EN | DE | LAT

Komuniké Mezinárodní starokatolické biskupské konference UU (Vratislav, 2000)

Ve dnech 21.-27. 5. 2000 se v polské Vratislavi shromáždili biskupové církví sdružených v Utrechtské unii, ke své každoroční konferenci. K  projednání bylo připraveno mnoho bodů.
Konečně mohl být odhlasován nový statut Utrechtské unie. Vstupuje v  platnost namísto zásadních dokumentů z roku 1889, které byly přepracovány vletech 1952 a 1974. Utrechtské prohlášení z roku 1889 zůstává pochopitelně nedotčeno. Tím se dostalo již dlouho plánované přetvoření Utrechtské unie ke konci. Zvláště je třeba upozornit na základní teologický dokument - Preambuli.
Biskupové se podrobně věnovali napětí, které vzniklo uvnitř Utrechtské unie kvůli svěcení žen. Usilovně se pracuje na obnovení plného církevního společenství mezi všemi členskými církvemi. Snahou je, aby se poměry urovnaly do roku 2003. Starosti činí napětí uvnitř Polsko-katolické církve v USA a Kanadě. Do Utrechtské unie byla přijata Starokatolická církev na Slovensku, která vznikla po rozdělení Československa.
Místo pro "informaci a komunikaci", o jehož vzniku se rozhodlo na konferenci v roce 1999, bylo obsazeno paní ThLic. Majou Weyeramannovou ze švýcarského Bernu. Svou činnost zahájí 1. září 2000. Má tak být zlepšena komunikace mezi starokatolickými církvemi navzájem a mezi místními církvemi a biskupskou konferencí.
Úzké vztahy mezi Utrechtskou unií a pravoslavnými církvemi byly zastíněny kvůli ordinaci žen. Aby se učinilo něco proti takovému vývoji, bylo (po dohodě s patriarchou v Cařihradu) rozhodnuto o vytvoření nové smíšené komise s redukovaným počtem členů. Kromě toho má být pokud možno co nejrychleji dokončeno sbírání informací o  starokatolicko-pravoslavném dialogu a jeho výsledky mají být publikovány. Důležitým tématem byly vztahy mezi římskokatolickou církví a  Utrechtskou unií. Za-mýšlejí se nové kroky k zintenzivnění kontaktů. Při ekumenické bohoslužbě polských církví, které se zúčastnili i tři římskokatoličtí biskupové, se arcibiskup Glazemaker zásadně postavil za starokatolické ekumenické snahy. Se zadostiučiněním konference konstatovala podstatné zlepšení vztahů mezi Polsko-katolickou a  římskokatolickou církví.
Dohoda z Porvoo zůstává tématem konference, protože Utrechtská unie má zvlášť úzké vztahy s anglikánským světovým společenstvím.
IBK se také zaobírala vývojem Světové rady církvi (WCC). Sleduje změny vztahů mezi pravoslavím a WCC s velkou starostí. Přivítala, že jeden člen IBK je členem zvláštní komise, která byla ustavena k odstranění těchto napjatých vztahů.
IBK se rozloučila s arcibiskupem dr. h. c. Glazemakerem, který konferenci předsedal od roku 1982. Příští řádné zasedání IBK se bude konat v září roku 2001 v Německu, poprvé za předsednictví arcibiskupa dr. Jorise Vercammena.