EN | DE | LAT

50. synoda Starokatolické církve v ČR (2019)

Protokol z jednání 50. synody Starokatolické církve v ČR

Tento protokol je vyhotoven dle § 11 Volebního řádu delegátů synody a jednacího řádu synody, který stanoví: „Záznam výsledku zasedání nezachycuje jednotlivá stanoviska předcházející výsledku. Výsledek zasedání se zapisuje tak, jak stanoví předsedající. Každý člen synody má právo se vyjádřit k tomu, jak hlasoval, v samostatném dokumentu, jenž se připojí k záznamu výsledku zasedání.“

 

Datum: 17.–19. října 2019

Místo: Centrum Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem

 

 Čtvrtek 17. října 2019

Synoda byla zahájena slavnostní bohoslužbou se svěcením olejů, které byl přítomen i čestný host a zástupce IBK Harald Rein, biskup Starokatolické církve Švýcarska.

 

 Pátek 18. října 2019

Biskup Pavel Benedikt Stránský zahájil po ukončení prezence v 8:15 jednání synody v 8:33.

 

 1. Evidence přítomnosti

Synoda má 47 členů, přítomno je 42 členů synody, omluveno je 5 členů synody. Přítomen je čestný host Harald Rein, biskup Starokatolické církve Švýcarska.

Nepřítomen bez omluvy je čestný host Dušan Hejbal, emeritní biskup Starokatolické církve v ČR.

Synodě předsedá Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve v ČR.

 

 1. Volba zapisovatelů

Předsedající navrhuje dle § 11 Volebního řádu delegátů synody a jednacího řádu synody zapisovatele: Petr Brzobohatý (1. zapisovatel), Petr Jan Vinš (2. zapisovatel), Jakub Smrčka (3. zapisovatel)

Hlasováno:

 1. zapisovatel – aklamací, schváleno
 2. zapisovatel – aklamací, schváleno
 3. zapisovatel – aklamací, schváleno

 

 1. Pozdrav biskupa Haralda Reina

Biskup Harald Rein oslovil synodu se svým projevem, ve kterém zdůraznil důležitost společného nesení odpovědnosti v rámci církve a v rámci Utrechtské unie starokatolických církví.

 

 1. Zpráva biskupa

Biskup přednesl zprávu o stavu biskupství od poslední synody v roce 2016. Ekonomickou zprávu přednesl kancléř Petr Brzobohatý.

Byly prezentovány výsledky sčítání všeho lidu starokatolického.

Vzetí zprávy na vědomí Hlasováno:

aklamací, zpráva byla vzata na vědomí

 

 1. Recepce dokumentu Utrecht a Uppsala (synodní tisk č.1)

Navrženo, aby církev dokončila ratifikační proces a přihlásila se k plnému společenství se Švédskou církví.

 

Usnesení dle návrhu:

 

„50. synoda Starokatolické církve v ČR vyjadřuje svůj souhlas se zněním dokumentu Utrecht a Uppsala na cestě ke společenství a přijímá Dohodu mezi církvemi Utrechtské unie a Švédskou církví, podepsanou v Uppsale 23. 11. 2016 zástupci Utrechtské unie a Švédské

církve.“

 

Technický návrh Jakuba Smrčky aby se u obou dokumentů dialogu aby se sčítaly hlasy

Hlasováno:

aklamací, bylo přijato

 

Protinávrhy:

bez návrhů

 

Hlasováno o usnesení dle návrhu:

PRO: 40

PROTI: 0

ZDRŽEL: 2

Přijato.

 

 1. Církev a církevní společenství (synodní tisk č.2)

 

Usnesení dle návrhu:

„50. řádná synoda Starokatolické církve v ČR oceňuje dialog mezi církvemi Utrechtské unie a Římskokatolickou církví a vyjadřuje souhlas s obsahem dokumentů „Církev a církevní společenství“ z roku 2009 a „Církev a církevní společenství – doplnění“ z roku 2016.“

 

Protinávrhy:

bez návrhů

 

Hlasováno:

PRO: 39

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 3

Přijato.

 

 1. Nový český katechismus (synodní tisk č.3)

 

Usnesení dle návrhu:

„Synoda ukládá teologické komisi připravit do příští řádné synody návrh českého starokatolického katechismu.“

 

Pozměňovací návrhy:

Petra Baslová:

„O přijetí finální podoby starokatolického katechismu rozhodne synoda.“

Hlasováno:

aklamací, přijato

 

Petr Krohe:

„Synoda ukládá teologické a pastorační komisi…“

Hlasováno: nepřijato

 

Martin Kováč:

Vypustit slova „do příští řádné synody“ a doplnit větu: „O postupu své práce bude informovat příští řádnou synodu.“

Hlasováno:

nepřijato

 

Návrh usnesení:

Synoda ukládá teologické komisi připravit do příští řádné synody návrh českého starokatolického katechismu. O přijetí finální podoby starokatolického katechismu rozhodne synoda.

Hlasováno:

aklamací, přijato

 1. Nová komunikační strategie církve (synodní tisk č. 4) Usnesení dle návrhu:

„Synoda ukládá synodní radě, aby vytvořila komunikační strategii Starokatolické církve jako komplexní dokument a metodiku včetně základních materiálů a vzorů v elektronické podobě.“

 

Protinávrh:

Petr Jan Vinš:

„Synoda ukládá synodní radě, aby vytvořila komunikační strategii Starokatolické církve.“

Hlasováno:

aklamací, přijato

 1. Publikace pro děti (synodní tisk č. 5) Usnesení dle návrhu:

„Synoda ukládá synodní radě a pastorační komisi zajistit zpracování a vydání výukového materiálu ve formě tištěné publikace o naší víře a církvi, určené pro děti (9-14 let) a

použitelné jako materiál pro výuku a edukační aktivity s dětmi, včetně metodického materiálu pro učitele. SR pro splnění tohoto úkolu vytvoří pracovní skupiny, v níž bude SR a pastorační komise zastoupena.“

 

Protinávrhy:

Václav Jelínek:

„Synoda ukládá synodní radě a pastorační komisi zajistit zpracování a vydání výukového materiálu ve formě tištěné publikace o naší víře a církvi, určené pro děti.“

Hlasováno:

nepřijato

 

Petr Brzobohatý:

„Synoda ukládá pastorační komisi zajistit zpracování a vydání výukového materiálu ve formě tištěné publikace o naší víře a církvi, určené pro děti.“

staženo navrhovatelem Petra Baslová:

 

„Synoda ukládá pastorační komisi zajistit zpracování výukového materiálu ve formě tištěné publikace o naší víře a církvi, určené pro děti. Tento materiál předloží pastorační komise synodní radě ke schválení a vydání.“

Hlasováno:

aklamací, přijato

 1. Vizitační řád (synodní tisk č. 6) Usnesení dle návrhu:

V návrhu není formulované usnesení.

 

Protinávrhy:

Darina Bártová: po proběhlé diskuzi jménem farnosti Praha-Máří Magdaléna stahuje návrh

neprojednáno

 1. Kontrolní a revizní komise (synodní tisk č. 7) Usnesení dle návrhu:

  1. Navrhujeme, aby 50. synoda zvolila novou kontrolní a revizní komisi.
 2. Navrhujeme, aby do komise nemohl být volen žádný člen Synodní rady ani zaměstnanec ústředí církve.

  1. Navrhujeme, aby minimálně jeden ze členů komise byl účetní s praxí.
 3. Navrhujeme, aby komise jednou ročně, po uzavření účetního roku, přehlédla veškeré doklady a účty církve a o výsledku revize zveřejnila písemnou zprávu prostřednictvím celocírkevních médií.

 

Protinávrhy:

Změna programu: přesunutí synodního tisku č. 7 až za synodní tisk č. 9.

Hlasováno:

aklamací, přesunuto

 1. Nový ekonomický řád (synodní tisk č. 8) Usnesení dle návrhu:

„Synodní rada Starokatolické církve navrhuje uložit právní komisi přípravu nového ekonomického řádu, který by byl předložen ke schválení na příští řádné synodě.“

 

Protinávrhy:

bez návrhů

 

Hlasováno:

aklamací, přijato

 

 1. Procesní návrh Petry Baslové na změnu programu:

Přesunout projednání synodního tisku č. 12 (dary ve prospěch církvi) před projednání synodního tisku č. 9 (úprava Ústavy). Z důvodu, že ústava počítá s příspěvkem.

 

Protinávrhy

bez návrhů

 

Hlasováno:

aklamací -přesunuto

 1. Dary církvi (synodní tisk č. 12) Usnesení dle návrhu:
 2. Synoda s účinností od 1. ledna 2020 žádá členy církve starší 18 let o finanční podporu činností církve, přičemž pro efektivní podporu je doporučeno darovat 1 % průměrného čistého měsíčního příjmu či více.
 3. Dar je zpravidla dárcem poukazován s měsíční frekvencí na základě trvalého příkazu na účet farnosti, nebo biskupství, nebo jednorázově, a není-li možné uskutečnit bezhotovostní převod z důvodu absence bankovního účtu na straně dárce, pak i hotově.
 4. Aktivní i pasivní volební právo v církvi a členství ve farním shromáždění je odvozeno rovněž od podpory církve ve smyslu tohoto usnesení, což jsou farní rady povinny zohlednit.
 5. Synodní rada s ohledem na potřeby církve a farností stanoví vlastním předpisem, jaký podíl z daru bude odevzdán pro celocírkevní potřeby a jaký zůstane k dispozici farnosti.

  1. Příjemce, farnost nebo biskupství, vydá o daru patřičné potvrzení.
  2. Synoda ruší usnesení o dobrovolném příspěvku ve výši Kč 365,- 42. synody z roku1999.

 

Rostislav Toman: Žádá, aby se hlasovalo tajně, pokud bude hlasováno o návrhu v původním znění.

 

Protinávrhy a pozměňující návrhy:

 

Kamil Kozelský a Petra Baslová:

vypuštění bodu č. 3 návrhu

Hlasováno:

PRO: 21

PROTI: nesčítány ZDRŽENÍ: nesčítány přijato

 

Petr Miencil:

doplnění bodu 3:

„Farní shromáždění může zohlednit aktuální finanční situaci farníků při stanovení volebního práva.“

nehlasováno vzhledem k vypuštění bodu 3

 

PetrMiencil:

Nový bod č.7

„Synodní rada, duchovní i farní rady jsou povinny při zpracování finančních informací členů církve dbát pravidel o nakládání s důvěrnými informacemi.“

Hlasováno:

aklamací, přijato

 

Jakub Smrčka:

Synoda s účinností od 1. ledna 2020 žádá členy církve starší 18 let o finanční podporu činností církve, přičemž pro efektivní podporu je doporučeno darovat 1 % průměrného čistého měsíčního příjmu či více.

 

 2. Dar je zpravidla dárcem poukazován s měsíční frekvencí na základě trvalého příkazu na

 účet farnosti, nebo biskupství, nebo jednorázově, a není-li možné uskutečnit bezhotovostní

 převod z důvodu absence bankovního účtu na straně dárce, pak i hotově.

 1. Synodní rada s ohledem na potřeby církve a farností stanoví vlastním předpisem, jaký podíl z daru bude odevzdán pro celocírkevní potřeby a jaký zůstane k dispozici farnosti, přičemž

 poměr je nejméně 50 % pro farnost.

 1. Příjemce, farnost nebo biskupství, vydá o daru patřičné potvrzení.
 2. Synoda ruší usnesení o dobrovolném příspěvku ve výši Kč 365,- 42. synody z roku1999.

Hlasováno:

aklamací, přijato

 

Finální usnesení (po zapracování pozměňovacích návrhů):

 1. Synoda s účinností od 1. ledna 2020 žádá členy církve starší 18 let o finanční podporu činností církve, přičemž pro efektivní podporu je doporučeno darovat 1 % průměrného čistého příjmu.
 2. Synodní rada s ohledem na potřeby církve a farností stanoví vlastním předpisem, jaký podíl z daru bude odevzdán pro celocírkevní potřeby a jaký zůstane k dispozici farnosti, přičemž poměr je nejméně 50 % pro farnost.
 3. Příjemce, farnost nebo biskupství, vydá o daru patřičné potvrzení.
 4. Synoda ruší usnesení o dobrovolném příspěvku ve výši Kč 365,- 42. synody z roku1999.
 5. Synodní rada, duchovní i farní rady jsou povinny při zpracování finančních informací členů církve dbát pravidel o nakládání s důvěrnými informacemi.

Hlasováno:

PRO: 29

PROTI: 6

ZDRŽENÍ: 7

přijato

 

 1. Novelizace Ústavy (synodní tisk č. 9) Usnesení dle návrhu:

Návrh s vyznačenými změnami je součástí zvláštní přílohy.

Pozměňovací návrhy:

 

Petra Baslová:

§ 5 odst. 1 c) ponechat v původním znění, vypustit § 5 odst. d) + vypustit odst. 2

Hlasováno:

PRO:10

PROTI: nezjišťováno ZDRŽENÍ: nezjišťováno neprošel

 

Petra Baslová:

změna textu § 17 b) „uvádí usnesení synody v život a za tímto účelem vydává předpisy...“

Hlasováno:

PRO:11

PROTI: nezjišťováno ZDRŽENÍ: nezjišťováno neprošel

 

Petra Baslová:

vypustit § 17 písm. h) a § 21 odst. 2)

Hlasováno:

PRO: 6

PROTI: nezjišťováno ZDRŽENÍ: nezjišťováno neprošel

 

Petra Baslová:

§ 18 odst. 7) „Zápisy z jednání synodní rady jsou veřejné. V odůvodněných případech (např. z důvodu ochrany citlivých osobních údajů) může synodní rada rozhodnout o tom, že některé body budou důvěrné.

Zápisy z jednání je synodní rada povinna zpřístupnit řádně ustanoveným duchovním a předsedům farních rad vhodným způsobem, o kterém rozhodne synodní rada, nejdéle do dvou týdnů od jednání, a to včetně informace, zda byly některé body označeny za důvěrné a ze zápisu z toho důvodu vyjmuty.“

§ 18 odst. 8) „Každý člen církve, který osvědčí, že některou informaci z důvěrné části jednání synodní rady potřebuje pro uplatnění svých práv, má možnost na biskupství získat konkrétní

informaci, která se jeho věci týká.“

Hlasováno:

PRO: 2

PROTI: nezjišťováno ZDRŽENÍ: nezjišťováno neprošel

 

Petra Baslová:

§ 22 odst. 2) „Členy farního shromáždění jsou farář a všichni členové farnosti zapsaní v seznamu členů příslušné farnosti, kteří dosáhli věku osmnácti let, zúčastňují se pravidelně a aktivně života církve a přispívají k její činnosti.“

Hlasováno:

PRO:10

PROTI: nezjišťováno ZDRŽENÍ: nezjišťováno neprošel

 

Petra Baslová:

§ 28 „Farní rada volí ze svých laických členů předsedu. Předseda farní rady je zodpovědný za pořizování zápisů a vedení agendy farnosti.“

Hlasováno:

PRO:16

PROTI: nezjišťováno ZDRŽENÍ: nezjišťováno neprošel

 

Petra Baslová:

§ 30 „Farní rada jedná dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Jednání farní rady svolává neformálně předseda farní rady po dohodě s farářem. Jednání farní rady řídí předseda farní rady a v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů.“

Hlasováno:

 

PRO:19

PROTI: nezjišťováno ZDRŽENÍ: nezjišťováno neprošel

 

Petra Baslová:

§ 42 odst. 1) písm. b) ponechat v původním znění, odst. 3) ponechat v původním znění

§ 43, odst. 1) písm. a) ponechat v původním znění, odst. 3) ponechat v původním znění

§ 44 odst. 3) ponechat v původním znění

Hlasováno:

PRO: 5

PROTI: nezjišťováno ZDRŽENÍ: nezjišťováno neprošel

 

Petra Baslová:

§ 33 „Předpokladem volitelnosti je… osvědčení v pastoraci, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, věk nižší než 65 let (emeritní věk) a získání potvrzení o volitelnosti...“ Hlasováno:

PRO: 24

PROTI: nezjišťováno ZDRŽENÍ: nezjišťováno přijato

 

Petr Brzobohatý:

§ 14, odst. 5 doplnit: „generální vikář, kancléř, sekretář, ekonom, účetní, právník, tiskový mluvčí, knihovník, archivář, jednatelé společností, v nichž má starokatolická církev podíl.“ Hlasováno:

PRO: 2

PROTI: nezjišťováno ZDRŽENÍ: nezjišťováno neprošel

 

Hlasování o celkovém znění novely Ústavy Starokatolické církve v ČR v předloženém znění s úpravou ve smyslu schváleného pozměňovacího návrhu

Podle jednacího řádu je pro změnu ústavy nutná 2/3 většina všech členů synody. Celkový počet členů synody je 47, kvórum = 32.

Hlasováno:

PRO: 39

PROTI: 3

ZDRŽENÍ: 0

přijato

 

V textu novely ústavy v § 18, odst. 8) bude opraven překlep, čárka za slovem „osvědčí“.

 

 1. Kontrolní a revizní komise (synodní tisk č.7)

Pokračování projednávání.

 

Protinávrh:

Jakub Smrčka, předkladatelé se ztotožňují:

 

„Synoda pověřuje právní komisi, aby zapracovala revizní a kontrolní funkci do návrhu nového ekonomického řádu církve.“

Hlasováno:

aklamací – přijato

 1. Volební řád delegátů (synodní tisk č. 10) Usnesení dle návrhu:

Návrh s vyznačenými změnami je součástí zvláštní přílohy.

 

Protinávrhy:

Pavel Stránský: Oprava v návrhu ze strany předkladatele:

v § 42 se opravuje tři na dvě a pět na čtyři jinak předloženo podle původního návrhu Hlasováno:

aklamací - přijato

 

 1. Normy pro ordinaci a přijímání duchovních (synodní tisk č.11)

Neprojednáván vzhledem k přijetí novely ústavy.

 1. Návrh na konzultaci o manželství a partnerském životě (synodní tisk č. 13) Usnesení dle návrhu:
 2. 50. synoda Starokatolické církve v ČR zahajuje celocírkevní dialog a konzultační proces o svátosti manželství a partnerském životě, včetně otázky stejnopohlavních partnerství a otázky zodpovědné pastorační odpovědi na různé životní situace věřících.
 3. Synoda vyzývá biskupa k tomu, aby jmenoval pracovní komisi, která tento dialog a konzultace bude moderovat a koordinovat.
 4. Zpráva o průběhu tohoto dialogu a konzultací bude předložena na příští řádné synodě.

 

Protinávrhy:

bez návrhů

 

Hlasováno:

aklamací, přijato

 1. Odpověď na dotaz IBK k německé církvi (synodní tisk č. 14) Usnesení dle návrhu:

50. synoda Starokatolické církve v ČR konstatuje, že Starokatolická církev v ČR je v současnosti v trvajícím svátostném společenství s církvemi, které i pro stejnopohlavní svazky používají teologické a kanonické označení manželství. V rámci Utrechtské unie by přijetí návrhu německé starokatolické církve znatelně zvýšilo teologickou distanci mezi jednotlivými členskými církvemi Utrechtské unie a relativizovalo by pozice dříve Utrechtskou unií

vyjadřované v ekumenických dialozích. Vzhledem k tomu, že s jinými církvemi není podobná úprava na překážku plného společenství, nemusí přijetí této úpravy německou starokatolickou církví znamenat automatické narušení společenství Utrechtské unie, ačkoli Starokatolická církev v ČR rozumí manželstvím životní společenství mezi mužem a ženou. V návrhu německé církve tedy jako zásadní deficit konstatujeme absenci vypořádání se s otázkou teologie svátosti manželství zejména v kontextu starokatolické teologie a tradice.

 

Protinávrhy:

bez návrhů

 

Hlasováno:

aklamací – přijato

 1. Ustavení obce pro starokatolíky na Slovensku (synodní tisk č. 16) Usnesení dle návrhu:

„Synoda schvaluje zřízení.......... obce pro starokatolické věřící na území Slovenské republiky.

Oficiálním sídlem obce je Biskupský ordinariát Starokatolické církve v ČR.“

 

Protinávrhy:

Petr Jan Vinš:

„Synoda Starokatolické církve v ČR oceňuje pastorační úspěchy starokatolické misie na Slovensku. Synoda pověřuje biskupa, aby s Mezinárodní biskupskou konferencí projednal

formu pastorační péče o starokatolické věřící na Slovensku, a vyjadřuje ochotu Starokatolické církve v ČR nadále pastorační činnost na tomto území podporovat.“

Stahuje návrh a připojuje se k návrhu synodní rady

 

Synodní rada:

„Synoda ukládá synodní radě projednání možností pastorace věřících na Slovensku v kontextu Starokatolické církve v ČR a v kontextu církví Utrechtské unie.“

Hlasováno:

PRO: 22

PROTI: nezjišťováno ZDRŽENÍ: nezjišťováno přijato

 

Jakub Smrčka:

„Synoda vítá a podporuje činnost starokatolické komunity na Slovensku a pověřuje biskupa a synodní radu k projednání a zajištění možností pastorace starokatolických věřících na území Slovenské republiky jako obec ve společenství Starokatolické církve v ČR.“

nehlasováno

 

 1. Jednací řád komisí (synodní tisk č. 16) Usnesení dle návrhu:

Návrh je součástí zvláštní přílohy.

Protinávrhy:

Bez návrhů.

 

Hlasováno:

aklamací – přijato

 

 

Sobota 19. října 2019

 

Předsedající zahájil jednání v 8.23. Počet přítomných synodálů: 34.

 

 1. Ustavení synodních komisí

 

Návrh Pavla Stránského:

„Synoda pro další období ustanovuje teologickou komisi s počtem 5 členů, právní komisi v počtu 3 členů, liturgickou komisi v počtu 3 členů, pastorální komisi v počtu 3 členů.“ Hlasováno:

aklamací - schváleno

 

 1. Volba teologické komise

 

Teologická komise navržena ve složení: Petr Miencil, Petr Krohe, Martin Kováč, Jakub Smrčka, Petr Jan Vinš

Hlasováno:

aklamací – členové zvoleni

 

 1. Volba právní komise

 

Právní komise navržena ve složení: Petr Kovářík, Petr Kamínek, Petr Brzobohatý

Hlasováno:

aklamací – členové zvoleni

 

 1. Volba liturgické komise

 

Liturgická komise navržena ve složení: Petr Jan Vinš, Marek Bendy Růžička, Lukáš M. Vytlačil

Hlasováno:

aklamací – členové zvoleni

 

 1. Volba pastorační komise

 

Pastorační komise navržena ve složení: Martin Kováč, Soňa Sochorová, Darina Bártová

Hlasováno:

aklamací – členové zvoleni

 

 1. Volba synodní rady

Synoda vykládá ustanovení novely Ústavy takovým způsobem, že pracovník PR nemůže být členem synodní rady.

Hlasováno:

PRO: 23

PROTI: nezjišťováno ZDRŽENÍ: nezjišťováno přijato

 

V 1. kole byli do SR zvoleni z řad duchovních Kamil František Kozelský a Petr Jan Vinš, z řad laiků Petr Kamínek, Vojtěch Starý a Dana Hraníčková.

Do 2. kola postupují kandidáti Václav Jelínek a Jaroslav Šlehofer a zvolen byl Jaroslav Šlehofer.

Synodní rada byla zvolena 18. 10. 2019 ve složení Kamil František Kozelský, Petr Jan Vinš, z řad laiků Petr Kamínek, Vojtěch Starý, Dana Hraníčková a Jaroslav Šlehofer.

 

 1. Volba náhradníků synodní rady

 

Synoda zvolila náhradníky synodní rady: Petra A. Baslová z řad duchovních a Václav Jelínek z řad laiků jako 1. náhradníci a Petr Krohe z řad duchovních a Věra Boldišová z řad laiků jako 2. náhradníci.

 1. Různé

Informace o zpěvníkové pracovní skupině a brzkém vydání starokatolického zpěvníku. Informace o brzkém vydání starokatolického lekcionáře.

Týden duchovní obnovy, Svatý Jan u Hrachova u Orlické přehrady, 16. - 23. 8. 2020

 

Biskup Pavel Benedikt Stránský zakončil jednání 50. synody Starokatolické církve v ČR cca v 10.45

 

 

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1 – návrh novelizace Ústavy s vyznačenými změnami

Příloha 2 – návrh novelizace Volebního řádu delegátů synody a jednacího řádu synody Příloha 3 – návrh Jednacího řádu komisí

Ke stažení