EN | DE | LAT

51. synoda Starokatolické církve v ČR (2022)

V Y H L Á Š E N Í   U S N E S E N Í   5 1 . S Y N O D Y   S T A R O K A T O L I C K É   C Í R K V E


Milí přátelé, sestry a bratři,
ve smyslu ustanovení § 8 odst. 5 Ústavy Starokatolické církve v ČR vyhlašuji usnesení
51. synody Starokatolické církve, která se konala ve dnech 13.– 15. října 2022:

USNESENÍ Č. 1

51. synoda Starokatolické církve v ČR vyjadřuje svůj souhlas se zněním dokumentu Společná závěrečná zpráva Komise pro dialog mezi Syrsko-malankarskou církví Mar Toma a starokatolickými církvemi Utrechtské unie a v souladu s komuniké Mezinárodní biskupské konference starokatolických církví z června 2019, která se sešla v polském Lublinu, konstatuje církevní společenství se Syrsko-malankarskou církví Mar Toma.

USNESENÍ Č. 2

Všichni věřící se skrze jeden křest těší před Bohem téže vykoupené důstojnosti, a proto ve Starokatolické církvi v ČR mohou muži i ženy bez rozdílu přijímat svátostné svěcení do apoštolské služby diakonátu, presbyterátu a episkopátu.

USNESENÍ Č. 3

Synoda souhlasí s možností žehnání na cestu společným životem v lásce a věrnosti dvěma partnerům, kteří nemohou uzavřít v církvi manželství a pověřuje biskupa zpracováním a vydáním příslušných liturgických textů, které vhodným způsobem odliší obřady žehnání partnerství a uzavírání manželství.

USNESENÍ Č. 4

Synoda ruší tuto část usnesení 17. bodu 43. synody Starokatolické církve v ČR: “Zavedení veřejného liturgického obřadu žehnání homosexuálních párů však neschvalujeme.”

USNESENÍ Č. 5

Synoda pověřuje liturgickou komisi vypracováním revize českého starokatolického církevního kalendáře, včetně úpravy terminologie názvů liturgických dob, s přihlédnutím k praxi sesterských  starokatolických  církví  a  Ekumenickému lekcionáři.

USNESENÍ Č. 6

Synoda ustanovuje pracovní skupinu pro církevní hudbu, která je pověřena dopracováním hymnografického aparátu ke kancionálu, shromažďováním dodatečného materiálu a zpětné vazby ke kancionálu a vypracováním dětského zpěvníku. Členy pracovní skupiny jmenuje biskup.

USNESENÍ Č. 7

Při přijetí přihlášky do starokatolické církve není vyžadováno potvrzení o ukončení členství v jiné církvi.

USNESENÍ Č. 8

Synoda se připojuje ke stanovisku Světové rady církví, které odsuzuje nezákonnou a neospravedlnitelnou invazi Ruské federace na Ukrajinu. Připojuje se také ke stanovisku Světové rady církví, že válka je neslučitelná se  samotnou  Boží přirozeností a vůlí pro lidstvo a v rozporu s našimi základními křesťanskými a ekumenickými zásadami, a proto odmítáme jakékoli zneužívání náboženského jazyka a autority k ospravedlnění ozbrojené agrese a nenávisti.

USNESENÍ Č. 9

Synoda Starokatolické církve v ČR vyjadřuje obavy nad nárůstem napětí ve společnosti a nenávisti, která je často namířená vůči sexuálním, náboženským, národnostním i etnickým menšinám. Důrazně odsuzuje brutální  vraždu  členů LGBT+ komunity, ke které došlo 12. 10. 2022 v Bratislavě. Verbální projevy nenávisti  jsou pramenem násilí, proto vyzýváme zodpovědné lidi v církvích i ve  veřejném životě k budování společnosti pro všechny lidi bez rozdílu.

USNESENÍ Č. 10

Členy teologické komise byli zvoleni:

Kozelský Kamil František, ThLic. Miencil Petr, ThDr. Mgr. Smrčka Jakub, Mgr. Ph. D. Vinš Petr Jan, ThDr.

USNESENÍ Č. 11

Synoda pověřuje biskupa, aby jmenoval členy komisí: pastorační, právní, liturgická, zpěvníková, ekonomická, pro manželství a partnerství, pro katechismus, diakonická.

USNESENÍ Č. 12

Do synodní rady byli zvoleni:
Kozelský Kamil František, ThLic. – za duchovní Vinš Petr Jan, ThDr. – za duchovní
Polínek Martin Dominik, Mgr. Ph. D. – za laiky Sochorová Soňa, Mgr. – za laiky
Šlehofer Jaroslav, Mgr. – za laiky Vytlačil Lukáš M., Mgr. – za laiky

 

Pavel B. Stránský

biskup