EN | DE | LAT

Komuniké Mezinárodní starokatolické biskupské konference UU (Doorn, 2005)

Starokatoličtí biskupové Utrechtské unie se sešli 19.-24.6. ve městě Doornu v Nizozemí ke svému každoročnímu zasedání. Jako hosté byli přivítání pověřenec arcibiskupa z Cantenbury pro Utrechtskou unii, biskup Jonathan Gledhill z Lichfieldu a pověřenec Episkopální církve USA pro Utrechtskou unii, biskup Mike Klusmeyer ze Západní Virgínie (USA). Zastupují světové anglikánské společenství jako stálí pozorovatelé při IBK.
Biskupové se kromě jiného zabývali různými dialogy a kontakty s jinými církvemi. S uspokojením byla přijata zpráva Mezinárodní římskokatolicko-starokatolické komise pro dialog. Dá se počítat s tím, že v průběhu příštích let lze očekávat společný dokument o pozici primátu v církvi. I pravoslavně-starokatolická komise pracuje plným tempem. Na jejím prvním setkání byla stanovena témata dalších hovorů. Má tu jít především o kontakty k jiným církvím a o důsledky vyplývající z  ordinace žen, kterou starokatolické církve zavedly. Příští setkání se bude konat na podzim tohoto roku. K tomu má být nyní ustavena oficiální vzájemná komise.
Dosavadní mandát Anglikánsko-starokatolické mezinárodní koordinační rady (AOCICC) byl prodloužen o dalších pět let. Tato rada má podporovat prohlubování společenství mezi oběma církevními rodinami, jakož i jejich spolupráci. V nejbližší době se má zabývat především ekleziologickými otázkami. Starokatoličtí členové této rady budou pro další období určeni v nové sestavě.
Protože stále znovu přicházejí žádosti a dotazy o možnostech spolupráce od tzv. �starokatolických� uskupení v USA, dala IBK o těchto skupinách vypracovat obšírnou zprávu. Ta byla předložena zasedání IBK, avšak vyvolala další otázky o charakteru a velikosti těchto skupin, které vyžadují dalšího prověření. Přitom je velikou pomocí Dr. Tom Ferguson z  Episkopální církve v USA.
Dále se IBK zabývala církevní obcí v Torontu, která se odloučila od PNCC. Navštívil ji soudce B. Maan, který o své návštěvě podal obšírnou zprávu. Tamní situace je velice neuspokojivá, protože jak celá obec tak i  jednotlivé osoby mají co činit se soudními kroky podnikanými ze strany PNCC. Došlo k usnesení uznat tuto obec za starokatolickou a náležející k  Utrechtské unii. Jeden z biskupů IBK bude jmenován za kompetentního delegáta IBK, biskupské funkce však převezme místní Episkopální církev. IBK však pro tuto obec nepřevezme žádné finanční nebo právní závazky. Ty jí bylo sděleno již vloni a na letošním zasedání to bylo na základě předložené zprávy ještě jednou potvrzeno.
V rámci stěžejního tématu zasedání reflektovali biskupové ekumenickou úlohu starokatolických církví. Má být vypracován dokument o  ekleziologické vizi, který by se zabýval strategií a určením cílů této vize a podrobněji stanovil starokatolickou pozici v ekumeně, aby církve Utrechtské unie mohly lépe plnit roli, ke které se cítí být povolány. V  tomto dokumentu mají být též formulovány konkrétní úkoly pro nejbližší a  i o něco vzdálenější časové období. Tento dokument lze očekávat příští rok.
Biskupové se také zabývali na zakázku vypracovaným teologickým dobrozdáním o manželství. Protože se zdá být žádoucí na toto téma obšírnější diskuze, bylo dohodnuto učinit toto téma centrálním bodem příštího zasedání IBK.
Příští zasedání se bude konat ve Švýcarsku. Konkrétní termín je třeba momentálně ještě ujasnit.

Amersfoort a Bern, 28. 6. 2005

Maja Weyermann
pověřenkyně pro informace IBK