EN | DE | LAT

47. synoda Starokatolické církve v ČR (2013)

Zápis z jednání

zapisovatel Jakub Smrčka
18. – 19. 10. 2013

Program synody zahájila v pátek 18. 10. 2013, na den sv. Lukáše, bohoslužba v katedrále sv. Vavřince na Petříně ve 12.00. Další jednání probíhalo ve sboru ČCE v Praze Střešovicích od 14.30

Úvod jednání:

Modlitba

Joel Ruml – předseda ERC, synodní senior ČCE

Myšlenky projevu:

Církve budou nyní, v novém modelu financování, nést jinak svou zodpovědnost, ve svém rozhodování ponesou odpovědnost samy a budou čelit nebezpečí, že se při tom vytratí základna, na které křesťanská církev stojí a roste. V ekumenickém společenství musíme o to víc vzájemně mluvit bez zástěrek. Společnou otázkou je, jak následovat Krista v současné společnosti. Míra vztahu společnosti ke Kristu se bude měnit k lepšímu.

Přeji vám věcné a do budoucnosti odhodlané jednání. Nenechte se zneklidňovat společností, že se na křesťany dívá, jak se dívá. Pokud jsou křesťané tím, čím mají být, bylo by proti smyslu Bible, aby byli populární. Budou-li křesťané tím, čím mají být, budou nepopulární. Ať jednání synody není jen věcné hospodářské a administrativní, ale ať v něm lidé nacházejí to, co je spojuje a co jim dává smělost, zbožnost a odvahu. Ať vás Pán provází, abyste poznávali, že nejste odkázáni sami na sebe, ale na Boha především a snad i na ekumenickou rodinu. Ať vám Pán žehná.

Slovo faráře místního sboru ČCE Pavla Pokorného

Chtěl bych popřát, aby se vám zde dobře zasedalo a hovořilo. Kostel, v němž jsme, je velmi mladý, z r. 1939, podle odborníků je to funkcionalistická varianta na starou románskou baziliku a díky tomu je také stavba kulturní památkou. Autorovi se podařilo skloubit moderní styl se starými prvky křesťanské architektury. Přeji jednání, aby se vám podařilo probojovat současnými problémy se starou křesťanskou tradicí. Mnoho zdaru.

Zahájení vlastního jednání synody:

Synodě přesedá biskup Dušan Hejbal. Z 57 synodálů přítomno 53. (Dva delegáti jsou omluveni, dva se připojili k jednání později.) Přítomni jsou také 4 hosté synody z obcí z Prahy, Tábora a Soběslavi.

Členové synody mají k dispozici v tištěné podobě Ústavu církve, návrhy řádů a dokumentu o manželství. Dále tištěný seznam delegátů a členů synody a předtištěný volební lístek pro volbu synodní rady.

1. Volby zapisovatelů a skrutátorů

Zapisovatelé:

1) Pavel Stránský (FO Zlín)
2) Jakub Smrčka (FO Tábor)
3) Ivana Kuglerová (FO Praha)

pro      53       proti 0             zdrž. 0

Skrutátoři:

Na návrh Petra Vinše nebudou v souladu s navrženým jednacím řádem, který bude pravděpodobně v průběhu synody schválen, voleni. Přijato většinou.

2. Schválení programu synody

Program jednání:

 1. Volby zapisovatelů a skrutátorů
 2. Schválení programu synody
 3. Zpráva biskupa
 4. Zpráva synodní rady
 5. Přijetí právních dokumentů:

5.1         Jednací řád synody
5.2         Řád volby biskupa
5.3         Ekonomický řád
5.4         Disciplinární řád

 1. Dokument „Manželství – stvořená realita“
 2. Volba synodních komisí
 3. Volba synodní rady
 4. Různé

Diskuse: 0

Usnesení:

Synoda schvaluje program jednání 47. synody v předloženém znění.

pro 52            proti 1             zdrž. 0

3. Zpráva biskupa (příloha č. 1)

Biskup Dušan Hejbal přednesl zprávu biskupa. Její znění je přílohou zápisu.

 • Modlitba za Josefa Königa, místopředsedu SR, který zemřel roku 2012.
 • Promítána krátká prezentace o farních a filiálních obcích a o duchovních církve.
 • Předložena listina duchovních a pastoračních asistentek/asistentů k 18. 10. 2013. Je přílohou zprávy biskupa.
 • Informace o výročním mezinárodním starokatolickém kongresu v Utrechtu 2014 spojena s výzvou obcím, aby nominovaly delegáty na kongres.
 • Návrhy na usnesení ve věci dalších rozhovorů (směřujících k interkommuniu) IBK se Švédskou (luterskou) církví a ve věci výše církevního příspěvku. Biskup Dušan jako navrhovatel zařadí návrhy na závěr jednání synody do bodu různé.

Usnesení:

Synoda bere na vědomí zprávu biskupa

pro 52            proti 0             zdrž. 1

4. Zpráva synodní rady (příloha č. 2)

Květoslav Krejčí, místopředseda SR, přednesl zprávu SR o jejím působení od minulé synody. Její znění je přílohou zápisu.

Usnesení:

Synoda bere na vědomí zprávu místopředsedy SR.

pro 51            proti 0             zdrž. 2

5. Přijetí právních dokumentů 

5.1 Jednací řád synody (příloha č. 3)

Předložen je v písemném návrhu dokument:

„Volební řád delegátů synody a jednací řád synody“

Podán návrh na vložení přestávky (Rostislav Toman)

pro 16            proti MAJ                   zdrž.

nepřijato

Dále prochází místopředseda SR Květoslav Krejčí předložený návrh a komentuje jeho znění.

Další postup jednání:

Každý z dokumentů, který je předkládán této synodě k projednání, bude před hlasováním představen zpravodajem, který jej shrne, v hlavních bodech vysvětlí a až poté bude přistoupeno k vyslechnutí připomínek jednotlivých synodálů. V opačném případě se budou pouze hlásit jednotliví synodálové s připomínkami a jednat se bude o jednotlivých připomínkách.

pro                  proti                zdrž.

nehlasováno

Místopředseda  SR K. Krejčí dokončí představování návrhu Jednacího řádu.

Dále pokračuje diskuse a postupné hlasování o pozměňovacích návrzích:

Pozměňovací návrh ad §2 (I. Kuglerová – P. Baslová):

§2 odst. 1 bude v konečném znění členěn a formulován takto:

§ 2

(1)

a) Poté, co je synoda svolána, svolá farní rada příslušné farní obce nebo rada filiální obce volební shromáždění členů, a to tak, aby se konalo nejpozději do 3 měsíců od svolání synody, přičemž svolání volebního shromáždění musí být učiněno alespoň dva týdny před jeho konáním. Toto svolání musí být oznámeno způsobem v dané obci obvyklým (zejména ve formě oznámení na pravidelných bohoslužbách) i systémem umožňujícím dálkový přístup, přičemž příslušná farní rada či rada filiální obce oznámí stejným způsobem i jména kandidátů na volené delegáty, a to současně se svoláním volebního shromáždění nebo bez zbytečného odkladu poté. Farní rada případně rada filiální obce může oznámit jména kandidátů na volené delegáty nejpozději při zahájení volebního shromáždění.

b) Každý člen příslušné farní či filiální obce, který má právo volit a účastní se volebního shromáždění, může navrhovat jména dalších kandidátů, pokud s tím takoví kandidáti vysloví souhlas.

c) V případě mimořádné synody není příslušná rada vázána výše uvedenými lhůtami a postupuje bez zbytečného odkladu a s přihlédnutím ke specifikům dané farní či filiální obce.

d) Za zvoleného je považován každý kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů volebního shromáždění s právem hlasovat. Pokud tuto podmínku splní více kandidátů, než kolik smí příslušná obec vyslat, jsou za zvolené považováni ti s vyšším počtem hlasů.

e) Volba probíhá veřejně, pokud není navržena a nadpoloviční většinou členů volebního shromáždění s právem hlasovat schválena tajná volba.

f) V případě veřejné volby se hlasuje o kandidaturách v pořadí, v jakém byly předloženy, přičemž se o kandidátech navržených farní radou či radou filiální obce hlasuje nejdříve. V případě tajné volby se postupuje analogicky podle § 41 a násl. tohoto řádu.

g) Příslušná farní rada nebo rada filiální obce oznámí bez zbytečného odkladu jména zvolených kandidátů dané obce písemně biskupovi, případně synodní radě. V případě, že kterýkoli člen volebního shromáždění s hlasovacím právem má námitky proti průběhu voleb, může se obrátit na synodní radu. Synodní rada se s námitkami neprodleně seznámí a může příslušné farní či filiální obci uložit opatření za účelem odstranění nedostatků, případně i uložit povinnost volbu opakovat.

pro 49            proti 1             zdrž. 3

přijato

Pozměňovací návrh ad §5 (I. Kuglerová – P. Baslová):

V § 5 se za slova „osobně známá“ doplňuje text „některému z přítomných členů synodní rady nebo některému z přítomných duchovních“.

Pro 51                        proti 0             zdrž. 2

přijato

1. protinávrh ad §6 (I. Kuglerová):

§6 se vypouští

pro 19            proti 24          zdrž. 6

nepřijato

2. pozměňující návrh ad §6 (M. Klimová):

Znění §6 se doplňuje textem na konci odstavce: „Členové synody jsou povinni svědomitě zachovávat mlčenlivost ohledně jednání s vyloučením veřejnosti po dobu trvání synody, jedná-li se o disciplinární jednání“.

pro 5               proti 29          zdrž. 17

nepřijato

Pozměňovací návrh k §20 (K. Krejčí):

Návětí §20 se mění takto: „Osoby proti jejichž účasti na synodě má synodní rada námitku podle §19 ...“

pro 47            proti 0             zdrž. 3

přijato

Pozměňovací návrh ad §24 (J. Smrčka):

§24 se vypouští a následující §§ budou v konečné edici textu v tomto smyslu přečíslovány. Znění §25 se mění takto: „Každý člen synody má právo přednášet či předkládat pozměňovací návrhy.“

Pro 30                        proti 7             zdrž. 13

přijato

Pozměňovací návrh ad §37 (I. Kuglerová – P. Baslová):

Znění §37 se mění následovně: „Na písemnou žádost alespoň jedné pětiny členů synody se zaznamená jmenovitě, jak kdo hlasoval.“

pro 19            proti 12          zdrž. 20

nepřijato

Pozměňovací návrh ad §41 (I. Kuglerová – P. Baslová):

Znění § 41 odst. 1 se mění takto:

(1) Členové synodní rady jsou voleni v tajné volbě, a to nadpoloviční většinou hlasů všech členů synody. Pokud podmínky volby splní více kandidátů, jsou za zvolené považováni ti s vyšším počtem hlasů.

Znění §41 odst. 2 zůstává beze změny.

Znění § 41 odst. 3 se mění takto:

(3) Zájemci o kandidaturu na členy synodní rady se přihlásí stávající synodní radě nejméně 4 týdny před zahájením synody. Kandidát může být přihlášen i libovolným jiným členem Starokatolické církve. Synodní rada obešle takové kandidáty s dotazem, zda se svou kandidaturou souhlasí. Posléze vytvoří z navržených kandidátů kteří s kandidaturou souhlasí seznam kandidátů, který nejméně dva týdny před zahájením synody rozešle všem delegátům. Kandidátka může být rozšířena přímo na synodě o kandidáty navržené delegáty synody.

Pro 51                        proti 0             zdrž. 1

přijato

Pozměňovací návrh ad § 42 (I. Kuglerová – P. Baslová):

Znění §42 se mění takto: „Pro volbu synodní rady zaškrtne každý z hlasujících členů synody na volebním lístku jména nejvíce tří duchovních a pěti laiků. V případě, že jsou kandidáti navrhováni přímo na synodě, jména dopíše a zaškrtne. Hlasovací lístky musí být jednotné podoby a jsou rozdělovány zapisovateli; jsou na nich uvedena jména všech řádně přihlášených kandidátů. Tajnost hlasování se zajistí přiměřenými opatřeními. První zapisovatel přečte hlasovací lístky zbývajícím dvěma zapisovatelům a ti spočítají hlasy pro jednotlivé uvedené kandidáty.“

Pro 46                        proti 2             zdrž. 5

přijato

Usnesení:

Synoda přijímá  Volební řád delegátů synody a jednací řád synody ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Pro 52                        proti 1             zdrž. 0

přijato

Ustanovení o platnosti a volbách do SR:

Tento řád nabývá účinnosti dnem 18. 10. 2013 a je přiměřeně platný pro další jednání této synody. Při volbě SR na této synodě budou na volebním lístku uvedena jména všech osob, které se přihlásí zapisovateli jakožto kandidáti do SR, příp. dalších osob, které zapisovatelům některý z členů synody navrhne.

Pro 40                        proti 4             zdrž. 10

přijato

5.2 Řád volby biskupa (příloha č. 4)

Procesní ustanovení:

Prvním zapisovatelem pro tuto synodu je Jakub Smrčka s tím, že žádosti o vystoupení přijímá Ivana Kuglerová.

pro 53            proti 0             zdrž. 1

přijato

Usnesení k pořizování audiozáznamu:

Budiž od této chvíle pořizován audiozáznam.

(Přijato většinou)

P. Stránský jakožto synodní radou pověřený zpravodaj seznámí delegáty s Řádem volby biskupa.

Dále přednesen rozsáhlý pozměňovací návrh P. Baslové a I. Kuglerové, komentář k němu přednesla P. Baslová. Následuje diskuse.

Předsedající uzavírá diskusi v souladu s jednacím řádem §32 klade synodě otázku, zda je rozprava ukončena.

(Přijato většinou)

Otázka, jak o protinávrhu hlasovat – jedná se o protinávrh koncepční. Hlasování o jednotlivých paragrafech není možné. Místopředseda SR navrhuje hlasovat odděleně o návrhu změny §6 odst. 9 a §2 odst. 2, následně o zbývajícím celku koncepčního protinávrhu.

Pozměňovací návrhy:

Počet přítomných delegátů synody před hlasováním od pozměňovacích návrzích je 48. Hlasování probíhá aklamací se zjištěním optické většiny, pokud je evidentní.

Samostatně se hlasuje o následujících dvou návrzích:

Změna znění §4 odst. 1 (I. Kuglerová – P. Baslová):

Poslední věta §4 odst. 1 zní: „… Současně stanoví lhůtu, ve které se takoví kněží mohou vyjádřit, zda přijímají svoji účast ve volbě, přičemž taková lhůta nebude kratší než 30 dní.“

Pro: MAJ (46)           Proti 1                        zdrž. 1

přijato

Změna znění §6 (I. Kuglerová – P. Baslová):

Znění §6, odst. (9) se mění takto: „Nebyl-li biskup zvolen ani v pátém kole volby, bude pro tuto synodu volba biskupa ukončena.“

Pro 4                          proti: MAJ      zdrž. ca 8

nepřijato

Souhrnné hlasování o přijetí Řádu volby biskupa ve znění koncepčního protinávrhu:

Návrh hlasovat tajně:

Pro 25                        proti: MIN                  zdrž.

přijato

Text koncepčního protinávrhu (I. Kuglerová – P. Baslová):

(změny proti původnímu znění vyznačeny barevně, změny též v členění textu)

 ŘÁD VOLBY BISKUPA

§ 1

Působnost

Tento Řád volby biskupa (dále „řád“) Starokatolické církve v ČR (dále „starokatolická církev“) je zvláštním předpisem starokatolické církve ve smyslu Ústavy Starokatolické církve v ČR (dále „Ústava“) upravuje podmínky volby biskupa a podmínky prodloužení setrvání biskupa v úřadu po dosažení emeritního věku podle Ústavy.

 

§ 2

Postup před volbou biskupa

-        Rok před ukončením služby biskupa z důvodu dosažení věku stanoveného ústavou pro odchod do emeritury zveřejní synodní rada tuto skutečnost v Úředním věstníku a na webových stránkách církve spolu se seznamem kněží, kteří jsou dle Ústavy volitelní. Dojde-li k uprázdnění biskupského úřadu z jiného důvodu, učiní tak bez zbytečného odkladu.

(2) Od okamžiku zveřejnění běží lhůta 30 dní, v níž se mohou volitelní kněží vyjádřit, zda účast ve volbě přijímají.

(3) Po uplynutí stanovené lhůty místopředseda synodní rady zveřejní na webových stránkách církve seznam kněží, kteří se přihlásili k účasti ve volbě.

(4) Každý volitelný kněz, který přijal účast ve volbě, má možnost oslovit s nabídkou návštěvy místní společenství starokatolické církve a seznámit je se svými záměry o dalším směřování církve. Má také možnost formulovat dokument, obsahující takové záměry; takový dokument pak sám distribuuje do jednotlivých místních společenství starokatolické církve dle svého uvážení.

(5) Synodní rada může stanovit otázky, na které každý volitelný kněz, který přijal účast ve volbě, odpoví. Odpovědi budou uveřejněny prostřednictvím starokatolických médií.

§ 3

Svolání volební synody

Synoda k volbě biskupa bude svolána obvyklým způsobem stanoveným pro svolání řádné synody příslušným předpisem (Volební řád delegátů synody a jednací řád synody).

§ 4

Začátek jednání volební synody

(1) Jednání prvního dne synody začíná eucharistickou slavností, jejíž liturgické texty vyjadřují prosbu o přítomnost Ducha svatého.

(2) Při eucharistické slavnosti káže a jejímu slavení předsedá biskup nebo ten z přítomných kněží, který nejdéle vykonává svátostnou službu ve starokatolické církvi a není z řad kněží, kteří přijali účast ve volbě.

(3) Na závěr eucharistické slavnosti složí členové synody společně slib: „Slibuji, že budu hlasovat podle svého svědomí a vědomí tak, aby byl zvolen ten, kterého považuji za nejvhodnějšího pro úřad biskupa Starokatolické církve v České republice. K tomu ať mi dopomáhá Bůh. Amen.“

(4)      Po eucharistické slavnosti synoda zvolí tři zapisovatele.

§ 5

Představení volitelných kněží

(1) Prvního dne synody budou všichni volitelní kněží, kteří přijali účast ve volbě, veřejně před celou synodou dotázáni předsedajícím synody, zda tuto účast přijímají.

(2) Těm, kteří potvrdili účast ve volbě, je poté dáno slovo k představení jejich záměrů v biskupské službě.

(3) Pořadí kněží se určí losem a jednotlivé představení bude trvat nejvýše 45 minut.

(4) Po představení posledního následuje diskusní panel mezi členy synody a kněžími, kteří přijali účast ve volbě; diskusi moderuje člen synody, který k tomu byl synodou zvolen a nepatří mezi kněze, kteří přijali účast ve volbě.

§ 6

Volba biskupa

(1) Volba biskupa proběhne tajným hlasováním a ne dříve než druhý den jednání synody.

(2) Před volbou zvolí synoda tři sčitatele hlasů, kteří připraví volební lístky pro první kolo volby se jmény všech kněží, kteří přijali účast ve volbě.

(3) Po volbě a shromáždění všech volebních lístků nejstarší sčitatel hlasů nejdříve lístky spočítá a oznámí počet odevzdaných volebních lístků synodě. Poté jednotlivě přečte nahlas jméno, které je na lístku označeno a lístek předá dalším sčitatelům hlasů, kteří jméno voleného ověří a započítají hlas.

(4) Hlas je započítán jako platný, pokud je na platném lístku označeno alespoň (původní návrh: „jen“) jedno jméno.

(5) Biskupem elektem je zvolen kněz, který obdržel tři pětiny hlasů všech členů synody.

(6) Pokud v prvním kole žádný z kněží neobdržel potřebný počet hlasů ke zvolení, postupují do druhého kola nejvýše první tři kněží, kteří dostali nejvíce hlasů.

(7) Z druhého do třetího kola volby postupují první dva kněží s nejvyšším počtem hlasů, který obdrželi v druhém kole.

(8) Při vícekolové volbě může člen synody požádat o slovo nebo o přestávku, a pokud s návrhem vysloví souhlas alespoň jedna třetina všech členů synody, může veřejně vystoupit nebo se vyhlásí přestávka. Kněží, kteří přijali účast ve volbě, mohou po každém kolu volby požádat o slovo, které jim udělí předsedající synody.

(9) Nebyl-li biskup zvolen ani v pátém (původní návrh: „desátém“) kole volby, bude pro tuto synodu volba biskupa ukončena.

(10) Biskup elekt složí před synodou vyznání víry podle nicejsko-cařihradského vyznání, hlasitě přečte Utrechtské prohlášení biskupů a přihlásí se k němu a složí slib: „Slibuji na svou čest, že budu svědomitě plnit povinnosti biskupa ve shodě s evangeliem a Ústavou Starokatolické církve v České republice. K tomu ať mi dopomáhá Bůh. Amen.“ Po složení slibu zvolenému biskupu elektovi předsedající synodě předá pektorální kříž.

(11) Písemný doklad o zvolení biskupa elekta podepíší předsedající synodě, biskup elekt, místopředseda synodní rady a zapisovatelé a sčitatelé hlasů, přičemž své podpisy mohou připojit i ostatní členové synody.

§ 7

Prodloužení setrvání v úřadu biskupa
a hlasování synody

(1) Pokud není volba biskupa úspěšná, osloví během přestávky bezprostředně následující po neúspěšné volbě místopředseda synodní rady stávajícího biskupa s otázkou, zda je ochoten a schopen nabídnout synodě setrvání ve službě podle Ústavy, a pokud ano, tak na jak dlouhou dobu. Nejvýše však na 3 roky.

(2) Po ukončení přestávky vyzve místopředseda synodní rady biskupa, aby svou vůli ohledně dalšího setrvání ve službě vyjádřil před synodou. Pokud biskup vyjádří ochotu ve službě setrvat, uvede rovněž na jak dlouhou dobu toto nabízí.

(4) O prodloužení mandátu stávajícího biskupa rozhodne synoda při jednokolovém tajném hlasování třípětinovou většinou hlasů všech členů synody.

(5) Nebyl-li zvolen nový biskup a nerozhodla-li synoda z jakéhokoli důvodu o setrvání biskupa v úřadu, synodní rada zvolí administrátora církve podle Ústavy.

§ 8

Závěr synody k volbě biskupa

(1) Je-li to užitečné, mohou být po volbě projednána také jiná témata, a to podle programu, který se po volbě schválí.

(2) Synoda skončí bohoslužbou či slavnostním Te Deum nebo jinou vhodnou písní.

§ 9

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Emeritní biskup do jednoho měsíce od nastoupení do emeritury předá věci spojené s řízením církve zvolenému biskupovi, případně administrátorovi církve. Synodní rada jmenuje tříčlennou komisi, sestávající z členů synodní rady, z nichž je jeden duchovní a dva laici, která zpracuje zápis o předání funkce a inventarizační zápis.

(2) V případě zvolení biskupa elekta anebo zvolení administrátora církve synodní rada informuje Utrechtskou unii, Ekumenickou radu církví v ČR, Českou biskupskou konferenci, příslušné ministerstvo a další s církví spolupracující organizace do jednoho měsíce od nastoupení biskupa do emeritury s udáním změny a nových kontaktních údajů.

(3) Tento řád schválila synoda na svém zasedání [___] a byl vyhlášen [___].

(4) Tento řád nabývá účinnosti dnem [___].

Tajné hlasování o textu návrhu SR a protinávrhu:

forma:
na hlasovací lístek napíše delegát
A = ano (pro protinávrh)
N = ne (proti protinávrhu)
ZD = zdržel(a) se

odevzdáno 48 platných hlasovacích lístků

pro 15            proti 32          zdrž. 1

Protinávrh nebyl přijat.

Usnesení:

Synoda přijímá navržený Řád volby biskupa s přijatou změnou §4 odst. 1. Tento řád nabývá účinnosti dnem 18. 10. 2013.

pro MAJ                     proti 1             zdrž. MIN

přijato

5.3 Ekonomický řád (příloha č. 5)

Hlasování o pokračování jednání:

(přijato většinou)

Opravy překlepů v návrhu:

 • ve znění §2 odst. i): … předkládá synodě
 • ve znění §4 odst. 3: … řádný stav jí užívanéhocírkevního majetku.

Ukončení rozpravy 18. 10. 2013 ve 23.12

Jednání 19. 10. 2013 od 9.00

modlitba

Aleš Svoboda a Lucie Svobodová (FO Soběslav) představili návrh úsporné stavby kostela a model této stavby

Počet přítomných delegátů synody 51.

návrh na změnu pořadu jednání (E. Pudilová):

Po projednání ekonomického řádu bude provedena volba SR.

(přijato většinou)

pokračuje jednání o ekonomickém řádu

Pozměňovací a doplňující návrhy diskutovány a hlasovány po jednotlivých paragrafech:

Doplňující návrh (Cezary Misia – K. Kozelský):

Pracovní skupina pro ideový dokument k hospodaření církve.

Synoda ustavuje pracovní skupinu pro zpracování ideového dokumentu k hospodaření církve ve složení  Mizia Cesary, Ivana Kuglerová, Eliška Osvaldová, Petra Baslová, Martin Kováč, Kamil Kozelský, Květoslav Krejčí, Lucie Svobodová, Petr Brzobohatý. Ideový dokument bude předložen příští synodě ke schválení spolu s návrhy souvisejících změn stávajících právních předpisů.

Pro: MAJ                               proti: 2                       zdrž. MIN

přijato

Pozměňovací návrh k platnosti:

staženo

Pozměňovací návrh ad název a preambule (I. Kuglerová):

Změna názvu Ekonomického řádu starokatolické církve na „Dočasný ekonomický předpis Starokatolické církve“

Znění Preambule: „Tento dočasný ekonomický předpis (dále jen „předpis“) je synodou přijímán u vědomí nutnosti existence normy upravující ekonomické záležitosti církve. Synoda se jeho přijetím zároveň zavazuje k ustanovení komise (dle § 50 Volebního řádu delegátů synody a jednacího řádu synody) pověřené vypracováním nového návrhu Ekonomického řádu Starokatolické církve (dále jen Ekonomického řádu) se zohledněním skutečností zmíněných na této synodě (viz audiozáznam příslušného jednání synody), a to především požadavku na zohlednění poslání církve jak v preambuli nového Ekonomického řádu tak i v jeho celkovém vyznění a s implementací reálných výsledků hospodaření církve do znění Ekonomického řádu, včetně zkušeností získaných v průběhu platnosti tohoto schvalovaného předpisu. Zohledněn bude i apel současného návrhu Ekonomického řádu na nutnost řádného a odpovědného hospodaření s majetkem církve.

Dále je komise povinna diskutovat návrh nového Ekonomického řádu s odborníky s vzděláním v oblasti ekonomie a účetnictví, pokud tito nebudou přímo jejími členy. Zmínění odborníci nemusí být členy Starokatolické církve. Komise je povinna předložit návrh nového Ekonomického řádu tak, aby mohl být schvalován na následující synodě.“

PRO: MIN                 PROTI: MAJ             ZDRŽ. 11

nepřijato

Pozměňovací návrh ad §1 (I. Kuglerová):

Úvod §1 zní: „Působnost řádu se vztahuje na následující složky církve, shrnuté v tomto předpisu pod obecným pojmem „církev“:“ Text písm. c) a d) a e) se mění takto:
„(c) úřad biskupa“
„(d) synodní radu (úřad biskupa a synodní rada společně též „ústředí církve“)“

Pro: MAJ       proti: MIN                  zdrž.

přijato

Pozměňovací návrh ad §3 (I. Kuglerová):

§3 odst. 1 zní: „Významnou složkou hospodaření církve tvoří osobní příspěvky jejích členů.“

Pro: MAJ                   proti: 5                       zdrž.: ...

přijato

Pozměňovací návrh ad §4 (I. Kuglerová):

Znění §4 odst. 3 se mění: „Každá obec pečuje o materiální zabezpečení své činnosti a o řádný stav jí užívaného církevního majetku.“

Počet přítomných členů synody 48

Pro: 21                       proti:               zdrž.:

nepřijato

Pozměňovací návrh ad §4 (I. Kuglerová):

Znění § 4 odst. 5 se mění: „Stavební práce smí obec zahájit pouze tehdy, má-li dostatek prostředků na dokončení opravy nebo stavby, nebo může-li věrohodně prokázat, že jí tyto prostředky budou poskytnuty z jiných zdrojů. Synodní rada může udělit povolení k zahájení stavebních prací i nad rámec prostředků, které má obec k dispozici ať již přímo či z jiných zdrojů.“

Pro: MAJ                   proti: MIN                  zdrž.: 3

přijato

Pozměňovací návrh ad §4 a 7 (I. Kuglerová):

Text §4 odst. 6 se vypouští. Spolu s tím se vypouští znění §7 odst. 2 písm. b) (a v tom smyslu se mění písmenné označení násl. vět tohoto odstavce).

Pro: MAJ                   proti:               zdrž.:

přijato

Pozměňovací návrh ad §5 (I. Kuglerová):

Text §5 odst. 4 se doplňuje na konci větou: „Takové osoby nemusí být členy Starokatolické církve.“

Pro MAJ                    proti                zdrž.

přijato

Ad §6 (J. Smrčka):

V §6 odst. 3 se slovo „listopadu“ nahrazuje slovem „prosince“.

Pro: 23           proti: 11         zdrž.: 14

nepřijato

Ad §6 (I. Kuglerová):

V §6 se doplňuje nový odst. 7: „Obcím se dále doporučuje vytvořit fond určený pro charitu a misii.“

Pro MAJ                    proti 0             zdrž. MIN

přijato

Ad §7 (I. Kuglerová):

§7 odst. 2 písm. i zní: „při zachování rámce schváleného synodou každoročně sestavuje závěrečný účet a rozpočet ústředí církve a předkládá jej synodě či synodou pověřené komisi“

pro MAJ         proti                zdrž.

přijato

Ad §7 (I. Kuglerová):

V §7 odst. 2 se vypouští písm. n) a současně se vypouští §6 odst. 2 písm. g)

pro 22            proti                zdrž.

nepřijato

Pozměňovací návrh ad §8 (I. Kuglerová):

§8 písm. b) se doplňuje slovy: „a rozhoduje o jeho využití.“

pro: MAJ                    proti: MIN                  zdrž.:

přijato

Pozměňující návrh ad §4  (K. Krejčí, A Sasmman):

§4 odst. 7 se doplňuje za výraz „Kč 100 000,-“ textem: „jednotlivě nebo v opakujících se souvisejících plněních“

a dále se na konci odstavce doplňuje: „přičemž jeden ze členů SR příslušný dokument spolupodepisuje.“

§7 odst. 2 písm c) se opravuje „dle §4 odst. 7“ a doplňuje textem „a případně takové závazky jeden z jejích členů spolupodepisuje“

Toto omezení bude zaneseno do veřejně přístupného rejstříku církví.

Pro MAJ                    proti MIN                   zdrž. ca 7

přijato

Ad §9 (I. Kuglerová):

V textu §9 odst. 2 se slova „propočet ekonomického přínosu“ nahrazují slovy „propočet ekonomického dopadu“.

pro MAJ                     proti                zdrž.

přijato

Usnesení:

Synodní rada schvaluje Ekonomický řád Starokatolické církve v ČR ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2014.

pro MAJ                     proti y             zdrž. x

přijato

Následuje dle změny:

8. Volba synodní rady

Volba SR probíhá podle nově synodou přijatého Volebního řádů delegátů synody a jednacího řádu synody s postupem dle usnesení synody. 1. zapisovatel přijal návrhy na kandidáty a jejich jména byla zapsána a promítnuta tak, aby je mohli na své volební lístky pro 1. kolo volby doplnit všichni členové synody. Podle Ústavy starokatolické církve se volí 5 laických členů a 3 členové z řad duchovních (virilním předsedou Synodní rady je biskup). Potřebný počet hlasů pro zvolení kandidáta v 1. kole volby je nadpoloviční většina všech členů synody, přičemž členy synody jsou všichni na synodě registrovaní delegáti.

Potřebná nadpoloviční většina všech členů synody (55) v 1. kole minimálně 28

Navržení kandidáti a tabulka hlasování ve všech kolech volby:

pořadí Kandidáti na laické členy SR Počet hlasů 1. kolo Počet 2. kolo
1 Kuglerová Ivana 37 zvolena v 1. kole
2 Baslová Petra 37 zvolena v 1. kole
3 Elšík Luděk 35 zvolen v 1. kole
4 Krejčí Květoslav 34 zvolen v 1. kole
5 Pudilová Eva 34 zvolena v 1. kole
6 Kovářík Petr 32 zvolen v 1. kole jako náhradník
7 Klimová Miroslava 11 nezvolena

 

pořadí Kandidáti na duchovní členy SR Počet hlasů 1. kolo Počet 2. kolo Počet 3. kolo
1 Stránský Pavel 41 zvolen v 1. kole x
2 Brzobohatý Petr 28 zvolen v 1. kole x
3 Toman Rostislav 26 24 30
4 Solloch Roland 24 18 17
5 Koláček Karel 15 4 0
6 Mizia Cezary 10 1 0

Počet odevzdaných lístků v 1. kole: 50, z toho 1 neplatný

V prvním kole zvoleno 5 laických členů SR a 1 laický náhradník SR, zvoleni 2 duchovní členové SR.

2. KOLO:

Ve 2. kole volby je třeba zvolit 1 člena SR z řad duchovních z postupujících kandidátů 1.kola:

Koláček Karel, Mizia Cezary, Toman Rostislav, Solloch Roland

Ve 2. kole volby odevzdáno 48 volebních lístků, z toho 1 neplatný. Nikdo z kandidátů nezískal nadpoloviční počet hlasů všech členů synody a tudíž nebyl ve 2. kole zvolen.

3. KOLO

(stejní kandidáti jako ve 2. kole)

Ve 3. kole volby odevzdáno 47 platných hlasů, 1 kandidát byl zvolen. Volba SR je tím dovršena.

Výsledek volby synodní rady:

Synoda zvolila synodní radu ve složení

Ivana Kuglerová, Petra Baslová, Luděk Elšík, Květoslav Krejčí, Pudilová Eva jako laičtí členové (náhradník Petr Kovářík) a Pavel Stránský, Petr Brzobohatý, Rostislav Toman jako členové z řad duchovních. Virilním členem a předsedou synodní rady je biskup Dušan Hejbal.

Návrh na změnu pořadu jednání (K. Kozelský):

Projednat na tomto místě přednostně mimo bod různé předložený „Požadavek transparentnosti úřadu biskupa“ a „požadavek uspořádání veřejného života biskupa“.

Jednání opouští předseda biskup Dušan Hejbal. Řízení diskuse nad návrhem se ujímá místopředseda SR Květoslav Krejčí.

hlasování

pro 11            proti 12          zdrž. 15

nepřijato

Předseda biskup Dušan Hejbal znovu přítomen jednání.

Návrh na změnu programu (Dušan Hejbal):

Zrušit projednávání bodů „disciplinární řád“ a dokument „Manželství, stvořená realita“ a projednat volbu synodních komisí.

Pro MAJ                    proti                zdrž.

přijato

5.4 Disciplinární řád

projednávání zrušeno

5.5 Dokument „Manželství – stvořená realita“

projednávání zrušeno

6. Volba synodních komisí

Kontrolní a revizní komise – usnesení:

Synoda ustavuje kontrolní a revizní komisi ve složení Igor Osvald,  Kamil Kozelský, Roland Solloch jakožto zvláštní komisi synody ve smyslu Ekonomického řádu (§7) a zplnomocňuje ji ke kontrole a schválení synodní radou předkládaného rozpočtu a závěrečného účtu ústředí církve. Komise má právo vrátit  rozpočet a závěrečný účet ústředí církve synodní radě k přepracování s odůvodněním a doporučením. Komise předkládá synodě zprávu o své činnosti.

Pro MAJ        proti 0             zdrž. 3

přijato

Právní komise – návrh 1 (Rostislav Toman):

Zrušit právní komisi s faktickým přenesením její práce na členy SR.

pro MIN          proti MAJ  zdrž.

nepřijato

Návrh 2 (Květoslav Krejčí):

Doplnění Petra Kováříka mezi členy právní komise

pro MAJ … …

přijato

Br. Rostislav Toman rezignuje na členství v právní komisi.

Právní komise pracuje nadále ve složení:

Květoslav Krejčí, Petr Brzobohatý, Luděk Elšík, Tomáš Matoušek, Jakub Smrčka, Petr Kovářík. Virilním členem synodní komise je biskup Dušan Hejbal.

Návrh (Dušan Hejbal):

Předsedající navrhuje zařadit na tomto místě na program jednání pověření k jednání se Švédskou (luterskou) církví.

(přijato většinou)

Usnesení:

Synoda pověřuje biskupa a synodní radu k projednávání kroků vedoucích případně ke svátostnému společenství v duchu Zprávy z oficiálního dialogu mezi starokatolickými církvemi Utrechtské unie a Švédskou církví.

Pro MAJ                    proti                zdrž. Ca 5

přijato

Návrh předsedy:

Ukončení jednání synody v tomto bodě a stanovení místa konání příští synody.

(Přijato většinou.)

Usnesení:

Místem konání příští synody bude Praha.

pro MAJ         proti MIN        zdrž

přijato

Usnesení:

47. synoda je ukončena

pro MAJ         proti 0             zdrž. MIN

přijato

Tím jednání synody končí. Bod jednání „různé“ a návrh na stanovení církevního příspěvku nebyly projednány.

Závěr: zpěv Te Deum

Příloha č. 1 - zpráva biskupa

Příloha č. 2 - zpráva synodní rady

Příloha č. 3 - volební řád delegátů synody a jednací řád synody

Příloha č. 4 - volební řád biskupa

Příloha č. 5 - ekonomický řád