EN | DE | LAT

Dohoda (starokatolíci a anglikání v ČR)

První starokatolicko-anglikánská dohoda o sloučení biskupské jurisdikce na světě

Dne 17.9.2000 podepsali biskup Evropské (kontinentální) diecéze Gibraltar John Hind a starokatolický biskup Dušan Hejbal dohodu o sdílení svých jurisdikcí pro někdejší anglikánskou obec v Praze, nynější Farní obec Starokatolické církve v ČR pro věřící anglického jazyka. Dohoda obsahuje ustanovení, podle níž je český biskup ordinářem a gibraltarský biskup jeho koadjutorem, obec neztrácí své vazby a kontinuitu se světovým anglikánským společenstvím, jakož i svá teologická a liturgická specifika, která však jsou v souladu se sakramentální praxí Starokatolické církve v ČR.

A Covenant

Dohoda

Dušan, Bishop of the Old Catholic Church in the Czech Republic,
and
John, Bishop of the Church of England Diocese in Europe,
to the clergy and people of their dioceses
Greetings and Peace in Christ
Dušan, biskup Starokatolické církve v ČR
a John, biskup Církve Anglie, diecéze v Evropě
duchovenstvu a lidu jejich diecézí
Pozdravy a mír v Kristu
Whereas
God, who calls his people to unity, has given us a share in his apostolic ministry as bishops in his Church
And
Has given us a desire to encourage the closest common witness of the clergy and people of our respective dioceses
And whereas
our churches have shared in ecumenical fellowship since 1878, and in full sacramental communion since the Bonn Agreement of 1931
And whereas
on 11 March 1999 the Anglican Episcopal Congregation in Prague was registered (at its own request and with the awareness of the Diocese in Europe) in accordance with Czech law as a parish of the Old Catholic Church for English-speaking worshippers
And
remains historically and simultaneously a parish of the Church of England Diocese in Europe
And
by resolution of its church council is desirous to be enabled, within the Old Catholic Church of the Czech Republic, to remain under the shared episcopal oversight of the Bishop for the time being of the Church of England Diocese in Europe
And whereas
the Bishop of the Old Catholic Church in the Czech Republic having been encouraged by responsible bodies in his diocese;
And
the Bishop of the Church of England Diocese in Europe having received the necessary approval of the competent bodies in his diocese;
We now therefore COVENANT TOGETHER in the name of Lord Jesus Christ for the deepening of our communion and witness.
Protože
Bůh, který svolává svůj lid k jednotě, nám dal jako biskupům ve své Církvi podíl na své apoštolské pastoraci
a obdařil nás touhou posilovat nejužší společné svědectví duchovenstva a lidu našich diecézí
a protože
naše církve sdílejí ekumenické společenství od roku 1878 a své plné svátostné společenství od Bonnské dohody v roce 1931
a protože
dne 11. března 1999 byla anglikánská episkopální kongregace v Praze zaregistrována (na svou vlastní žádost a s vědomím diecéze v Evropě) v  souladu s českými zákony jako farnost Starokatolické církve pro anglicky mluvící věřící
a zůstává historicky a současně farností Církve Anglie, diecéze v Evropě
a usnesením své farní rady má přání mít možnost uvnitř Starokatolické církve, být pod sdíleným biskupským dohledem současného biskupa Církve Anglie, diecéze v Evropě
a protože
biskup Starokatolické církve v ČR byl podpořen odpovědnými grémii ve svém biskupství;
a biskup Církve Anglie, diecéze v Evropě obdržel potřebný souhlas od kompetentních grémií ve své diecézi;
proto uzavíráme SPOLU DOHODU ve jménu Pána Ježíše Krista za účelem prohloubení našeho společenství a svědectví.
1 The Ordinary
that the Anglican Episcopal Congregation in Prague shall be under the ordinary jurisdiction of the Bishop for the time being of the Old Catholic Church in the Czech Republic;
1 Ordinář
Anglická episkopální kongregace v ČR má být pod autoritou ordináře, současného biskupa Starokatolické církve v ČR;
2 The Coadjutor
that the Ordinary shall appoint as his Coadjutor for the purpose of the shared episcopal oversight of the Anglican Episcopal Congregation the Bishop for the time being of the Church of England Diocese in Europe;
2 Koadjutor
Ordinář má jmenovat za účelem sdíleného biskupského dohledu nad anglikánskou episkopální kongregací v Praze za svého koadjutora současného biskupa Církve Anglie, diecéze v Evropě;
3 Remaining part of the Diocese in Europe
that we affirm the desire of the Anglican Episcopal Congregation in Prague to remain a constituent member of the Diocese in Europe, maintaining appropriate canonical, synodical and financial rights and responsibilities in that Diocese;
3 Zůstává částí diecéze v Evropě
Potvrzujeme přání anglické episkopální kongregace v Praze zůstat konstitutivním členem diecéze v Evropě, který udržuje kanonická,m synodní a finanční práva a povinnosti v této diecézi;
4 Rights and responsibilities within the bodies of the Old Catholic Church in the Czech Republic
that the Anglican Episcopal Congregation in Prague will be a parish within the Old Catholic Church in the Czech Republic with special statutes that recognize its differences. Its participation in the synodical decision making of the Old Catholic Church in Czech Republic will be similarly understood;
4 Práva a povinnosti uvnitř organizace Starokatolické církve v ČR
Anglikánská episkopální kongregace v Praze bude farností Starokatolické církve v ČR se zvláštním statutem, který uznává její odlišnost. Její účast na synodním rozhodování Starokatolické církve v ČR bude chápána nápodobně (obdobně).
5 The Appointment of the Chaplain
that the Coadjutor - after a consultation with the relevant archdeacon of the Diocese in Europe and the parish representatives - will propose to the Ordinary a lawfully ordained priest for license and appointment as chaplain (i.e. parish priest);
And
that the Ordinary shall not license and appoint any priest other than one proposed by the Coadjutor;
And
that the priest duly appointed by the Ordinary shall enjoy those rights and responsibilities that are determined by the Constitution (Synod rules and order) for incumbents of the Old Catholic Church in the Czech Republic;
Any assistant ministers shall be appointed by agreement between the two bishops and the duly appointed chaplain.
5 Ustanovování kaplana
Koadjutor - po konzultaci s odpovídajícím arcijáhnem diecéze v Evropě a s představiteli farnosti - navrhne ordináři řádně ordinovaného kněze pro licenci a ustanovení jako "kaplan" (tzn. kněz farnosti)
a ordinář nemá udělit licenci a ustanovit žádného jiného kněze, než toho, který byl navrhnut koadjutorem
a kněz ustanovený ordinářem má mít práva a povinnosti, která jsou určena ústavou (synodními pravidly, řádem) pro držitele ve Starokatolické církvi v ČR;
Každý asistující duchovní má být ustanoven na základě dohody mezi oběma biskupy a platně ustanoveným "kaplanem".
6 The Liturgical Provision
that the liturgical rites used by the duly appointed chaplain and other ministers in the Anglican Episcopal Congregation shall be those allowed by the canons and regulations of the Church of England, under the provisions of the Diocese in Europe Constitution 1995, and in accordance with the basic principles of the sacramental practice of the Czech Old Catholic Church.
6 Liturgická pravidla (zásady)
Liturgické rity užívané platně ustanoveným "kaplanem" a jinými duchovními v anglické episkopální kongregaci v Praze mají být ta, která jsou dovolena kánony a pravidly Církve Anglie podle pravidel Diocese in Europe Constitution 1995 v souladu se sakramentální praxí Starokatolické církve v ČR.
7 The Boundaries of the Parish
that the boundaries of the parish shall be deemed to include all members of the Anglican community resident in the Czech Republic;
7 Hranice farnosti
Hranice farnosti mají být chápány tak, že zahrnou všechny členy anglikánského společenství v ČR
8 Financial matters
that the yearly contribution to each diocese's funds shall be
(i) determined according to the rules that apply in the Diocese in Europe and
(ii) divided equally between the Old Catholic Church in the Czech Republic and the Church of England Diocese in Europe
8 Finanční záležitosti
Roční podpora do fondů obou diecézí má být
(i) stanovena podle pravidel, která platí v diecézi v Evropě
(ii) rozdělena stejným dílem mezi Starokatolickou církví v ČR a Církev Anglie, diecéze v Evropě
9 Constitutional amendments
that the respective constitutions of the Diocese in Europe and the Old Catholic Church in the Czech Republic will be amended where necessary to include the provisions of this Covenant.
9 Změny ústav
Ústavy diecéze v Evropě a Starokatolické církve v ČR budou, pokud je to zapotřebí, upraveny tak, aby zahrnuly pravidla této dohody.
10 Validity
that this covenant shall continue, unless it be terminated by either or both of the bishops concerned, following appropriate chaplaincy and diocesan consultation.
10 Platnost
Tato dohoda má pokračovat, pokud nebude vypovězena jedním nebo oběma biskupy, a to po důkladné konzultaci na úrovni kléru a diecéze.
+ Dušan Hejbal
+ John Hind
17.9.2000
+ Dušan Hejbal
biskup Starokatolické církve v ČR
+ John Hind
biskup gibraltarský v Evropě
17.9.2000
Schedule 1
Authoritative documents
The following authoritative documents regulate the Diecese in Europe,
-: The Canons of the Church of England (London 6/2000) and its updated editions and supplements thereafter
-: The Diocese in Europe Constitution 1995
-: Church Representation Rules (London 6/1997) and its updated editions thereafter
-: The Diocese in Europe Diocesan Handbook 1998
-: Public Worship in the Church of England: a guide to the law governing worship and doctrine in the Church of England (London 6/1994)
The formula for calculating the contribution to the Common Fund of the Diocese in Europe is set out in article 8.
Dodatek 1
Autoritativní dokumenty
Následující autoritativní dokumenty regulují diecézi v Evropě:
- The Canons of the Church of England (London 6/2000) a zaktualizované edice a dodatky poté
- The Diocese in Europe Constitution 1995
- Church Representation Rules (London 6/1997) a zaktualizované edice poté
- The Diocese in Europe Diocesan Handbook 1998
- Public Worship in the Church of England: a guide to the law governing worship and doctrine in the Church of England (Veřejné bohoslužby v  Církvi Anglie: průvodce bohoslužbami vedenými zákony a doktrínou Církve Anglie) (London 6/1994)
Pravidlo pro vypočítání příspěvku pro fond diecéze v Evropě je stanoveno v článku 8.
Schedule 2
A note on the method of selection of a priest designate
For so as the Anglican Episcopal Congregation wishes, the Coadjutor will act in collaboration with the Intercontinental Church Society as partner in the selection of a priest to nominate to the Ordinary. Acording to the provisions of the Diocesan Constitution the process must include consultation with the relevant archdeacon of the Diocese in Europe and the parish representatives.
Dodatek 2
Poznámka o metodě výběru navrhovaného kněze
Tak dlouho, jak si to Anglikánská episkopální kongregace v Praze přát, koadjutor bude jednat ve spolupráci s International Church Society jako partnerem při výběru kněze pro nominování ordinářem. Podle pravidel Diocesan Constitution tento proces musí zahrnovat konzultaci s  relevantním arcijáhnem diecéze v Evropě a představiteli farnosti.