EN | DE | LAT

49. synoda Starokatolické církve v ČR (2016)

Zápis z jednání

1. zapisovatel – Petr Brzobohatý
2. zapisovatel – Petr Jan Vinš
3. zapisovatelka – Petra Alžběta Baslová

7.-8. 4. 2016

1. den synody – 7. 4. 2016

Předsedající synody a místopředseda synodní rady Květoslav Krejčí zahajuje jednání synody v 19:25

Do zahájení synody je registrováno 53 synodálů z 56.

Předsedající seznamuje synodu s pořadem jednání synody – prvním a hlavním bodem je volba nového biskupa Starokatolické církve v ČR, dalším bodem z titulu řádné synody je volba synodní rady. Další body mohou být doplněny po zvolení zapisovatelů, nebo později v průběhu jednání synody.

Volba zapisovatelů:
1. zapisovatel Petr Brzobohatý – aklamací (2 zdržení)
2. zapisovatel Petr Jan Vinš – aklamací (2 zdržení)
3. zapisovatel Petra Alžběta Baslová – aklamací (2 zdržení)
Zapisovatelé byli zvoleni.

Předsedající vyzývá synodály, aby přednesli případné další návrhy na projednání

Tomáš Matoušek přednáší jménem pražské farnosti návrh na změnu ústavy. Je vyzván, aby byl návrh odevzdán v písemné podobě.

Začíná projednávání prvního bodu programu synody – volba biskupa.

Předsedající se dotazuje kandidátů, kteří projevili zájem o kandidaturu, zda kandidaturu přijímají

Roland Solloch - přijímá
Pavel Benedikt Stránský – přijímá

Přistupuje se k losování pořadí představení kandidátů – výsledek losování:
1. Roland Solloch, 2. Pavel Benedikt Stránský

Roland Solloch – představení
- rekapituluje svůj životopis
- 2001 přestupuje do starokatolické církve
- 2001-2002 kooperátor v Praze
- od roku 2002 farář ve Varnsdorfu
- 2003 učitel latiny na biskupském gymnáziu, zároveň jeho spirituál
- 2006 členem zastupitelstva a místostarosta
- bývalý člen synodní rady, člen mezinárodní komise pro práci s mariavity
- mluví německy a polsky
- představuje manželku a své tři syny
- děkuje za setkání ve farnostech, nechce nyní zatěžovat synodu vizemi, představami a plány, ty již představil dostatečně ve farnostech
- jakým biskupem by chtěl být: sní o církvi plné bláznů, chce vycházet vstříc současnému člověku
- cituje sv. Pavla – biskup by měl být jednou ženatý, pohostinný, prozíravý, rozvážný, nemá být nadutý a ziskuchtivý; chce být biskupem dialogu s okolním světem, chtěl by být biskupem, co se dokáže obětovat pro svou církev, věnovat svůj čas své církvi; chce být biskupem, co je v každé situaci diplomat, přijímat i ty, co odešli, i z našeho středu
- chce pro církev „lázeň“ v Duchu svatém – radostný biskup; chce být otcem jako biskup Podolák a bratrem jako biskup Dušan

Pavel Benedikt Stránský - představení
- na sebepředstavení rezignuje s poukazem na to, že se dostatečně představil ve farnostech a v Communiu a chce představit především svou církevní vizi
- začíná poukazem na historii kláštera Želiv – jako symbol života zůstává stát navzdory pohromám - křesťanský život trvá také dál
- chce usilovat o společný dobrý křesťanský život – pečovat o církev zejména zevnitř, modlitbu, duchovní život, dobré vztahy v církvi to umožňuje kritický pohled i v naší pluralitní situaci – co farnost to originál
- vyjmenovává různé typy duchovní spirituality podle Garyho Thomase – devět různých typů křesťanské spirituality – úplný křesťan je pak tím desátým, tj. průnikem těchto temperamentů
- hledáme ideály: ale zjišťujeme, že ani my sami nejsme ideální
- až spolu dohromady vytváříme plného křesťana – to je šance starokatolické církve – být uvnitř barevný, vzájemně srdečný, vytvářet laskavé společenství
- do jaké míry vidíme celek a do jaké jenom svou farnost – toužíme po živé a rostoucí církvi
- církev je definována svým posláním – a to je mnohovrstevnaté: má být liturgická, má být misijní, má být diakonická
- podpora nových věcí, které rostou zespoda, např. duchovní obnovy pro celé rodiny, podpora pro mládež
- biskup potřebuje duchovní charisma, autoritu a měl by smiřovat konflikty
- potřebujeme péči o duchovní život, např. na setkáních presbyteria; chce vrátit kněžským setkáním radost
- biskup má odpovědnost za vyučování v církvi: ve farnostech panuje malé povědomí o naší identitě i v některých našich společenství, chybí nám katechetické materiály, studijní materiály
- nakolik jsme schopni zabývat se vlastní identitou – koncepce vnitrocírkevního vzdělávacího programu: o církvi, o Bohu – pro ty, co nemají ambici studovat na teologické fakultě
- v návaznosti na dílo Josefa Königa vytvořit produkci vlastních publikací
- důležitá je i prezentace na internetu a na sociálních sítích, včetně sdílení názorů
- biskup má řídit církev: nebude mít takovou nezpochybnitelnou autoritu jako biskup Dušan, má být ale strážcem liturgického života
- vykonávat dohled nad hospodářením církve – ústava říká dohled. Biskup nemá být hlavním stratégem a účetním. O to je třeba pečovat odborně.
- jsme na tom v současnosti hospodářsky dobře, dosavadní investice jsou úspěšné.
- politická situace – finanční náhrada by měla být podle návrhu některých politických kruhů zdaněna, ministr financí je k tomu svolný, bohužel tato agenda bude patřit do práce biskupa a synodní rady
- rozpočtovat a vydávat výroční zprávy, nevidí zde žádné důvod pro vytváření tajemství
- investovat i do vlastních lidí a vlastní infrastruktury – abychom neumřeli duchovně a lidsky
- peníze nejsou středobodem života církve – tím je Kristus – odpovědi na tyto otázky musíme hledat spolu
- otázka charity a sociální práce – některé farnosti své projekty mají, například ve spolupráci s ekumenou. Máme malý personální potenciál stran diakonie. Nikdy nedoženeme velké charity a diakonie. Úlohou synodní rady, biskupa a farností je zjišťovat, jak můžeme pomoci – ne páchat dobro za každou cenu. Oživit vlastní diakonickou činnost církve. Dnes se to od nás čeká. Může nám pomoci sociální podnikání.
- ekumena a mezináboženský dialog – starokatolíci nikdy problémy neměli, možná spíš někdo s námi. Jsme církev ekumenicky pohostinná. Je třeba dále pěstovat vztahy a být ekumenický realista, tj. očekávat to, co je možné.
- dílčí věci pastorace – vykonáváme nejenom ve farnostech, kategoriální pastorace, nemocnice, věznice, vojenský kaplan, dva duchovní policisté
- je dost práce pro biskupa, pro synodní radu, ale i pro celou naši církev
- důležitá je vnitřní barevnost, otevřenost pro názory druhých lidí
- prosme za sebe navzájem a takto budujme naši církev

předsedající poděkoval za vystoupení a ohlašuje diskuzní panel

Volba moderátora diskuzního panelu
Jakub Smrčka – aklamací (2 zdržení)

Předsedající navrhuje, aby bylo možno vznášet otázky prostřednictvím moderátora, tj. Umožnit i anonymní dotazy

Hlasování o otázkách diskuzního panelu
„Prostřednictvím moderátora, sekretariátu synody nebo prostřednictvím papíru, který bude dán k dispozici, mohou jednotliví členové synody klást dotazy, které mohou být i anonymní.“
- pro: 33
- proti: 9
- zdržení: 9
návrh byl schválen

následuje přestávka

Po přestávce předsedající zahájil diskuzi – dává návrh, aby diskuze byla ukončena ve 22:00. Protinávrh 23:00.
pro: 12
proti: aklamací
Protinávrh byl zamítnut.

Ukončení diskuze ve 22:00 – aklamací
Návrh byl přijat, rozprava bude končit ve 22:00

Jakub Smrčka se ujímá role moderátora. Kandidáti odpovídají v zásadě střídavě.

čte dosud položené dotazy (anonymní)

1) anonymní: Jaký je váš názor na kněžské svěcení žen.
Stránský: nesdílí stanovisko Jana Pavla II – ordinatio sacerdotalis – že žena nemůže přijmout svátost svěcení. Myslí si, že je to věc rozhodnutí partikulární církve. 2003 – zaveden v naší církvi diakonát žen. Chtěl by se na toto téma účastnit závažné a dlouhé diskuze – zda v církvi je volání po takové službě. Nevylučuje to. Musíme brát vážně ekumenické a církevně historické konsekvence – až o tom církev bude vést seriózní poctivou debatu.
Solloch: Má podobný názor. V zahraničí se ve starokatolických církvích ženy světí. V naší církvi tu potřebu nevidí. Jsme na cestě – je možné, že se církev rozhodne. Měl by ale obavy z ekumenických vztahů, zejména s římskokatolickou církví, tam by byl velký problém. Ukáže to čas.

2) anonymní: Žehnání svazků osob stejného pohlaví
Solloch: Opakuje to, co řekla synoda v Šumperku a má zkušenost z Drážďan. Přijímáme tyto osoby s láskou, ale zvláštní obřad žehnání nezavádíme. Je to stejné jako s otázkou svěcení žen. Musí to být ale ve výsledku rozhodnutí synody. Nemá s tím ale vnitřně problém.
Stránský: Po pražské synodě vznikla mimo jiné i na toto téma diskuzní skupina. Akcenty přicházely toliko od jednotlivců. Nevidí tuto otázku jako celocírkevní téma. Pokud téma zvedneme, máme ho podrobit seriózní debatě. Neměla by to být argumentační masáž až na synodě. Je proti zbrklým, rychlým řešením – jak u žehnání, tak u presbyterátu žen.

3) anonymní: problematika třetího manželství Pavla Stránského ve vztahu k IBK
Pokud mě zvolíte, tak hlavně IBK se s tím bude muset vyrovnat. Pár biskupů mi prošlapalo cestu. Je to můj životní kříž. Byl jsem v situaci, kdy jsem zůstal s šestiletým synem sám.

4) anonymní: Jak hodlají kandidáti využít vlastních zkušeností pro budování církevního společenství
Solloch: Mám vztah k Pánu Bohu a ke své manželce. K obojímu se chovám otevřeně. A to je něco, co bych chtěl přinést i do celocírkevních vztahů.
Stránský: Člověk žije ve vztazích, to je přirozené. Někdy přinášejí radosti, někdy krize, zrady. To člověka učí lásce, úctě a respektu, a zjištění skutečnosti, že nejsem dokonalý křesťan.

5) anonymní: opět svěcení žen – už zaznělo, nezodpovídá se zvlášť

6) anonymní: Anglická farnost v Praze by chtěla kněze možná i ženu
Stránský: je to správní rozhodnutí – anglikánská farnost je zakomponována do struktury církve a bude muset přemýšlet o volbě – doporučuje být trpělivá, než to bude otázka v celé církvi. Musela by to řešit synoda. Nestačí rozhodnutí biskupa. Anglická obec musí postupovat podle oboustranných dohod. Za biskupem, synodní radou – rozhovory na úrovni biskupů, a pak rozhodnout synodou.
Solloch: Ztotožňuji se s Pavlem. Musí rozhodnout synoda.

7) anonymní: Nemusí jít o potřebu církve, ale o právo žen na svěcení.
Solloch: Nemá s tím problém. Úplné odmítnutí jako v ŘKC není správný krok.
Stránký: Je to otázka práva, spravedlnosti, teologie… nikdo, ani muž, ani žena, nemá nárok na svěcení. Je to o rozhodnutí církve. Je problém, když ženy cítí volání a církev to institucionálně neumožňuje. Neexistuje žádné obecně křesťanské právo na to, být ordinován. K diskriminaci bezpochyby dochází – na teologických a historických argumentech. Když to synoda přijme – ordinatio sacerdotalis se snaží dogmatizovat, že nelze – a to není správné.

8) Aleš Svoboda – Písek: Jste ochotni odstoupit ze své kandidatury v případě, že bude výsledek těsný, aby byl zvolen biskup.
Stránský: Ano. Pokud by hrozilo nezvolení.
Solloch: Chceme zvolit biskupa. Amen.
Stránský: 11 knězí se mohlo přihlásit. 2 se přihlásili a mají nějakou podporu.

9) Martin Kováč – Bratislava: Jak realizovat diskuzi o závažných otázkách. V jaké formě by se měla tato diskuze realizovat.
Solloch: Kolečka ve farnostech, v rámci církve. Komise teologů. Je příznivce diskuzních skupin na internetu, je možné diskutovat na dálku. Jsou zde kněží, jsou zde doktorandi, kteří se o tyto otázky zajímají.
Stránský: Samozřejmě půjde o vnitrocírkevní diskuzi. Na synodě v Praze byl předložen dokument o manželství. To je příklad toho, jak to probíhalo. Méně právní a více pastorální. Biskup není ten, kdo bude chodit a zvedat témata. Biskup by měl brzdit teology a dávat kormidlem směr. Impulzy ať přicházejí od teologů a od lidí, kteří řeší nějaké problémy – platformy, presbyteria, třeba i synoda.

10) Cezary Mizia – Český Těšín: jaké máte plány na konkrétní nástroje pastorace a evangelizace.
Stránský: Z misiologie víme, že až asi 17. kontakt přinese ovoce. O evangelizaci mluvil ve svém referátu. Nastavit dobré vztahy v církvi, i mezi členy presbyteria. Jsou pak schopni si předávat zkušenosti ve farnostech. Studijní dny v rámci presbyteria, i s účastí laiků a teologů. Předávat praktické zkušenosti. Konkrétní pastorační strategii zatím nemám. Nechce přepočítávat pastoraci jen na počty členů. Společenství jsou srdečná, ale jsou malá. To může lákat. Velká mrtvá společenství nelákají. Chce se učit se u církví, které rostou.
Solloch: Nevíme, jak oslovit lidi. Laici a farnosti se navzájem neznají. Nebyla možnost takto se setkávat a to by rád změnil. Lidé přicházejí do církve skrze obyčejné věci – mateřské centrum, působení ve škole a podobně.

11) Eva Hamplová – Varnsdorf: Co budete řešit jako první, kdybyste nastoupili do funkce biskupa.
Solloch: Asi bydlení, jinak neví. Chce si sednout si s novou synodní radou a bude naslouchat.
Stránský: Jako první – svolat presbyterium a synodní radu a prožít alespoň jeden den v modlitbě a se svátostí smíření mezi sebou. Důležité na začátek cesty.

12) Martin Kováč – Bratislava: jak realizovat výchovu nových duchovních.
Stránský: Máme akreditovaný obor na HTF – obor se moc nezaplňuje. Duchovní musí procházet naším studijním oborem. Vidí šanci v tom, aby bylo možné otevřít v kombinované formě studia nebo v kombinaci s jiným oborem. Z církevně politických i ekonomických důvodů o nás jinde stát nebudou. Opět zmiňuje vnitrocírkevní studium. To nemá vychovávat faráře. Možná může vychovávat lidi do jáhenské služby, podobně jako je to v Německu. Lidé do duchovní služby budou pravděpodobně vstupovat už s tím, že mají něco vystudované a mají práci – pak si doplní teologické vzdělání. Otázka formace našich studentů je vnitrocírkevní – a tak se už děje a v tom se musí pokračovat. Se dvěma lidmi v ročníku se nedá dělat formace jen na fakultě.
Solloch: Já bych si přál, aby naši bohoslovci studovali na Katolické teologické fakultě. Možnost by mohla být třeba na Jihočeské univerzitě. Formace lidí je důležitá. Za formaci studentů odpovídá hlavně biskup nebo někdo jím pověřený.
Stránský: Mluvil o oboru starokatolická teologie. Naši klerici ale můžou studovat kdekoli – udělají pak rozdílové zkoušky. Žádná římskokatolická fakulta nám nevezme obor starokatolická teologie.
Solloch: Je důležité mít studenty a adepty kněžství a posílat je do zahraničí – podpořit je třeba i finančně.

13) Jaroslav Vocelka – Český Těšín: Postoj k uprchlické krizi. Chránit křesťanství nebo pomáhat.
Solloch: Můj osobní postoj je takový – křesťanské je nakrmit, ošatit, ale dočasně. Teď to nejde, ale pokud nastane klid, měli by se vrátit domů. Chybí stanovisko církví.
Stránský: My nejsme cílovou zemí. A pravděpodobně se jí ani nestaneme. V rámci azylové procedury bychom měli poskytovat ochranu uprchlíkům z válečných zón, dokud trvá ohrožení. Pokud se lidé integrují do společnosti, není problém. Velká snaha pomoci křesťanským uprchlíkům z Iráku v rámci Generace 21 selhala. Musíme to řešit jako křesťanskou otázku a pomáhat těm, kdo potřebují, neměli bychom si ale nechat líbit různé fauly.

14) anonymní: Kdo jsou podle vás nejbližší ekumeničtí partneři. Podle IBK jsou to anglikánská, pravoslavná, severští luteráni a teprve až pak římskokatolická.
Stránský: Anglikáni jsou vyřešení, tam existuje společenství. S luterány vedeme dialog, ale není o něm příliš informován. V našem prostoru jsou bezprostřední partneři římští katolíci, pak evangelíci a pravoslavní, když se to daří.
Solloch: Každé naše společenství provozuje nějakou práci. Globálně to jsou určitě římští katolíci, když budou chtít, a evangelíci, v našem prostředí církev možná husitská, tam by se nebránil spolupracovat.

Moderátor ukončuje diskuzi vzhledem k uplynutí času.

Předsedající vyzývá k technickým oznámením.

2. den synody - 8. 4. 2016

Předsedající zahájil jednání synody v 9:38

Předsedající oznamuje pokračování diskuze z předešlého dne.

Ivana kuglerová a Alois Sassmann navrhují omezit diskuzi nejpozději do 11:00.
Hlasováno - aklamací (proti 1, zdržel se 3)
Diskuze bude trvat maximálně do 11:00.

Pokračuje diskuzní panel.

15) Zouhar – Havlíčkův Brod: Hovoří o věku odchodu biskupa do emeritury a o minulé synodě. Chce znát názor na věk odchodu do emeritury a názor na to, zda by mělo být hlasování o prodloužení úřadu biskupa veřejné. Zmiňuje, že minulá synoda byla vadná, hovoří o soudruzích. Postrádá odvolací instanci proti synodě, jakýsi ústavní soud. (není to otázka, spíše poněkud nesouvislý projev – věcně ho rekapituluje moderátor)
Stránský: Synoda nebyla vadná. Dehonestovat synodály jako soudruhy je nefér a to myslí velmi vážně. Pokud jde o iniciování návrhu zvýšení věku odchodu do emeritury na minulé synodě – tento vznikl v Praze a ve Zlíně o něm nic nevěděli. Stran hlasování o prodloužení – je to analogie s volbou, proto je tajné. Ústavní soud nemáme a ani nezřídíme.
Solloch: Minulá synoda se odehrála řádným způsobem. Návrh, který tam byl vznesen byl překvapivý. 65 let je podle jeho názoru v pořádku pro odchod do emeritury s možností prodloužení. Ústavní soud by si nepřál.

2) Zouhar – Havlíčkův Brod: Starokatolická ústava má v preambuli Ježíšovo evangelium. Jak chcete napravit křivdu, která se zde nějakému člověku stala (nejmenuje, ale myslí biskupa Dušana, jehož nabídku na setrvání v úřadu po dobu dalších tří let minulá synoda zamítla).
Solloch: Já vůbec nevím, jestli se stala křivda otci biskupu Dušanovi. Je to váš názor, který já nesdílím. Synoda se rozhodla neprodloužit mandát a to je hotová věc. Biskup Dušan za mnou nepřišel s tím, že bych měl jednat, že se stala křivda.
Stránský: Nemám dojem, že by došlo ke křivdě. Synoda rozhodla podle ústavy a převahou hlasů. Když se rozhodne proti mému názoru, není to křivda.

3) Petr Krohe – Praha: Jaké kroky chcete udělat, budete-li zvoleni, aby se minimalizovaly tendence k rozdělení. Jaké kroky uděláte, když nebudete zvoleni.
Solloch: Mám dojem, že jsme společenství rozdělené a to není dobré. Viditelnými hlavami obcí jsou duchovní. My jako kněží nejsme jednotní – to by se mělo změnit, vytvořit „jednu partu“ kněží. To, že jsme s biskupem zajedno, přinesou kněží do obcí. Pokud nebudu zvolen, budu pomáhat zvolenému biskupovi.
Stránský: Jednotu nelze nastolit rozkazem. Sejít se presbyterium, jáhni, studenti a synodní rada ke dnům modlitby, ztišení a slavení smíření. Udělat formální čáru za minulostí a s nadějí se dívat do budoucnosti. Nemá pocit, že by mezi kandidáty byly třenice – ať ta volba dopadne jakkoli, bude nezvolený podporovat toho druhého.

4) anonymní: Včera večer zazněl dotaz na kandidáty, zda by byli ochotni odstoupit, Roland neodpověděl jasně, jaký je tedy jeho postoj v této věci.
Ze zápisu vyplývá, že se vyjádřil pozitivně, že ano. Nezodpovídáno znovu.

5) Ivana Kuglerová – Praha: Panuje nedostatek spirituality. Máte vizi spirituality pro církev?
Stránský: Je to téma, které je trochu umělé. Vyskytujeme se v rámci západního latinského křesťanství. Já osobně tenduji k františkánské a benediktýnské spiritualitě. Biskup nedokáže naordinovat spiritualitu, ale může podporovat pestrost.
Solloch: Spiritualita je široký pojem. Já sám čerpám z východu i západu. Je to otázka směřování vás všech. Je to na duchovních, jaký druh spirituality nabídnou. Podporoval bych všechny.

Moderátor ukončil diskuzi.

Předsedající nechává hlasovat o přestávce – aklamací

Jednání pokračuje v 10:30

přítomno je 55 registrovaný delegátů (jeden zvolený delegát se omluvil pro nemoc)

1. zapisovatel seznamuje synodály s průběhem hlasování

Jména se kroužkují. Lístek bez zakroužkování se počítá jako zdržení.

Probíhá diskuze, zda se třípětinová většina počítá ze všech synodálů, nebo jen z registrovaných.

Návrh předsedajícího: Synoda se usnáší, že počet hlasů potřebných pro zvolení biskupa se bude počítat z počtu členů synody, kteří obdrželi průkaz člena synody.

Protinávrh Jakuba Smrčky: Počet všech členů synody se počítá v souladu s ústavou paragraf 5. Konkrétně je počet všech členů 49. synody 56. Je lepší volit přísnější výklad, aby volba nebyla zpochybněna.
Pro 41, proti 11, zdržel 3
Třípětinová většina se počítá z počtu 56 synodálů. Ke zvolení je tedy zapotřebí 34 hlasů.

Volba sčitatelů
Navrženi jsou Pavlosek, Mádlová, Hraničková
protinávrh: Sassmann – aklamací (1 proti)
Pavlosek – aklamací (2 proti)
Mádlová – aklamací (4 proti)

Návrh předsedajícího – zvolit i čtvrtého sčitatele Hraničková – aklamací

Sčitateli jsou Pavlosek, Mádlová, Hraničková a Sassmann.

První kolo volby biskupa

počet odevzdaných lístků - 55
Solloch - 19
Stránský - 31
Zdrželo se – 5
kandidát nebyl zvolen v 1. kole

Baslová návrh na přestávku – 24 pro, 22 proti, 7 se zdrželo
Přestávka.

Druhé kolo volby biskupa

Nikdo se nehlásí o slovo či připomínku.

počet odevzdaných lístků - 55
Solloch - 15
Stránský - 33
Zdrželo se – 6
neplatný – 1
kandidát nebyl zvolen ve 2. kole

Třetí kolo volby biskupa

Počet odevzdaných lístků - 55
Solloch - 13
Stránský - 36
Zdrželo se – 6

První sčitatel sděluje výsledek 3. kola volby – biskupem Starokatolické církve v ČR byl ve třetím kole volby zvolen Pavel Benedikt Stránský

potlesk, předávání kytice biskupu elektovi a dosavadnímu biskupovi

Biskup elekt vyznává víru, hlásí se k Utrechtskému prohlášení a skládá slib uložený mu Ústavou Starokatolické církve v ČR,
následně přijímá z rukou předsedajícího synody pektorál, který náležel biskupu Podolákovi
předsedající s 1. a 2. zapisovatelem vyplňují dekret o volbě, který následně podepisuje biskup elekt, biskup ordinář, předseda synody, 3 zapisovatelé a 4 sčitatelé, následně členové synody, kteří chtějí, taktéž mohou připojit své podpisy
biskup elekt hovoří – děkuje, vyzývá k aktivní spolupráci celé církve

technické informace o dalším průběhu synody
vyhlášena přestávka na oběd

Odpolední jednání 2. dne synody

Předsedající zahajuje jednání ve 14:05

K stávajícímu programu navrhuje Petr Jan Vinš dovolení synodních komisí – aklamací.

Tomáš Matoušek přednáší návrh pražské farnosti: Par. 5. odst. 2 ústavy Starokatolické církve v ČR navrhujeme doplnit o větu: Delegátem synody nemůže být zvolen člen farní obce, který je ve vztahu příbuzenství či švagrovství s řádně ustanoveným duchovním této obce nebo s ním žije ve společné domácnosti.

Jakub Smrčka – změny v ústavě by se neměly dělat překotně, odkazuje na synodní radu a právní komisi, které by měly změny ústavy předem zpracovávat a podrobit celocírkevní diskuzi. Vznáší protinávrh, aby tento bod nebyl projednáván – aklamací
Návrh pražské farnosti nebude projednáván

Další program synody:

volba synodní rady
Návrh Petra Jan Vinše: volba synodních komisí (synodní examinátoři, teologická komise, liturgická komise a právní komise) – aklamací, bude projednáno

1. zapisovatel seznamuje s technickým průběhem volby synodní rady

Volba synodní rady

Návrhy na členy Synodní rady:
Petr Miencil, Pavel Cepek, Alois Sassmann, Eva Pudilová, Petr Krohe, Petr Brzobohatý, Tomáš Matoušek, Cezary Mizia, Václav Jelínek, Rostislav Toman, Petr Kovařík, Lucie Kodišová, Petra Alžběta Baslová

volba synodní rady – 3 duchovenští a 5 laických členů

Výsledky volby do synodní rady

počet odevzdaných hlasovacích lístků: 55
duchovní:
Petr Brzobohatý: 46
Rostislav Toman: 40
Petra Alžběta Baslová: 36
náhradník: Alois Sassmann
laici:
Petr Krohe: 45
Lucie Kodišová: 37
Eva Pudilová: 33
Petr Kovařík: 33
Petr Miencil: 31
Náhradník: Ivana Kuglerová
Synodní rada byla zvolena i s náhradníky.

Volba komisí

Petr Krohe navrhuje vytvoření pastorační komise o 5 členech – aklamací schváleno

Návrhy examinátorů a členů komisí předkládá na základě stávajícího složení komisí zvolených synodou ve Vizovicích Petr Jan Vinš.

Synodní examinátoři
David Holeton - aklamací
Dušan Hejbal - aklamací
Petr Jan Vinš – aklamací
Cezary Mizia (návrh Jakuba Smrčky) - aklamací

Teologická komise:
členy jsou synodní examinátoři a volení členové
Martin Kováč - aklamací
Karel Koláček - aklamací

Liturgická komise (různí navrhovatelé):
David Holeton - aklamací
Jakub Smrčka - aklamací
Petr Jan Vinš – aklamací
Marek Růžička - aklamací
Petra Alžběta Baslová - aklamací
Lucie Kodišová - aklamací
Alois Sassmann - aklamací

Právní komise (různí navrhovatelé):
Tomáš Matoušek - aklamací
Petr Brzobohatý - aklamací
Luděk Elšík - aklamací
Petr Kovařík - aklamací
Pavel Cepek – aklamací

Pastorační komise (různí navrhovatelé)
Cezary Mizia - aklamací
Darina Bártová - aklamací
Petr Krohe - aklamací
Pavel Hynek (není přítomen na synodě) - aklamací
Monika Mádlová - aklamací
Martin Kováč - aklamací
Pozměňovací návrh, jímž se mění ustanovení synody, kterým bylo přijato usnesení, že se zřizuje komise pro pastoraci, která má 5 členů, nové znění návrhu je: zřizuje se komise pro pastoraci (bez určení počtu členů) - aklamací

Různé
o konání Laienfora informuje Lucie Kodišová

o dokumentu Církev a církevní společenství, jehož pracovní překlad synodálové obdrželi, informuje Petr Jan Vinš

o konání duchovní obnovy informuje Karel Koláček

Synoda končí zpěvem Te Deum – Tebe Bože chválíme