EN | DE | LAT

Communio Tábor

Communio Tábor jako sociálně-informační středisko starokatolické církve začalo v Táboře vykonávat svou činnost roku 1997.
Od roku 2003 je Communio Tábor členem KOALICE poskytovatelů sociálních služeb Tábor.

Nabídka bezplatných služeb :
Pečovatelská služba
Provádíme ji převážně ve vsích na Malšicku. Zjistili jsme totiž, že vsi na Táborsku jsou z tohoto hlediska „pole neorané“. Proto díky dotaci MPSV zdarma poskytujeme starým lidem donáškovou službu, úklid, ale i  základní zdravotnické úkony, jakož i to, že s nimi probíráme jejich bolesti a trápení. Pomáháme starým lidem např. i převozy k lékaři apod.

Psychologické poradenství
nejde o pouhé poradenství, ale o to, abychom odkryli kořeny problémů a  podpořili možnosti využití vlastních zdrojů klienta. Tento typ poradenství si neklade za cíl změnu člověka, obrací se především na jeho rozumovou stránku a zabývá se především přítomností a budoucností; řešíme zde především osobní, partnerské a rodinné problémy. Lidé zde mohou také „jen“ posedět při šálku kávy či čaje a pohovořit si s lidmi, kteří mají mnohdy podobné problémy jako oni.

Doprovázení
pomoc unést těžké situace, které jsou nezměnitelné. Klient potřebuje někoho, s kým by mohl sdílet své trápení a laskavé doprovázení pro něj může být velkou úlevou. Trápení sdělená blízkým totiž mohou v některých případech narušit vzájemné vztahy.
Po předchozí domluvě navštěvujeme proto klienty doma a snažíme se s nimi

Schůzky Anonymních alkoholiků
Naše kancelář Communia poskytuje zázemí Sdružení anonymních alkoholiků, kteří se u nás scházejí každou středu v 18,00 hodin. Jedná se o léčení alkoholismu bez léků a lékaře, zdarma, pomocí 80 let osvědčené metody tzv. Dvanácti kroků. Spolupracujeme s Anonymními alkoholiky také tím, že naše telefonní číslo 381 277 499 slouží jako kontaktní linka důvěry pro ty, kteří by se chtěli zbavit své závislosti na alkoholu pomocí této celosvětové metody. Tyto občany potom - po dohodě s vedením AA - pomáháme zařazovat do léčebného procesu. Díky této lince již mnoho lidé našlo cestu AA a podařilo se jim zbavit se závislosti na alkoholu.

Kroužky pro děti
Communio Tábor nabízí kroužkovou činnost pro děti jednak ze základních škol v Táboře, ale hlavně se snažíme působit na venkovských obcích okresu Tábor, protože zde není činnost kroužků tak „přesycena“ jako v  Táboře samotném. Snažíme se, aby děti v Táboře ale i v okolních vsích využívaly smysluplně volný čas. Zde hlavně vedeme zdarma kroužek hry na kytaru, aby se děti naučily samy se doprovodit k písničkám, aby do sebe dostaly krásno, které dává dobrá hudba a navázaly na českou hudební tradici. Tato akce je dotovaná Městským úřadem v Táboře.

Dětské tábory
Communio Tábor od roku 2000 uskutečňuje v létě dětské tábory, kde jsme máme i děti ze sociálně slabých rodin. Poprvé se tábor uskutečnil na Šumavě u Rábí, druhý rok v Horní Stropnici, třetí rok v Nuzicích u  Bechyně, čtvrtý a pátý rok v Chlumu u Třeboně a v roce 2005 jedeme do Strašic u Rokycan.

Adresa naší kanceláře:
Žižkovo nám. 6 (budova Matriky), 2. patro
Kontaktní telefonní čísla pro zájemce jednotlivých služeb:
381 277 499
777 335 549
Mgr. Alois Sassmann
Vedoucí Communia Tábor,
Alena Sassmannová, pečovatelka
777 335592