EN | DE | LAT

Komuniké z 13. a 14. zasedání synodní rady

Komuniké z 13. a 14. zasedání synodní rady

Synodní rada na svém 13. a 14. zasedání diskutovala o pokračování časopisu Communio, novém vydání starokatolického bohoslužebného zpěvníku a reflektovala dobu koronavirové karantény.

07. 03. 2020 proběhlo prostřednictvím videokonference krátké jednání synodní rady (13. zasedání), které bylo věnováno otázkám prezentace církve a časopisu Communio. Práci na Communiu, resp. „dotažení“ ročníku 2020, poté, co Martin Kováč pro svoji vytíženost nemohl dále v této práci pokračovat, nabídnul Lukáš Michael Vytlačil z katedrální farnosti. Bylo odsouhlaseno, že ročník 2020 bude dokončen, že šéfredaktorem se stane L. M. Vytlačil. Z diskuze uvnitř synodní rady vyplynulo, že většina členů synodní rady, ne však všichni členové, je pro vydávání časopisu Communio i v dalších letech. Bylo rozhodnuto, že během dubna 2020 se o sociální sítě budou starat bez nároku na honorář Petr Brzobohatý a Petr Jan Vinš; ve stejné době provede Anna Janská analýzu prezentace církve na sociálních sítích a do budoucna tuto službu převezme.

05. 05. 2020 proběhlo prostřednictvím videokonference jednání synodní rady (14. zasedání). Proběhla diskuze nad tématy, kterými by se měla v čase svého funkčního období zaobírat. Mezi jinými tématy zazněla otázka stabilizace farních obcí, zakládání obcí nových, financování mzdových nákladů v příštích letech s ohledem na vyplacené přechodné období, pracovní náplň pracovníků v církvi a způsob odměňování. Synodní rada požádala biskupa Pavla, aby na prvním jednání synodní rady v kalendářním roce předložil radě k dispozici jmenný seznam duchovních starokatolické církve.

Synodní rada dále pověřila biskupa, aby se dále zabýval otázkami kolem vydání reedice starokatolického zpěvníku a schválila zadání zakázky přípravy sazby a tisku kancionálu u společnosti Togga, s.r.o. s očekávanými finančními náklady přibližně Kč 150.000,- Dále se synodní rada věnovala fenoménům v souvislosti s koronavirovou krizí a přijala usnesení, ve kterém poděkovala za aktivitu vysílání starokatolických bohoslužeb na internetu a farnostem v Českém Těšíně, v Táboře, u katedrály a společenství na Slovensku a těmto obcím odsouhlasila příspěvek ve výši Kč 10.000,-

Synodní rada se zabývala otázkou platby členských příspěvků v Konferenci evropských církví a zároveň smyslem setrvání v této organizaci. Platbu ve výši 400 € rada odsouhlasila. Zároveň na příští zasedání Petr Jan Vinš připraví informaci o důvodech pro setrvání KEK, neboť nad důvodností setrvání v KEK jsou v synodní radě pochybnosti. Synodní rada byla informována o dohodě mezi Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí o podobě duchovní služby u Policie ČR a v ostatních bezpečnostních sborech a souhlasila se jmenováním historicky prvního starokatolického kaplana u Policie ČR por. Mgr. Grzegorze Żywczoka, faráře v Pacově a Pelhřimově a komisaře Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. Synodní rada se rovněž zabývala otázkou finančního daru duchovním v okamžicích jejich životního jubilea a rozhodla se ocenit příkladnou službu duchovního finančním darem ve chvíli, kdy dosáhne 50 let věku a při odchodu do emeritury ve věku 65 let a zároveň je ve službě starokatolické církvi aktivní alespoň 20 let.

Další jednání synodní rady bude 23. 06. 2020.

Pavel B. Stránský
biskup

15. května 2020, Petr Jan Vinš