EN | DE | LAT

Komuniké Mezinárodní starokatolické biskupské konference UU (Wislikhofen, 2004)

Starokatoličtí biskupové Utrechtské unie se setkali ve dnech 27.6.-3.7.2004 ve Wislikofenu ve Švýcarsku ke svému každoročnímu zasedání. Jednání se tam konalo v klidné a uvolněné atmosféře. Jako hosty mohli účastníci přivítat biskupa Frananda Soarese z  Luzitánské katolické apoštolské evangelické církve v Portugalsku, jakož i biskupa Mike Kulsmeyera a Toma Fergusona z Episkopální církve v USA.
V průběhu konference se biskupové zabývali hlavním tématem Role, úkol a sebechápání starokatolických duchovních v  konfrontaci se sekulární společností. Úvodní referát přednesl docent F. M. Grünewald, vedoucí kurzu praktické teologie z oddělení pro evangelickou teologii na bernské univerzitě. Biskup Joachim Vobbe (D) převzal koreferát. Šlo v něm především o změněná očekávání, která jsou v  dnešní době kladena na duchovní a jak se tito s nimi vyrovnávají. Tématem bylo ale také sebechápání, se kterým duchovní svůj úřad vykonávají, jak vidí v tomto úřadě sami sebe, jakou pomoc a podněty je budoucím duchovním možné a nutné dávat již při jejich vzdělávání, aby byli dobře na svůj úřad připravováni.
Krátce se mluvilo o odchodu Polské národní katolické církve (PNCC) z  Utrechtské unie a o dalších kontaktech k ní. Církevní obec v Torontu, která náleží do kanadského biskupství PNCC a která by se od této církve chtěla odloučit, zažádala o připojení k Utrechtské unii. Tato obec byla postavena předběžně pod ochranu utrechtského arcibiskupství, než dojde k  dalšímu vyjasnění situace.
Velký prostor zaujímaly kontakty k jiným církvím. Biskup Soares informoval konferenci o dějinách, životě a sociálních projektech Luzitánské církve v Portugalsku.
S oběma hosty z Episkopální církve, která tak jako všechny anglikánské církve stojí s Utrechtskou unií v plném církevním společenství, byly diskutovány možnosti budoucí spolupráce. Ta se má rostoucí mírou vyvíjet kromě jiného s ohledem na časté dotazy těch společenství z USA, která se nazývají starokatolická a která by se chtěla připojit k  Utrechtské unii. Starokatolické církve jsou při svých zkoumáních odkázány na důvěrné informace své sesterské církve v USA, protože náboženská situace v USA je velice nepřehledná. Plánovaná je také intenzivnější účast při svěceních biskupů.
Podrobně se mluvilo o práci Anglikánsko-starokatolické mezinárodní koordinční rady. Mandát této rady, které má koordinovat praktické provádění církevního společenství mezi oběma církevními seskupeními bude v dohledné době končit. Po vyhodnocení její práce za posledních šest let a formulování dalších konkrétních cílů bude její mandát pravděpodobně prodloužen.
Na základě dobrých kontaktů v posledních letech přišla biskupská konference s iniciativou k navázání teologických hovorů s (luterskou) Církví Švédska. Prvním cílem těchto hovorů má být výměna informací k určitým tématům. Nemůže zde být ještě řeč o nějakém vlastním dialogu, ale jde o přípravnou fázi, která by mohla být k takovému dialogu úvodem.
Biskupská konference se radila též o důležitých ekumenických dokumentech. Dohodnuta byla opatření k vypracování starokatolického stanoviska k studijnímu dokumentu komise pro víru a řád SRC "Podstata a  určení církve". Rovněž bylo usneseno vypracovat stanovisko k papežské encyklice Ut unum sint. Dále má být sestaven ekumenický direktář, který má sloužit pro orientaci při hovorech s jinými církvemi.
Příští zasedání IBK se bude konat 19.-25.7.2005 v Nizozemsku.

Amersfoort a Bern, 4.8.2004

Maja Weyermann
pověřenkyně pro informace IBK