 19.00 h

Biblické hodiny a Katecheze

Konají se vždy po předchozí dohodě – individuálně i skupinově.


Kalendář akcí