EN | DE | LAT

Komuniké Mezinárodní starokatolické biskupské konference UU (Mödling, 2002)

Biskupové sjednocení v Utrechtské unii starokatolických církví se shromáždili 23. -29. 6. 2002 v Modlingu (u Vídně) ke svému každoročnímu zasedání. Body jednání byly projednávány v klidné a vyrovnané atmosféře.
Biskupové se během konference vedle jiných záležitostí zabývali hlavně tématem "Vedení - být biskupem ve starokatolické církvi". Šlo při tom především o reflexi a výměnu si vlastních zkušeností. Úvodní referáty měli biskup Vobbe a biskup Swantek. I když oba referáty vyjádřily rozdílné situace v USA a v Evropě, bylo zřejmé i to společné. Biskup stojí na jedné straně jako komunikátor Radostné zvěsti a na straně druhé jako vedoucí "organizace" v těžkém poli napětí. Zatímco je to první zaměřeno na duchovní společenství, požaduje vedoucí role přebrání zodpovědnosti za rozhodnutí, které musí mnohdy nést on sám.
Dalšími tématy byly kontakty s jinými církvemi, zvláště s církví anglikánskou. Přitom se mluvilo i o možných důsledcích Smlouvy z Porvoo mezi církví Anglie a luterskými církvemi ve Skandinávii, jakož i v baltických státech. Zvláště účast starokatolických biskupů na anglikánských biskupských svěceních, při kterých spolupůsobí i zástupci církví z Porvoo, byla probírána obsáhle a bude muset být tématem dalších studií.
V dalších hovorech se mluvilo o uspořádání oslav k 75. výročí Bonnské smlouvy.
V otázce otevření dialogu s římskokatolickou církví na mezinárodní úrovni byly podány informace o stavu přípravných prací. Na podzim se sejde přípravná komise teologů a teoložek obou církví za účelem vypracování listiny témat k pojednávání.
Tak jako každý rok byli biskupové seznámeni se zprávami ze všech členských církví a z území, o které se stará IBK a ve kterých jsou starokatolíci seskupení. Zvláštní pozornost byla věnována zprávě o  misijní činnosti PNCC a výkladu o výstavbě obcí v Německu. Dále byly vzaty na vědomí zprávy ze strany IBK pověřených teologů a komisí.
Protože část voleb do byra IBK byla v posledním roce odložena, byla nyní volba dokončena. Přitom byl za sekretáře byra IBK zvolen nový švýcarský biskup Fritz-René Müller. Dodatečně byl zvolen za zastupujícího člena biskup Robert Niemkovič z Chicaga. Dělí se o tuto funkci v byru s  biskupem Wysoczanským z Varšavy.
Dále byly nově rozděleny také různé jiné úkoly. Biskup Bert Wirix z  Nizozemí byl jmenován novým pověřencem pro kontakty s Anglikánskou církví. Biskup Berhard Heitz z Rakouska byl potvrzen jako delegát IBK pro církve na Slovensku a v Chorvatsku; biskup Fritz-René Müller (CH) bude v budoucnosti příslušný pro starokatolíky ve Francii. Příští zasedání IBK se bude konat 16. - 22. 11. 2003 v Praze.

Bonn a Utrecht 12.7.2002