EN | DE | LAT

46. synoda Starokatolické církve v ČR (2010)

Zápis ze 46. synody ve Vizovicích 2010

30. září 2010

Dne 30. září 2010 v 18.00 h započalo předsynodní jednání před zahájením 46. synody Starokatolické církve v ČR ve Vizovicích na rekreačním středisku Revika. Program začal rozpravou nad návrhem Ústavy Starokatolické církve v ČR. Diskuzi moderoval Jakub Smrčka, který je v zastoupení Rostislava Tomana zpravodajem návrhu Ústavy.

1. října 2010

Zasedání 46. synody Starokatolické církve v ČR ve Vizovicích dne 1. října 2010 v 09.00 h bylo zahájeno eucharistickou slavností, které předsedal biskup Dušan Hejbal. Po liturgii následovalo samotné jednání synody.

Synody se účastní 56 hlasujících delegátů.

 • Návrh usnesení (Dušan Hejbal): Synoda volí zapisovatelem Pavla B. Stránského.

Pro: 54
Proti: 0
Zdrželo se: 1

Návrh byl přijat.

 •  Návrh usnesení (Dušan Hejbal): Synoda volí skrutátory Petra Jana Vinše a Miroslavu Klimovou.

Pro: 53
Proti: 0
Zdrželo se: 2

Návrh byl přijat.

 1. Schválení programu synody

 •  Návrh usnesení (Dušan Hejbal): Synoda schvaluje navržený program synody:

1. Schválení programu synody
2. Zpráva biskupa
3. Ústava Starokatolické církve v ČR
4. Jednací řád synody
5. Používání nového misálu
6. Volba synodních komisí
7. Volba synodní rady

Pro: 55
Proti: 0
Zdrželo: 0

Návrh byl přijat.

2. Zpráva biskupa

Zprávu podal biskup Dušan Hejbal.

 • Návrh usnesení (Dušan Hejbal):
 1. Synoda bere na vědomí zprávu biskupa o stavu církve od poslední synody.
 2. Synoda bere na vědomí listinu duchovních a pastoračních asistentek v aktivní službě do 30. září 2010.

Pro: 55
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Návrh byl přijat.

3. Jednací řád synody

 •  Návrh usnesení (Dušan Hejbal):

Synoda přijímá tento řád jednání:

1. Předkladatelům jednotlivých návrhů se doporučuje 5 minut na představení návrhu. Tento limit se netýká Ústavy a jednacího řádu synody.
2. Po přednesení návrhu probíhá diskuze, přičemž délka diskuzního příspěvku je maximálně 3 minuty.
3. Případné pozměňovací návrhy, dodatky (doplňující návrhy) a protinávrhy se přijímají do konce diskuze v souladu s § 23 syn. řádu.
4. Navrhovatel může kdykoli stáhnout svůj návrh z programu jednání.
5. Návrh na ukončení diskuze k projednávanému bodu musí být přijat hlasováním.
6. Po skončení diskuze k jednotlivch návrhům je přestávka 10 minut. Hlasuje se nejdříve o pozměňovacím návrhu (či dodatku/doplňujícím návrhu nebo protinávrhu), až poté o původním návrhu usnesení, a to v pořadí podle toho, jak se postupně odchylují od původního návrhu usnesení.
7. Vedle kandidátů pro volbu do synodní rady předložených dosavadní synodní radou je možno navrhovat další kandidáty z účastníků synody (viz prezenční listina), a to jak duchovní, tak laiky. Tito budou zařazeni na kandidátku v případě, že budou navrženi alespoňjednou třetinoupřítomných synodálů. Kandidátka bude uzavřena po skončení prvního dne jednání synody.

 • Pozměňující návrh (Aleš Svoboda): Bod 7. návrhu jednacího řádu se mění a další kandidáty do synodní rady je možné navrhovat i mimo účastníky synody.

Hlasuje se o tom, zda se synoda bude zabývat tímto pozměňovacím návrhem Aleše Svobody.

Pro: 54
Proti:0
Zdrželo se:1

Synoda bude hlasovat o návrhu Aleše Svobody.

 •  Návrh (Aleš Svoboda): Synoda přijímámá řád jednání synody s pozměněným bodem 7, a to tak, že je možné do synodní rady navrhovat i kandidáty, kteří nejsou účastníky synody.

Pro: 55
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Návrh byl přijat.

4. Ústava Starokatolické církve v České republice

Zprávu přednesl Jakub Smrčka, zpravodaj návrhu Ústavy, který zároveň předeslal, že jednání nebude přerušováno; nakonec proběhne diskuze. Návrhy změn bude možné podat do konce diskuze. Předkladatel si vyhrazuje právo zastavit jednání, pokud dojde k tak zásadnímu návrhu, který by bylo třeba konzultovat v komisi, event. s právníky.

Doplňuje Dušan Hejbal: Ústava je kompaktní celek, pokud se tam vážně zasáhne, bude se muset zasahovat do mnoha paragrafů. Biskup uvádí, že pokud by se zdálo, že z toho vzejde něco jiného, sejde se synodní rada a bude hlasovat o tom, zda věc stáhne z jednání.

Dále pokračuje Jakub Smrčka: Dosavadní synodní řád a řád církevních obcí je neustále svojí myšlenkou, koncepcí a dikcí v principiálním souladu s návrhem Ústavy, a princip, na kterém je církev založena se nemění. Neustále je zachováno synodálně-episkopální uspořádání, změny se týkají některých ustanovení prováděcích a dále otázky ukončení služby apod. Změny jsou pak ve struktuře a upřesňuje otázku, která nebyla v původním synodním řádu řešena: kdo je farář, kdo je duchovní a podobně.

 • Návrh (Jakub Smrčka): Synoda rozhoduje, aby byl na začátku rozpravy nahlas čten celý text návrhu Ústavy Starokatolické církve v ČR.

Pro: 33
Proti: 9
Zdrželo se: 2

Návrh byl přijat.

 • Návrh (Jakub Smrčka): Synoda rozhoduje, aby byl návrh Ústavy čten po hlavách.

Pro: 29
Proti: 5
Zdrželo se: 10

Návrh byl přijat.

Následuje čtení jednotlivých hlav návrhu Ústavy; poté navazuje diskuze, v které zaznívají jednotlivé pozměňující návrhy, o kterých se bude hlasovat následně.

Diskuze.

Po proběhnutí diskuze navrhuje Jakub Smrčka diskuzi ukončit.

 •  Návrh (Jakub Smrčka): Synoda ukončuje diskuzi nad návrhem Ústavy.

Pro: 45
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Návrh byl přijat.

Následuje hlasování o pozměňovacích návrzích, jak byly předneseny během diskuze.

Skrutátoři provedli spočítání delegátů přítomných v sále – přítomno je 55 delegátů.

 • Návrh (Lucie Svobodová Absolonová): V § 14 odst. 2 Ústavy se zvyšuje počet laiků v synodní radě z pěti na šest členů.

Předsedající uvádí, že návrh je vznesen až po ukončení diskuze. Navrhovatelkou je namítnuto, že návrh byl formulován před zahájením synody 30. září 2010 během besedy s Jakubem Smrčkou a neobjevil se v textu předloženém dne 1. října 2010. Předsedající poté nechává o návrhu hlasovat.

Pro: 8
Proti: 42
Zdrželo se: 15

Návrh nebyl přijat.

 • Návrh (Dušan Hejbal): Při hlasování se bude postupovat u pozměňovacích návrhů zpětně od posledního k prvnímu, resp. od posledního protinávrhu směrem k původnímu návrhu.

Pro:53
Proti:0
Zdrželo se:1

Návrh byl přijat.

Hlasuje se o pozměňovacích návrzích:

1. V § 10 odst. 3 návrhu Ústavy vypustit slova „má pobyt na území České republiky“.

Pro: 22
Proti: 24
Zdrželo se: 9

Návrh nebyl přijat.

2. V § 9 za odst. 4 návrhu Ústavy doplnit nový odstavec (a posunout číslování následujících odstavců) ve znění: „Biskup je také zodpovědný za duchovní formaci a vzdělávání duchovních.“

Pro: 49
Proti:4
Zdrželo se:2

Návrh byl přijat.

3. V §13 odst. 1 návrhu Ústavy za „… či švagrovství“ doplnit „nebo partnerství“.

Pro: 15
Proti: 26
Zdrželo se: 14

Návrh nebyl přijat.

4. V § 16 odst. 1 návrhu Ústavy doplnit větu „Funkce voleného laického člena synodní rady rovněž zaniká jeho svěcením.“

Pro: 52
Proti:2
Zdrželo se:1

Návrh byl přijat.

5. V § 14 odst. 2 návrhu Ústavy doplnit formulace „…zástupců z řad duchovních“ a „… zástupců z řad laiků“.

Pro: 45
Proti: 4
Zdrželo se: 6

Návrh byl přijat.

6. § 14 odst. 2 návrhu Ústavy za „… či švagrovství“ doplnit „nebo partnerství“.

Návrh stažen navrhovatelem (Miroslava Klimová).

7. V § 17 za písm. c) návrhu Ústavy doplnit (a posunout následující písmennou řadu) nové písmeno ve znění: „Synodní rada každoročně zveřejňuje výroční zprávu starokatolické církve.“

Pro: 46
Proti: 2
Zdrželo se: 7

Návrh byl přijat.

8. V § 31 odst. 2 návrhu Ústavy změnit formulaci takto: „Farní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.“

Pro: 44
Proti: 5
Zdrželo se: 6

Návrh byl přijat.

9. V § 25 odst. 4 návrhu Ústavy změnit první větu na: „Shromáždění farní obce je usnášeníschopné, je-li přítomen takový počet jeho členů, který odpovídá nejméně 1,5násobku členů farní rady.“

Pro: 5
Proti: 35
Zdrželo se: 15

Návrh nebyl přijat.

10. V § 40 odst. 1 návrhu Ústavy doplnit za „… a povinnosti faráře“ slova „v souladu se stupněm jeho svěcení.“

Pro: 51
Proti: 0
Zdrželo se: 4

Návrh byl přijat.

11. V § 40 odst. 2 návrhu Ústavy vypustit slova „pro nedostatek členů farní obce“.

Pro: 48
Proti: 0
Zdrželo se: 7

Návrh byl přijat.

12.  V § 46 návrhu Ústavy slova „ke schválení“ nahradit slovy „k vyjádření“.

Pro: 42
Proti: 2
Zdrželo se: 11

Návrh byl přijat.

13. Změnit vzájemně pořadí § 38 a § 39 návrhu Ústavy.

Pro: 44
Proti: 3
Zdrželo se: 8

Návrh byl přijat.

14. V § 30 písm. c) návrhu Ústavy za slova „… se správou“ doplnit slova „a rozvojem“.

Pro: 38
Proti: 6
Zdrželo se: 11

Návrh byl přijat.

15. V § 18 odst. 2 návrhu Ústavy vypustit slovo „přítomných“.

Pro: 9
Proti: 35
Zdrželo se: 11

Návrh nebyl přijat.

16. V případě přijetí návrhu č. 15 nutno konsekventně vypustit v § 18 návrhu Ústavy text „při rovnosti hlasů rozhoduje předsedající“.

Návrh nebyl projednáván, neboť návrh č. 15 nebyl přijat.

17. V § 48 odst. 1 návrhu Ústavy vypustit text „a složila zkoušky ze …“ až po tečku.

Pro: 36
Proti:5
Zdrželo se:14

Návrh byl přijat.

18. V § 51 odst. 1 návrhu Ústavy vypustit slovo „laičtí“.

Pro: 51
Proti: 0
Zdrželo se: 4

Návrh byl přijat.

19. V § 52 návrhu Ústavy slovo „duchovním“ nahradit slovem „členům“. (Nejprve se však hlasuje o protinávrhu č. 20)

Pro: 38
Proti: 8
Zdrželo se: 9

Návrh byl přijat.

20. Protinávrh k návrhu č. 19: V § 52 za duchovním doplnit „a pastoračním asistentům“.

Pro: 5
Proti: 38
Zdrželo se: 12

Návrh nebyl přijat.

21. V § 53 návrhu Ústavy doplnit nový odst. 4 „Touto ústavou nejsou dotčena ustanovení dohody mezi biskupem Starokatolické církve v ČR a anglikánským biskupem z Gibraltaru v Evropě ze dne 17. 9. 2000.“

Pro: 54
Proti: 0
Zdrželo se: 1

Návrh byl přijat.

22. V § 53 odst. 2 návrhu Ústavy vypustit „a mezinárodními a církevními právními normami“.

Pro: 43
Proti: 4
Zdrželo se: 8

Návrh byl přijat.

23. V § 1 odst. 4 návrhu Ústavy doplnit za poslední větu: „V souladu s tím starokatolická církev používá i historický název Česká katolická církev podobojí (Ecclesia catholica sub utraque Bohemiae).“ (Nejprve se hlasuje o protinávrhu č. 24)

Pro: 39
Proti: 10
Zdrželo se: 6

Návrh byl přijat.

24. Protinávrh k návrhu č. 23: V § 1 odst. 4 návrhu Ústavy doplnit na konec větu: „Chceme vytvářet alternativní katolictví pro křesťany 3. tisíciletí.“

Pro: 2
Proti: 42
Zdrželo se: 11

Návrh nebyl přijat.

Slova se ujímá předsedající synody Dušan Hejbal a navrhuje hlasovat o tom, zda se přijímají v celku pozměňovací návrhy, které byly přijaty v jednotlivých bodech, a navrhuje usnesení:

Synoda schvaluje a přijímá Ústavu Starokatolické církvev ČR. Ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011. Synoda ukládá synodní právní komisi dopracování všech prováděcích řádů, předpisů a pokynů a jejich předložení synodní radě do 1. 10. 2011. Synoda pověřuje synodní radu projednáním a přijetím všech prováděcích řádů, předpisů a pokynů do 31. 12. 2011 a jejich předložením k potvrzení další synodě.

Pro: 55
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Návrh byl přijat.

5. Doplnění kandidátky pro volby do synodní rady

Delegáty synody byli navrženi další kandidáti do synodní rady. Hlasuje se, zda proběhne tajná volba, ve které by byli tito noví kandidáti dle úspěšnosti umístěni na hlasovací lístek jako kandidáti do synodní rady, vedle kandidátů, které nominovala synodní rada.

 • Návrh (Vítězslav Václav Toman): O nových kandidátech pro volbu synodní rady bude rozhodnuto v tajné volbě.

Pro: 18
Proti: 27
Zdrželo se: 7

Návrh nebyl přijat.

Proběhlo představení kandidátů do synodní rady a hlasuje se po jménech o kandidatuře.

Jiřina Karasová – kandidaturu podporuje více než 1/3 synodálů – uspěla
Alena Vondrášková – kandidaturu podporuje ji více než 1/3 synodálů – uspěla
Miroslava Klimová – kandidaturu podporuje více než 1/3 synodálů – uspěla
Dana Hraníčková – kandidaturu podporuje více než 1/3 synodálů – uspěla

Jakub Smrčka – kandidaturu podporuje více než 1/3 synodálů – uspěl
Alois Sassmann – kandidaturu podporuje více než 1/3 synodálů – uspěl
Bendy Růžička – kandidaturu podporuje více než 1/3 synodálů – uspěl

Tito všichni budou doplněni na hlasovací lístek pro volbu do synodní rady.

2. října 2010

6. Jednací řád synody

Skrutátoři provedli sečtení přítomných delegátů – je jich 53.

 • Návrh (Petr Brzobohatý): Synoda rozhoduje, že předložený návrh Jednacího řádu synody v souladu s usnesením, kterým byla přijata Ústava Starokatolické církve v ČR, reviduje synodní rada a právní komise.

Pro: 50
Proti: 0
Zdrželo se: 2

Návrh byl přijat.

7. Používání nového misálu

Skrutátoři provedli sečtení přítomných delegátů – je jich 55.

Biskup předkládá svůj návrh na přijetí závaznosti misálu s tím, že se vrací k usnesením předchozích synod.

 • Návrh usnesení (Dušan Hejbal):

a) Synoda zavádí závazné používání nového misálu pro celou církev od 28. 11. 2010 a jeho knižní reprezentativní vydání.

b) Synoda pověřuje synodní liturgickou komisi prací na agendě (rituálu).

 • Doplňující návrh (Jakub Smrčka): „c) Synoda pověřuje liturgickou komisi ke kontinuální práci na prohlubování liturgického života, vědomí a forem starokatolické církve.“

Pro: 53
Proti: 0
Zdrželo se: 2

Návrh byl přijat.

 • Návrh usnesení (Dušan Hejbal, Jakub Smrčka):

a) Synoda zavádí závazné používání nového misálu pro celou církev od 28. 11. 2010 a jeho knižní reprezentativní vydání.
b) Synoda pověřuje synodní liturgickou komisi prací na agendě (rituálu).
c) Synoda pověřuje liturgickou komisi ke kontinuální práci na prohlubování liturgického života, vědomí a forem starokatolické církve.

Pro: 49
Proti: 2
Zdrželo se: 4

Návrh byl přijat.

8. Volba synodních komisí

 • Návrh usnesení (Dušan Hejbal): Synoda volí tyto examinátory: Dušan Hejbal, David R. Holeton a Petr Jan Vinš.

Pro: 50
Proti: 0
Zdrželo se: 5

Návrh byl přijat.

 • Návrh usnesení (Dušan Hejbal): Synoda volí tyto členy teologické komise: Dušan Hejbal, David R. Holeton, Petr Jan Vinš, Pavel Cepek, Cezary A. Mizia a Plamen Angelov.

Synoda projevuje vůli hlasovat po jménech kandidátů, vyjma examinátorů.

Pavel Cepek

Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 25

Uspěl.

Cezary A. Mizia

Pro: 49
Proti: 0
Zdrželo se: 6

Uspěl.

Plamen Angelov

Pro: 2
Proti: 3
Zdrželo se: 50

Neuspěl.

Synoda zvolila teologickou komisi ve složení Dušan Hejbal, David R. Holeton, Petr Jan Vinš, Pavel Cepek a Cezary A. Mizia.

 • Návrh usnesení (Dušan Hejbal): Synoda volí tyto členy synodní liturgické komise, kterými jsou vedle biskupa David R. Holeton, Jakub Smrčka, Petr Jan Vinš, Bendy Růžička a Rostislav Toman.

Synoda projevuje vůli hlasovat po jménech kandidátů.

David R. Holeton

Pro: 54
Proti: 0
Zdrželo se: 1

Uspěl.

Jakub Smrčka

Pro: 49
Proti: 0
Zdrželo se: 6

Uspěl.

Petr Jan Vinš

Pro: 39
Proti:0
Zdrželo se: 16

Uspěl.

Bendy Růžička

Pro: 34
Proti: 0
Zdrželo se: 21

Uspěl.

Rostislav Toman

Pro: 2
Proti: 18
Zdrželo se: 35

Neuspěl.

Synoda zvolila liturgickou komisi ve složení Dušan Hejbal, David R. Holeton, Jakub Smrčka, Petr Jan Vinš a Bendy Růžička.

 • Návrh usnesení (Dušan Hejbal): Synoda volí právní komisi ve složení Rostislav Toman, Jakub Smrčka, Květoslav Krejčí, Tomáš Matoušek, Petr Brzobohatý a Luděk Elšík.

Synoda projevuje vůli hlasovat po jménech kandidátů.

Rostislav Toman

Pro: 50
Proti: 0
Zdrželo se: 3

Uspěl.

Jakub Smrčka

Pro: 50
Proti: 0
Zdrželo se: 3

Uspěl.

Květoslav Krejčí

Pro: 52
Proti: 0
Zdrželo se: 1

Uspěl.

Tomáš Matoušek

Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 30

Neuspěl.

 • Návrh: Ruší se a opakuje hlasování od Tomáše Matouška dál, neboť nebylo umožněno, aby se kandidáti představili.

Pro: 41
Proti: 7
Zdrželo se: 7

Ruší se platnost hlasování od hlasování o kandidátu Tomáši Matouškovi.

Před dalším hlasováním se přítomní kandidáti do právní komise představili.

Následuje hlasování:

Tomáš Matoušek

Pro: 35
Proti: 0
Zdrželo se: 20

Uspěl.

Petr Brzobohatý

Pro: 39
Proti: 4
Zdrželo se: 12

Uspěl.

Luděk Elšík

Pro: 43
Proti:0
Zdrželo se: 12

Uspěl.

Synoda zvolila právní komisi ve složení Rostislav Toman, Jakub Smrčka, Květoslav Krejčí, Tomáš Matoušek, Petr Brzobohatý a Luděk Elšík.

 • Návrh usnesení (Jakub Smrčka): Synoda ukládá synodním komisím podat na příští synodě zprávu o své činnosti.

Pro: 51
Proti: 0
Zdrželo se: 4

9. Volba synodní rady

Začíná tajná volba synodní rady z kandidátů z řad laiků: Luděk Elšík, Rudolf Hemelík, Josef König, Květoslav Krejčí, Eva Pudilová, Jiřina Karasová, Alena Vondrášková, Miroslava Klimová a Dana Hraníčková. Z kandidátů řad duchovních: Petr Brzobohatý, Pavel Cepek, Karel Koláček, Roland Solloch, Pavel B. Stránský, Jakub Smrčka, Alois Sassmann a Bendy Růžička.

Skrutátoři po sečtení hlasů vyslovují pochybnost a nejistotu ohledně platnosti volby kvůli nepoměru počtu delegátů a odevzdaných hlasovacích lístků. Vydávají se nové označené lístky po jménech po vyvolání dle seznamu delegátů.

Je vydáno 56 nových hlasovacích lístků. Probíhá opakovaná tajná volba členů synodní rady.

Skrutátor Petr Jan Vinš vyhlašuje výsledek volby:

Hlasovacích lístků odevzdáno 56, platných zcela 55, částečně platný 1.

Z řad laiků byli zvoleni tito členové synodní rady: Květoslav Krejčí, Luděk Elšík, Eva Pudilová, Josef König a Rudolf Hemelík.

Z řad duchovních byli zvoleni tito členové synodní rady: Petr Brzobohatý, Jakub Smrčka, Karel Koláček a Pavel B. Stránský.

Náhradníci-laici v pořadí:

Dana Hraníčková, Jiřina Karasová, Alena Vondrášková = Miroslava Klimová.

Náhradníci-duchovní v pořadí:

Roland Solloch, Pavel Cepek, Alois Sassmann = Bendy Růžička.

10. Různé

Závěrečné slovo biskupa Podoláka ze Synody obnovy konané v roce 1990. Čte biskup Dušan Hejbal.

Skrutátoři počítají přítomné delegáty, kterých je 56.

 • Návrh (Vítězslav Václav Toman a další): Synoda volí dva ověřovatele zápisu, a sice Vítězslava Václava Tomana a Lucii Kodišovou.

Pro: 52
Proti: 0
Zdrželo se: 4

Návrh byl přijat.

Modlitba Páně.

Požehnání a rozloučení s účastníky synody.

Zapsal: Pavel B. Stránský

Vizovice 2. října 2010

Ověření zápisu

Při tajné volbě synodní rady 2.10.2010 byl zjištěn rozpor mezi počtem sečtených volebních lístků (56 odevzdaných lístků) a mezi absolutním počtem synodálů uvedeným na začátku synody 1.10.2010 (55 synodálů). V důsledku toho byla první tajná volba synodní rady prohlášena za neplatnou s odůvodněním, že někdo zřejmě odevzdal 2 hlasovací lístky. Před opakováním tajné volby synodní rady byl proto znovu zjišťován skutečný absolutní počet synodálů. Předsedající čtením seznamu synodálů vyvolával přítomné, kteří ústně potvrzovali svou přítomnost. Ověřilo se, že absolutní počet synodálů je 56, nikoliv 55 jak bylo stanoveno v úvodu synody (viz také bod 9. tohoto zápisu). Před hlasováním o doplňujících kandidátech na kadidátku synodní rady byla jedním ze skrutátorů uvedena mylná technická procedurální připomínka, že navrhovaná jména budou na kandidátku dopsána po obdržení třetiny hlasů všech synodálů. Tím však - po zjištění rozporu v absolutním počtu synodálů - vznikla pochybnost přinejmenším o platnosti hlasování o doplnění kandidátky pro volbu synodní rady. Z toho důvodu byl podán návrh na volbu dvou nezávislých ověřovatelů. Úkolem ověřovatelů je:

a)   Zjistit, zda některá hlasování byla rozporem v údajích o počtu synodálů dotčena.
b)   Ověřit zápis jako takový.

Ověřovatelé konstatují :

 1. V hlasováních, týkajících se bodů programu 46. synody č. 1-4, 6-8 bylo rozhodováno prostou většinou přítomných synodálů, z čehož vyplývá, že jeho závěry nemohou být rozporem v absolutním počtu synodálů dotčeny. Zároveň žádné hlasování nebylo tak těsné, aby bylo dotčeno případným opomenutím přítomného 56. delegáta při sčítání skrutátory.
 2. V hlasování týkajícím se bodu 5 bylo rozhodováno třetinou přítomných synodálů (viz bod 7 jednacího řádu synody, který byl schválen ve 3. bodu programu synody), z čehož vyplývá, že závěry hlasování nemohou být rozporem v absolutním počtu synodálů dotčeny.
 3. Od bodu 9 dále není potřeba posuzovat platnost hlasování, protože v bodě 9 programu synody byla odhalena chyba ve skutečném absolutním počtu delegátů.
 4. V bodě 5 zápisu (Doplnění kandidátky pro volby do synodní rady) je u kandidátů pouze uvedeno, že obdrželi 1/3 hlasů a uspěli. Skrutátoři zapisovateli u kandidujících pouze oznámili „uspěl/neuspěl“. Počty hlasů zapisovateli oznámeny nebyly. Ačkoliv třetina hlasujících je opticky snadno rozeznatelná, považují ověřovatelé absenci počtu hlasů za formální nedostatek.
 5. V bodě 9 zápisu (Volba synodní rady) chybí počty odevzdaných hlasů jednotlivým kandidátům. Ověřovatelé dodatečně přepočítali hlasy z hlasovacích lístků a níže doplnili (za správnost přepočtení ručí ověřovatelé, nikoliv zapisovatel, proto jsou počty doplněny zde, nikoliv do zápisu):

Počty odevzdaných hlasů kandidátům z řad laiků:

Krejčí Květoslav, JUDr., PhD.       51
Elšík Luděk, Mgr.                            42
Pudilová Eva                                    39
König Josef                                       28
Hemelík Rudolf                                25
Hraničková Dana, RNDr.                  24
Karasová Jiřina, Bc.                           17
Vondrášková Alena, Ing.                  15
Klimová Miroslava, Mgr.                   15

Počty odevzdaných hlasů kandidátům z řad duchovních:

Brzobohatý Petr                              36
Koláček Karel, ThMgr.                  31
Smrčka Jakub, Mgr.                       31
Stránský Pavel, PhDr.                     27
Solloch Roland, Mgr.                        25
Cepek Pavel, Mgr.                             20
Sassmann Alois, Mgr.                        19
Růžička Marek B., Mgr.                    19

 1. Kromě dvou výše zmíněných bodů je zápis obsahově i formálně v pořádku.

Zápis a platnost hlasování ze zápisu ověřil: Vítězslav Václav Toman, Lucie Klára Kodišová

V Praze dne 13. října 2010

Příloha č. 1 - zpráva biskupa

1. Úvod

Eucharistie, kterou jsme společně slavili, otevřela zasedání naší 46. synody. Když se ohlédneme do dějin rané církve, zjistíme, že pojem synodia tu znamená společné putování církve dějinami tohoto světa, a že synodalita je podle církevních otců plodem společenství církve či dokonce jejím synonymem. K synodalitě patří také pravidla vztahů mezi členy společenství, stanovy, jednací řády, zvyklosti a praxe církve. Toho si byli vědomi i delegáti 43. synody v roce 2003, kteří se v usneseních 5 -14 věnovali změnám dosavadního synodního řádu, čímž pověřili právní komisi.  Výsledky její práce byly projednány v presbyteriu, v synodní radě i ve všech farnostech a všichni věřící se prostřednictvím svých duchovních správců seznámili s návrhem nové Ústavy církve. Po zapracování mnoha připomínek při této synodě projednáme a věřím, že přijmeme definitivní text Ústavy, která by měla po 133 letech vystřídat dosavadníSynodní řád a řád církevních obcí.

Po Praze, Pacově, Šumperku, Táboře a Varnsdorfu se tato synoda koná ve Vizovicích - na teritoriu farní obce ve Zlíně, jedné z našich obcí vzniklých koncem devadesátých let minulého století.  Nápad pořádat synodu právě zde vznikl při rozhovoru ve zlínské obci a synodní rada jej - stejně jako termín - schválila, protože v Praze by se nám nepodařilo zajistit ubytování i zasedání pohromadě a také by to všechno bylo nepoměrně dražší. Věřím, že se nám tady všem bude líbit a že i naše synodní jednání bude provázet dobrá, plodná a především požehnaná atmosféra.

Má zpráva se jako obvykle týká období od poslední synody a zahrnuje tedy 3 roky života církve i každého z nás.

Poslední synoda byla pastorální, zaznělo na ní mnoho podnětů a přání, přiznávám, že ne všechny byly naplněny, ať už z důvodů nedostatku peněz nebo lidské kapacity či invence. To však neznamená, že zůstanou v zásuvce psacích stolů nebo v počítačích.

2. Farní a filiální obce

Téma farní obce si zasluhuje naši mimořádnou pozornost, protože farní obec je naším domovem a zázemím pro naší víru. Ve farní obci se setkáváme minimálně každou neděli při slavení eucharistie, nasloucháme Božímu slovu a učíme se žít společenství církve.

Pojem farnosti je pro nás něčím velmi samozřejmým, ale též obtížným. Jsme často ovlivněni naší historickou a základní zkušeností a tak se někdy mohou lišit naše představy o farnosti. Mohli bychom najít různé definice farnosti, známe farnosti spíše teritoriální nebo personální, ale nejlepší definici farnosti je, že je to konkrétní forma místního uskutečnění církve.

V období od poslední synody oslavily některé naše farní obce významná výročí. V prosinci 2009 oslavila 135 let farní obec Varnsdorf, o vánocích 2009 jsme si připomněli 110 let trvání FO v Šumperku a v Praze, brzy si připomeneme 120 let FO v Desné a příští rok 100 let FO v Brně, která získala nové bohoslužebné místo v kapli v Bohunicích. Koncem loňského roku si 10. výročí založení připomněly FO v Pelhřimově, Zlíně a Havlíčkově Brodě.

V Praze se fil.obec u sv. Máří Magdalény stala farní obcí, vznikla nová fil. obec v Soběslavi a také diasporní společenství v Písku. Pokud jde o diasporu byzantinského ritu (bulharskou), zatím ještě nenastaly podmínky k vytvoření samostatné obce.

Takže máme 15 farních obcí, 2 obce filiální a 3 diasporní společenství se stálými bohoslužbami, z toho FO Praha má 3 bohoslužebná místa s pravidelnými bohoslužbami každý týden. Je to více než 3x větší počet než v roce 1990. Všechny farní obce navštěvuji zpravidla 2x do roka. Vzhledem k tomu, že ne všechny obce jsou stejně životaschopné a perspektivní, je třeba se víc zaměřit na jejich posilování a rozvoj než na za každou cenu budování nových.

O životě jednotlivých farních a filiálních obcí vypovídají také tabulky které zachycují počet křtů, vstupů, výstupů i svateb, ale také výši členských příspěvků od poslední synody k dnešnímu dni:

2007

Kde Křty Vstupy Výstupy Svatby
Brno 0 0 0 1
Břidličná 1 1 0 0
Český Těšín 1 2 0 1
Desná - - - -
Havlíčkův Brod 1 6 0 0
Jablonec n. Nisou 13 3 0 1
Jihlava 0 1 0 0
Pacov 0 0 0 0
Pelhřimov 0 2 0 0
Praha (mimo sv. Klimenta 15 7 0 2
Strakonice 7 0 1 0
Šumperk 2 2 0 1
Tábor 5 7 0 2
Varnsdorf 7 1 0 2
Zlín 0 1 0 0
Celkem 52 33 1 10

2008

Kde Křty Vstupy Výstupy Svatby
Brno 0 1 0 1
Břidličná 0 0 0 0
Český Těšín 2 1 0 0
Desná - - - -
Havlíčkův Brod 1 1 0 0
Jablonec n. Nisou 0 1 0 1
Jihlava 7 5 7 0
Pacov 0 1 0 0
Pelhřimov 1 2 0 0
Praha (mimo sv. Klimenta 12 1 0 5
Strakonice 11 0 0 0
Šumperk 4 6 0 1
Tábor 2 7 0 1
Varnsdorf 11 2 0 2
Zlín 1 1 0 0
Celkem 52 29 7 11

2009

Kde Křty Vstupy Výstupy Svatby
Brno 0 3 0 1
Břidličná 0 0 0 0
Český Těšín 2 0 0 0
Desná 8 0 0 1
Havlíčkův Brod 1 8 0 2
Jablonec n. Nisou 6 0 0 1
Jihlava 2 3 0 1
Pacov 0 0 0 0
Pelhřimov 0 0 0 0
Praha (mimo sv. Klimenta 9 6 0 2
Praha sv. M. Magdalena 0 8 0 0
Soběslav 5 23 0 1
Strakonice 3 3 0 1
Šumperk 1 2 0 1
Tábor 3 3 0 2
Varnsdorf 14 4 0 2
Zlín 0 0 0 0
Celkem 54 63 0 15

celkem

Kde Křty Vstupy Výstupy Svatby
Brno 0 4 0 3
Břidličná 1 1 0 0
Český Těšín 5 3 0 1
Desná 8 0 0 1
Havlíčkův Brod 3 15 0 2
Jablonec n. Nisou 19 4 0 3
Jihlava 9 9 7 1
Pacov 0 1 0 0
Pelhřimov 1 4 0 0
Praha (mimo sv. Klimenta 36 14 0 9
Praha sv. M. Magdalena 0 8 0 0
Soběslav 5 23 0 1
Strakonice 21 3 1 1
Šumperk 7 10 0 3
Tábor 10 17 0 5
Varnsdorf 32 7 0 6
Zlín 1 2 0 0
Celkem 158 125 8 36

Církevní příspěvek:

2007

Kde počet     částka
Brno     9   1 642,-
Břidličná     5      300,-
Český Těšín     4      545,-
Desná     0          0,-
Havlíčkův Brod   27   5 000,-
Jablonec n. Nisou   16   2 920,-
Jihlava     3      548,-
Pacov   10   1 850,-
Pelhřimov     7   1 260,-
Praha (mimo sv. Klimenta   31   5 657,-
Praha sv. M. Magdalena   17   3 102,50,-
Soběslav     - -
Strakonice     8   1 212,50,-
Šumperk   18   3 050,-
Tábor   15   2 740,-
Varnsdorf   12   1 280,-
Zlín   12   2 190,-
Celkem 194 33 297,-

2008

Kde počet     částka
Brno     9   1 643,-
Břidličná     5      300,-
Český Těšín     6      965,-
Desná     0          0
Havlíčkův Brod   27   5 000,-
Jablonec n. Nisou   10   1 605,-
Jihlava     5      913,-
Pacov     9   1 665,-
Pelhřimov     7   1 260,-
Praha (mimo sv. Klimenta   29   5 293,-
Praha sv. M. Magdalena   10   1 825,-
Soběslav - -
Strakonice     8   1 132,-
Šumperk   18   3 300,-
Tábor   17   3 103,-
Varnsdorf   12   1 363,-
Zlín   13   2 372,50,-
Celkem 185 31 739,50,-

2009

Kde počet     částka
Brno     9   1 643,-
Břidličná     5      300,-
Český Těšín     6      965,-
Desná     6   1 100,-
Havlíčkův Brod   24   4 380,-
Jablonec n. Nisou   10   1 825,-
Jihlava     5      913,-
Pacov     9   1 665,-
Pelhřimov     7   1 260,-
Písek     4      650,-
Praha (mimo sv. Klimenta   24   4 380,-
Praha sv. M. Magdalena   31   5 475,-
Soběslav     -      -
Strakonice     5      748,-
Šumperk   18   3 300,-
Tábor   15   2 738,-
Varnsdorf   12   1 545,-
Zlín   15   2 738,-
Celkem 205 35 625,-

celkem

Kde počet     částka
Brno 27     4 928,-
Břidličná 15        900,-
Český Těšín 16     2 475,-
Desná 6     1 100,-
Havlíčkův Brod 78   14 380,-
Jablonec n. Nisou 36     6 350,-
Jihlava 13     2 374,-
Pacov 28     5 180,-
Pelhřimov 21     3 760,-
Písek   4        650,-
Praha (mimo sv. Klimenta 84   15 330,-
Praha sv. M. Magdalena 58   10 402,5,-
Soběslav - -
Strakonice 21     3 092,5,-
Šumperk 54     9 650,-
Tábor 47     8 581,-
Varnsdorf 36     4 188,-
Zlín 40     7 300,5,-
Celkem 584 100 661,5,-

3. Synodní rada

Synodní rada se schází podle potřeby, nejméně 4x ročně a plní úkoly svěřené jí synodním řádem. V období mezi synodami se zabývala vedle „standardních“ personálních a ekonomických otázek mj. kontrolou pracovních úvazků, což je úkol, který bude dále pokračovat. Během uplynulých 2 let došlo v souladu s § 11 SŘ v synodní radě k personální změně a místo sestry Tomanové byl kooptován br. Brzobohatý. Změna byly přijata do této synody, na jejíž závěr bude zvolena synodní rada nová.

Zápisy ze zasedání SR jsou posílány všem farářům jednotlivých obcí, čímž se mj. připravujeme na úkoly, které plynou z nové Ústavy.

Chci poděkovat členům synodní rady a chci říci, že si vážím jejich spolupráce na vedení církve. V posledním období to bylo grémium, s nímž jsem se mohl bez obav podělit o mnohá náročná rozhodnutí, o které jsem se i osobně mohl opřít v nelehkých situacích, a na jehož práci jsem se mohl plně spolehnout.

 4. Presbyterium

Když si ve vyhledávači Google zadáte slovo presbyterium, nejčastěji se objeví synonymum kněžiště, čili chrámový prostor vyhrazený kněžím, např. kolem hlavního oltáře.  A o něco dál se dočteme, že od chrámové lodi bývá zpravidla tento prostor oddělen tzv. triumfálním obloukem. To jsou ty mrtvé kameny. Já chci mluvit o těch živých, takže:

Presbyterium tvoří vedle biskupa, duchovní a pastorační asistentky v činné službě, tedy lidé, kteří mají co říci k problémům pastorace a kteří v ní skutečně pracují.

Srovnáme-li náš klérus  s klérem ostatních starokatolických církví, pak máme podstatně nižší věkový průměr a podstatně nižší platy. Mnozí bratři tak musejí mít další zaměstnání, což přiznejme si, není bez problémů. Presbyterium se setkává 3-4x do roka, v Praze na ordinariátu k modlitbě, diskuzím a vzájemné výměně informací.

V období od poslední synody byli biskupem se souhlasem synodní rady a v souladu s § 54 c) Synodního řádu dva jáhni při ústředí církve postaveni mimo aktivní službu do vyřešení jejich situace a zklidnění poměrů.  V prvním případě byla důvodem skončení pracovního poměru dlouhodobá neomluvená absence, ve druhém případě šlo o dohodu iniciovanou zaměstnankyní s tříměsíčním platem jako odstupným.

ThDr. Petr Jan Vinš počátkem července 2009 kněžské svěcení a sekretář biskupského ordinariátu Petr Brzobohatý koncem června letošního roku jáhenské svěcení.  Bratr Mgr. Rostislav Toman se vedle své služby v Brně stal vojenským kaplanem AČR a v této funkci je t.č. na misi v Afganistanu. Protože je hlavním aktérem při tvorbě nové Ústavy, je v tyto chvíle s námi v modlitbě, všechny nás pozdravuje a v průběhu synody se se mnou pokusí telefonicky spojit.

Listinu duchovních v aktivní službě přikládám ke své zprávě.

5. Ordinariát

Biskupský ordinariát je úřad vedení církve, který zajišťuje servis pro naše obce a vyřizuje  bezpočet úředních záležitostí, které k vedení církve přináleží. Na ordinariátu kromě mne a sekretáře Petra Brzobohatého pracují 2 studentky teologie jako pastorační asistenty na částečný úvazek sestry Michaela Švestková a Petra Baslová (t.č.na mateřské dovolené).

Na ordinariátu jsou  4 kanceláře, knihovna, archiv, zasedací místnost, přijímací místnost a kaple.  Částečně obytné podkroví využíváme při setkání presbyteria, ubytování zahraničních návštěv jako je např. Mezinárodní liturgická komise a při dalších akcích.

Již 15 let splácíme m.č. Praha 6 roční splátky za koupi budovy ordinariátu, který je první nemovitostí, kterou církev v Praze opravdu vlastní, a kterou od podzimu roku 2001 plně užíváme.  Je to přes všechny rekonstrukce starý dům, který čas od času potřebuje opravy a údržbu, které církev platí ze svých rezerv a darů.

Čas od času zaslechnu otázky typu: A co tam vlastně děláte? Na to je jednoduchá odpověď: Přijďte se podívat a prožijte s námi jeden pracovní den a možná se budete divit, co všechno patří k chodu církve.

6. Teologická práce a péče o vzdělání

Již 13 studijní rok naše církev má své místo na HTF UK a v r. 2005 se dočkala akreditace magisterského oboru Starokatolická teologie.

V současné době na našem oboru studuje 5 studentů a 4 další se přihlásili do 1. ročníku právě započatého studijního roku.

Na HTF UK přednáší dějiny liturgie s celofakultní působností Prof. David Holeton, starokatolické církevní dějiny ThDr. Petr Jan Vinš, církevní hudbu ThDr. Petr Tvrdek ThD, pastorální teologii a právo ThLic. Cezary Mizia,  o dogmatiku se dělím s Prof. C. V. Pospíšilem a sám přednáším teologickou propedeutiku, liturgiku a základy eklesiologie. Ze zahraničních hostů na našem oboru přednáší eklesiologii Prof. G. Esser z Bonnu.

Můj dík patří švýcarské církvi, která umožňuje studium našich studentů na fakultě v Bernu. Stejný dík patří organizátorům mezinárodních setkání starokatolických teologů za možnost naší participace na teologické práci v mezinárodním měřítku. Jako vždy je třeba připomenout práci br. Josefa Königa, který nejen překládá texty z německé jazykové oblasti a pomáhá studentům se znalostí starokatolické historie, ale jeho zásluhou náš archiv obsahuje dnes mnoho svazků starokatolických knih a periodik.

V uplynulém období na HTF UK získali malý doktorát teologie bratři Karel Koláček a Petr Jan Vinš a do 5. ročníku úspěšně nastoupil br. jáhen Petr Brzobohatý. A abych nezapomněl - na CMTF UP v Olomouci získal malý doktorát bratr Pavel Stránský.

7. Sociální služba církve

Vedle hlásání slova Božího a slavení svátostí má své místo jako třetí základní služba církve také diakonia – sociální služba církve.  Bohužel vše, co jsem začal budovat v roce 1992, a co se později rozvinulo jako sociální služba naší církve organizovaná v sociálně–pastoračních střediscích Communio bylo v souvislosti se Zákonem o sociálních službách téměř zlikvidováno. Bojujeme s velkými finančními potížemi a naše práce je závislá na dobrovolnících – tedy je omezená. Takový rozsah sociálních služeb, který jsme poskytovali do roku 2005, se za současného stavu věcí nemůže podařit obnovit.  Ano, jako jednotlivci se podle svých sil snažíme, ale k tomu, aby se tato služba znovu otevřela pro širokou veřejnost, chybí prostředky. Drobné aktivity, které se nám občas podaří realizovat, jsou v porovnání s minulostí jen torzem a často mají jen kulturně společenský charakter.

Bude nutno vypracovat novou koncepci vč. získání finančních zdrojů, ale pokud si vzpomínám, to mělo být jedno z témat příští pastorální synody…

8. Ekumena

Naše církev je členskou církví KEKu, byť poněkud málo aktivní, ale o to víc se angažuje v domácí ekumeně ať už ve vrcholových orgánech nebo na bázi. Již několik volebních období je biskup členem předsednictva ERC a vede teologickou komisi ERC a také v ostatních komisích pracují někteří naši zástupci, což svědčí o tom, že naše církev má mezi členskými církvemi ERC dost významnou pozici, na druhé straně to přináší spoustu dalších povinností.  V současné době česká vrcholová ekumena prochází jakýmsi podivným obdobím, kdy některé církve se snaží do ní vnést nemoc SRC, kterou bych nazval komplex totálního konsensu.  Je třeba si uvědomit, že ekumena není vymezování se vůči ostatním denominacím, ale posilování a rozšiřování toho, co máme společné.

Naše církev má silný ekumenický akcent, což se projevuje v našich postojích, ať už jde o ERC nebo v místech, kde působíme.

Ve vztazích s ŘkC dochází ke zlepšení, letos na jaře dokonce biskup (jako zástupce ERC) kázal v katedrále sv. Víta při ekumenické bohoslužbě, což je historicky poprvé.

Na mezinárodní úrovni skončily rozhovory mezi Římskokatolickou církví a Utrechtskou Unií, jejichž optimistické výsledky nyní čekají u Papežské rady pro jednotu křesťanů na její vyjádření.

Chci Vás všechny znovu vyzvat k modlitbám za dobré vztahy v ekuméně a poprosit Vás, abyste vždy byli těmi, kteří tyto dobré vztahy nastolují a budují. Naše ekumenická eklesiologie i starokatolická tradice nás k tomu zavazují.

9. Mediální práce 

Naše církev je díky médiím stále známější, i když samozřejmě jako malá církev nemá tolik příležitostí. Ohlasy zaznamenáváme po každém vystoupení v rozhlasu a v televizi a  přenosy našich bohoslužeb mají standardně dobrou úroveň. Biskup letos už podruhé byl určen jako moderátor (společně s pí. Kociánovou) televizního přenosu Modlitby za domov 28. října a dobrý ohlas má i naše zastoupení na televizní Novoroční ekumenické slavnosti.

Náš časopis Communio vychází 5x do roka již 13. rok, pro děti je časopis Rybička a v Praze vychází farní věstník Křižovatka. Děkuji všem, kteří pracují na jejich realizaci.

Významným počinem bylo vydání diáře 2010 se starokatolickým kalendářem, což je iniciativa zlínského faráře Dr. P. B. Stránského, patří mu také veliký dík a doufám, že tato práce bude pokračovat.

Za důležité považuji rovněž webové stránky: celocírkevní a stránky některých farních obcí a rovněž děkuji všem, kteří se o ně starají. V nejbližší době dostanou ty celocírkevní novou tvář a jednodušší způsob přidávání aktualit a příspěvků.

10. Utrechtská unie,  IBK, zahraniční cesty

V rámci Utrechtské unie má naše církev dobré jméno, to se projevuje např. tím, že při biskupských konsekracích ve Vídni, Haarlemu a Zürichu byl český biskup vybrán jako jeden ze 3 hlavních konsekrátorů, což je také poprvé v historii. Spolu s Josefem Königem nebo Petrem Vinšem se pravidelně účastním zasedání IBK a v rámci IBK vedu Mezinárodní liturgickou komisi. Na  posledním mezinárodním starokatolickém kongresu patřila naše delegace k nejpočetnějším. Br. König je pravidelným účastníkem mezinárodního setkání starokatolických historiků.

11.  Církev a stát, ekonomická situace

Vztahy církví a státu upravuje  zejména Zákon  č. 3/2002 Sb o církvích a náboženských společnostech, a 218/1949 Sb o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, Naše církev patří k těm církvím, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv.  K nim patří právo být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností. Toto financování je realizováno v dlouhodobě neúnosném modelu: obligatorně jsou kryty základní mzdy duchovních, fakultativně tzv. „nadrámcový příspěvek na provoz ústředí církví“. Tento příspěvek, odvisející vždy od benevolence momentálního vedení MK ČR, je odvozován podle velikosti církve (údaje při posledním sčítání) a počtu duchovních a tudíž je v našem případě nedostatečný.  Vedle toho je naší podle stejných kritérií církvím poskytován příspěvek na opravy vlastních objektů, zpravidla jde o částku kolem 170 000 Kč, která se každým rokem mírně snižuje a která je na naše poměry směšná. Již před časem se církve sdružené v ERC zavázaly, že nebudou navyšovat stavy duchovních, protože zejména v porovnání s ŘkC je počet duchovních v poměru na počet věřících neúměrně vysoký. Letos v rámci protikrizových úsporných opatření podle vyjádření vedení MK ČR má stát přistoupit ke snížení platů duchovních o 10% , přestože již tyto platy nebyly cca 5 let valorizovány. Expertní komise ERC Církev –stát k tomu vypracovala stanovisko, z něhož si dovolím ocitovat:

Církve sdružené v ERC  si uvědomují nutnost hledání úspor ve státním rozpočtu a podporují vládu v této snaze, a proto přicházejí s vlastním vstřícným a úsporným návrhem. Naproti tomu však plošné snížení platových tarifů, které jsou už v současné výši nesrovnatelné s platy státních zaměstnanců, je pro církve nepřijatelné.  Celou situaci navíc komplikuje i nedořešené vypořádání majetkových křivd státu vůči církvím.

Rekapitulace a důsledky nedořešeného stavu mezi státem a církvemi

 a)           Duchovní není možné pokládat za státní zaměstnance, na které by se měla vztahovat 10% platová restrikce v rámci úspor. To, že jsou stále ještě vypláceni ze státního rozpočtu není jejich volbou, nýbrž důsledkem dlouhodobé liknavosti ze strany státu, což ve svém nálezu z 1.7.2010 konstatuje i Ústavní soud: „dlouhodobá nečinnost Parlamentu České republiky spočívající v nepřijetí zvláštního právního předpisu, který by vypořádal historický majetek církví a náboženských společností, je protiústavní a porušuje čl. 1 Ústavy České republiky“.

 b)           Platy duchovních je nutné pokládat (ve smyslu zákona č.218/1949 Sb.) za jistou míru kompenzace za výnos ze zabaveného majetku církví. Podle odhadu renomovaných institucí jsou dotace ČR poskytované církvím nejvýše 1/3 výnosu ze zabaveného církevního majetku. Církve tak fakticky poskytují ČR dotaci ve výši minimálně dvojnásobku vynakládaných prostředků ČR na církve, nebo jinak řečeno, není to stát, kdo dotuje církve, nýbrž církve, které dotují stát. Zápis z 5. schůze Dočasné komise pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi ze dne 27. listopadu 2008 mj. uvádí: …výdaje státu za uplynulých šedesát let ve prospěch církví a náboženských společností činily 60,6 mld. Kč. Nerealizované výnosy ze zestátněného majetku církví činily 141 mld. Kč a ušlé patronáty představují částku 87,8 mld. Kč. Celkové kladné saldo z pohledu státu činí 168,6 mld. Kč.

c)           Ze strany státu není dlouhodobě plněn ani jeho vlastní zákon č. 218/1949 Sb. - zejména § 4 Náhrada cestovních, stěhovacích a jiných výloh a § 8 věcné náklady.

 d)           Platy duchovních neodpovídají svou výší ani strukturou (počet tříd) platům zaměstnanců státu s ekvivalentním vzděláním (např. středoškolským učitelům apod.). V průměru jsou platy vysokoškolsky vzdělaných duchovních pouze cca 70 % celostátního průměru.

 e)           Na rozdíl od zaměstnanců státu nedocházelo u duchovních v minulosti k pravidelnému navyšování platů ve stejné ani obdobné míře, a to jak v četnosti, tak v objemu. Průměrný plat duchovních se dnes pohybuje kolem 16 tis. Kč.

f)            Snížení tarifů duchovních o 10 % představuje ve svém důsledku jen další vynucené zvýšení dotací, které církve poskytují ČR z výnosu svého zabaveného majetku.

Jak všichni víme, zákon, který by vyřešil tyto dlouhodobé problémy nebyl za vlády Topolánkova kabinetu parlamentem přijat s rozdílem několika hlasů přesto, že všechny audity a další kontrolní mechanizmy hovoří ve prospěch církví. Mediální masáž způsobila, že byla manipulována veřejnost a vstřícné požadavky církví byly interpretovány jako neomalené, přičemž se zneužívala všeobecná neinformovanost.  To se týká dokonce i názorů řady členů církví.

Vyzývám všechny, aby si dobře prostudovali vyjádření expertní komise, eventuelně si opravil svůj názor a každý ve svém prostředí se pokusil o něco, co poněkud nadneseně nazvu „informačním apoštolátem“, tedy podporu ekonomického přežití vlastní církve.

K tématu vztahů církví a státu patří i kontrola NKÚ, která proběhla na ordinariátu naší církve v 2. pololetí roku 2008. naše církev byla do seznamu kontrolovaných subjektů přidána o značný čas později, což vyvolává podezření, že to byl podnět někoho, kdo měl nějaké informace z ústředí církve. Toto ostatně naznačila i vedoucí kontrolní skupiny, která byla pochopitelně vázána mlčenlivostí. Úsudek si udělejte sami.

Samotný výsledek kontroly prokázal pouze drobná pochybení, ale hlavně porušování platných zákonů ze strany státních orgánů.

12. Sčítání lidu v roce 2011

Sčítáni lidu v roce 2001 prokázal oproti roku 1991 téměř 46 procentní úbytek osob, které deklarovaly svou církevní příslušnost. Vyplňování údajů o náboženské příslušnosti je dobrovolné a média se určitě postarají o to, aby to každému bylo jasné  (cca 1 mil. osob při minulém sčítání neodpověděl).  Přesto žádám a prosím duchovní správce a farní rady, aby ve svých farních obcích dbali o to, aby naši věřící nezapomněli uvést svou církevní příslušnost. Pro stát je to jedné vodítko, podle něhož určují klíč k nadrámcovému státnímu příspěvku a ozývají se hlasy, že podle toho bude v budoucnosti určován i klíč k financování platů duchovních. Uvědomme si, že naše kritéria pro vznik obcí jsou velmi benevolentní a u farnosti, kde se schází na bohoslužby v průměru méně než 20 lidí (myslím tím, když není zrovna pouť nebo návštěva biskupa), bude obtížné argumentovat, že tam církev chce platit duchovního.

13. Závěr.

Syn hodos – společná cesta není vždy procházka růžovým sadem.

Tato synoda bude velmi pracovní a hodně práce jí také předcházelo, děkuji právní komisi i všem, kteří se na této práci i na přípravě synody podíleli. Děkuji Vám všem za účast na této synodě a vyprošuji nám všem Boží požehnání pro naše jednání.

Praha 28.9.2010                                      +Dušan Hejbal, biskup

Příloha č. 2 - listina duchovních

Angelov Plamen – duch. správce pro věřící byzant. ritu Praha
Brzobohatý Petr – jáhen – sekretář biskupa
Cepek Pavel  - farář – Šumperk, admin. fil. obce Břidličná
Čapka Martin – farář Jihlava
Diviš Václav  - pom. duch. Strakonice
Hejbal Dušan – biskup, farář Praha
Holeton David – duch. správce FO Praha sv. Máří Magdaléna
Koláček Karel  - farář - Jablonec
Mizia Cezary - pom. duchovní FO Šumperk , diaspora Český Těšín
Pavlosek Václav – farář – Havlíčkův Brod
Peschka Ivan  - administrátor - Desná
Růžička Bernard Marek – pom. duch. - Praha
Sassmann Alois  - farář – Tábor
Smrčka Jakub – jáhen - Tábor
Solloch Roland – farář - Varnsdorf
Stránský Pavel  - administrátor - Zlín
Svoboda Aleš – administrátor – Strakonice, Soběslav
Toman Rostislav  - administrátor - Brno
Tvrdek Petr – duch. správce – Praha sv. Rodina
Vinš Petr – pom. duch. – Praha
Yates Ricky  - farář – Praha sv. Kliment
Zywczok Grzegorz – farář Pacov, admin. Pelhřimov

Pastorační asistentky:

Baslová Petra – ordinariát a Praha (t.č. na mateřské dovolené)
Švestková Michaela – ordinariát a Praha