EN | DE | LAT

Komuniké Mezinárodní starokatolické biskupské konference (IBK) u příležitosti jejího jednání 2018 ve Vídni v Rakousku

Komuniké Mezinárodní starokatolické biskupské konference (IBK) u příležitosti jejího  jednání 2018 ve
Vídni v Rakousku

17.
až 19. září 2018 jednala Mezinárodní starokatolická biskupská konference (IBK) ve Vídni.

Biskupové se intenzivně
zabývali otázkou financí, protože i když příjmy zůstávají na konstantní výši, zvyšují se náklady. Tím vyvstává otázka
po zvýšení ročního příspěvku členských církví, které ale není bez dalšího možné, jelikož finanční situace jednotlivých
církví je již tak napjatá. Jinou možností by bylo hledat cesty k úsporám. Byro IBK se touto otázkou bude zabývat na
svém příštím zasedání a předloží konkrétní náměty k řešení tohoto problému, stejně jako úvahy k budoucímu stanovení
priorit činnosti.

Komise pro dialog s Mar Thoma syrskou církví se v říjnu naposledy setká,
takže v příštím roce bude možné vyhodnotit výsledky tohoto dialogu.

Výsledky římskokatolicko-starokatolické
komise pro dialog (IRAD) byly předány Kongregaci pro nauku víry k vyjádření. IBK také vypracuje své
vyjádření.

Začala pracovat skupina zástupců starokatolických církví a arménské apoštolské církve, která se
věnuje etickým tématům. Jako první bude diskutována otázka role rodiny ve společnosti. Přitom má být také zohledněna
otázka stejnopohlavních vztahů.

Anglikánsko-starokatolická konzultační rada vydala brožuru o společných cílech
spolupráce mezi anglikány a starokatolíky v Evropě. Prozatím je k dispozici v německém a anglickém znění. Farní obce si
mohou tuto brožuru objednat.

Biskupská konference se rozhodla, že několik málo obcí ve Skandinávii nebude dále
vedeno jako misijní území, protože se vzhledem k plnému společenství se Švédskou církví nejeví smysluplné, udržovat v této oblasti starokatolické obce.

V otázce Bosny a Hercegoviny bylo konstatováno, že snahy o udržení obce v Dubravne Donje selhaly. Jurisdikce biskupské konference se tedy nadále vztahuje pouze na starokatolickou církev v Chorvatsku.

Byla zhodnocena zpráva od delegátů valného shromáždění Konference evropských církví (KEK); IBK
přijímá jejich podněty a chce s delegáty vést další debatu. Biskup Lederleitner přebírá koordinaci práce delegátů pro
období do příštího valného shromáždění KEKu.

Faráři pověření péčí o mládež v církvích Utrechtské unie jsou
vyzýváni, aby společně s mládeží členských církví Světové rady církví podpořili projekt s tématem „Angažovanost církve
pro děti“, který je organizovaný jednou starokatolickou pracovnicí ve Světové radě církví.

Klíčovým tématem
další diskuze bylo vypořádání se s tématem „stejnopohlavní vztahy a sakramentalita církevního požehnání.“ Biskup
německé církve Matthias Ring představil návrh, který bude v říjnu předkládat své synodě. IBK rozhodla, že biskupové ve
svých církvích spustí konzultační proces podle článku 6 statutu, který bude ukončen v roce 2020, aby mohla německá
synoda, která se bude konat téhož roku, následně přijmout rozhodnutí.

Příští řádné zasedání Mezinárodní
biskupské konference se bude konat 23. až 27. června 2019 v Lublinu v Polsku.

Amersfoort/Bern, září
2018