EN | DE | LAT

Jubilejní 50. synoda

Jubilejní 50. synoda

Ve dnech 17. – 19. října 2019 se v Bystřici pod Hostýnem uskutečnila 50. synoda Starokatolické církve v ČR. Delegáti a delegátky z řad věřících i duchovních reprezentující jednotlivé farnosti projednávali změny ústavy umožňující efektivnější fungování církve či recepci ekumenických dokumentů s Římskokatolickou církví a lutherskou Švédskou církví. Na pořadu synody byly ale také otázky financování církve či víry a lidské sexuality.

Slovo synoda pochází z řeckého syn hodos – společná cesta. Podle církevní ústavy je synoda vrcholným orgánem starokatolické církve. Řádná synoda se schází nejméně jednou za tři roky a její volení delegáti a delegátky z řad věřících i duchovních zastupují jednotlivé farní a filiální obce.

„Synoda představuje, usměrňuje a podporuje život starokatolické církve, přijímá vnitřní předpisy starokatolické církve a ve všech otázkách starokatolické církve jí přísluší definitivní rozhodnutí, s výjimkou záležitostí věroučných a záležitostí, jež jsou vyhrazeny biskupovi mocí jeho úřadu,“ píše se v ústavě Starokatolické církve v ČR.

Návrhy na synodu předkládali jednotlivé obce, synodní rada a biskup, a o jejich zařazení do programu synody následně po posouzení právní komise a připomínkovém řízení rozhodla synodní rada.

Synoda se ve čtvrtek večer historicky poprvé začala eucharistickou slavností zvanou missa chrismatis (mše olejů), při které byli požehnány křižmo, olej katechumenů a olej nemocných. V latinské tradici jsou to tři oleje – k pomazání kandidátů křtu (katechumenů), pomazání nemocných a slavnostní a nejdůležitější z nich chrisma – křižmo, olej, který žehná biskup a který na znamení jednoty s ním používají kněží při křtu a biřmování. Je to posvátný olej, který v sobě nese vonnou esenci a pečetí pokřtěné, biřmo-vané a vysvěcené a dříve se jím pomazávali také králové. Zasazením této mše do programu synody jsme chtěli jasněji vyjádřit, že nejde jen o uzavřenou událost několika duchovních v katedrále, ale o slavnost celé církve.

Biskup Pavel ve svém kázání při úvodní bohoslužbě kladl důraz na pravdu a prorocký hlas církve v současné společnosti. „Pro naši církev je cesta pravdy a v pravdě nesmírně důležitá. V době, kdy táhnou marketingové triky a lidé hodnotí realitu podle emocí a dojmů (…) jsme na rozcestí, zda přistoupíme na tuto hru. Zda se vydáme cestou dojmů a přání, nebo si nalejeme čistého vína a budeme otevřeni Hospodinu, garantu pravdy, otevřeni Ježíšovu slovu: Vaše řeč budiž ano – ano, ne – ne. Otevřeni s prorockým zanícením, avšak s láskou a srdečností,“ řekl ve svém kázání.

50. synoda - biskup Harald ReinNaši synodu jménem Mezinárodní starokatolické biskupské konference navštívil také čestný host – švýcarský biskup Harald Rein. Ve svém poselství synodě se v pátek ráno zaměřil na význam společného nesení odpovědnosti v rámci církve a v rámci Utrechtské unie starokatolických církví.

„Co znamená přijmout odpovědnost v rámci starokatolické církve, před Bohem a před svými bližními? Zodpovědnost můžeme vnímat různými způsoby. Autoritářsky, kdy budeme ostatním určovat, jak mají věci být. Můžeme přesvědčovat a argumentovat. Pro starokatolické církve platí starocírkevní princip: přesvědčovat a pokud možno, rozhodovat v konsenzu, vždy společně a ne proti sobě,“ řekl ve svém projevu biskup Harald Rein.

Zdůraznil, že starokatolické církve jsou katolické církve, a jako katolické církve mají tři různé úrovně: církevní obec, biskupství, společenství místních církví – Utrechtskou unii. „Církevní obec je základní buňkou církve, ale přesto nemůže být sama pro sebe, je vždy součástí nějakého biskupství. Místní církev je také vždy součástí většího společenství. Za komunikaci mezi jednotlivými církvemi jsou odpovědní biskupové. Říkáme v naší Utrechtské unii, že ve věcech, které se týkají obyčejů, rozhoduje každá církev sama, v otázkách víry rozhodujeme společně,“ přiblížil biskup Rein. 

Navzdory tomu, že v tradičních věroučných otázkách podle něj dnes v podstatě panuje mezi církvemi shoda, objevují se nové otázky a výzvy, které církve rozdělují. „V ekumeně stojíme před novými výzvami: ty můžeme označit jako „nové etické otázky“. Mnoho církví říká, že tyto nové etické otázky jsou též otázkami víry. Já nemám odpověď a biskupská konference také ještě v mnohém nerozhodla, ekumenicky je to také složitý proces,“ dodal švýcarský biskup.

50. synoda - zpráva biskupa

Biskup Pavel Benedikt Stránský následně pronesl svou zprávu mapující období od poslední synody, která se uskutečnila v roce 2016 a byla volební. Biskup Pavel v ní rekapituloval tři roky svého episkopátu. Na začátku zprávy vzpomněl svých tří předchůdců: Aloise Paška, Augustina Podoláka a Dušana Hejbala.

Biskup přiblížil situaci synodní rady v uplynulém synodním období. Představil dosavadní úspěchy i výzvy, které církev čekají v budoucnu.

Ekonomickou situaci církve představil a upřesnil kancléř biskupa Petr Brzobohatý.

V závěru své zprávy biskup přítomné synodály obeznámil s výsledky interního Sčítání všeho lidu starokatolického. Toto sčítání vzešlo z rozhodnutí synodní rady k zjištění reálné síly církve.

Synoda se dále zabývala recepcí výsledků ekumenických dialogů, které iniciovala Mezinárodní starokatolická biskupská konference s luterskou Švédskou církví a Římskokatolickou církví. Pozitivně byly přijaty oba předložené ekumenické dokumenty: Utrecht a Uppsala na cestě k společenství a Církev a církevní společenství.

Delegáti synody také pověřili teologickou komisi přípravou návrhu českého starokatolického katechismu, synodní radu přípravou nové komunikační strategie a pastorační komisi přípravou výukového materiálu o naší víře a církvi, určené pro děti.

Byly schváleny také drobné změny ústavy, kterých cílem bylo zejména zefektivnit dosavadní procesy v církvi, a také nový volební a jednací řád synody a jednací řád synodních komisí.

Diskuzi na synodě vzbudila zejména otázka ekonomického zajištění církve a výběru církevních příspěvků. Vzhledem k postupně klesajícím státním příspěvkům bude církev v nadcházejících letech stále víc závislá na ochotě věřících přejímat i finanční odpovědnost. Synoda důrazně doporučila, aby věřící pravidelně přispívali farnostem příspěvkem ve výši cca 1 % svého měsíčního příjmu. Z této částky budou pak jednotlivé farnosti odvádět část na biskupství.

Synodálové také rozhodli o zahájení konzultačního procesu ohledně různých forem partnerství a svátostného manželství. Tento krok byl do jisté míry také reakcí na současný vývoj a diskuze v ostatních starokatolických a sesterských církvích.

Synoda se zabývala také otázkou dalšího vývoje obcí na Slovensku. Delegáti v této věci pověřili synodní radu projednáním možností pastorace věřících na Slovensku v kontextu Starokatolické církve v ČR a v kontextu církví Utrechtské unie.

Poslední den synody v sobotu dopoledne se věnoval volbě členů komisí a nové synodní rady. V závěru tohoto článku tedy přinášíme kompletní přehled jejich nového složení:

SYNODNÍ RADA

předsedá biskup Pavel Benedikt Strán-ský

Duchovní

 • Petr Jan Vinš
  Praha – Katedrála sv. Vavřince
 • Kamil František Kozelský
  Český Těšín

Laici

 • Petr Kamínek
  Praha – Katedrála sv. Vavřince
 • Vojtěch Starý
  Praha - Sv. Máří Magdaléna
 • Dana Hraníčková
  Pelhřimov
 • Jaroslav Šlefhofer
  Český Těšín

TEOLOGICKÁ KOMISE

 • Martin Kováč
 • Petr Krohe
 • Petr Miencil
 • Jakub Smrčka
 • Petr Jan Vinš

PRÁVNÍ KOMISE

 • Petr Brzobohatý
 • Petr Kamínek
 • Petr Kovářík

LITURGICKÁ KOMISE

 • Marek Bendy Růžička
 • Petr Jan Vinš
 • Lukáš Michael Vytlačil

PASTORAČNÍ KOMISE

 • Darina Bártová
 • Martin Kováč
 • Soňa Sochorová
 

5. listopadu 2019, Martin Kováč