EN | DE | LAT

Komuniké z 15. zasedání synodní rady

Komuniké z 15. zasedání synodní rady

Nejvýraznějším bodem červnového jednání bylo schválení dohody o vzájemné úpravě vztahů se skupinou kolem emeritního biskupa Dušana Hejbala, která může již brzy vstoupit v platnost.

 

Synodní rada zasedala dne 23. 6. 2020 prostřednictvím videokonference. Potvrdila jmenování PhDr. Lenky Bukovské jako klinické psycholožky pro examinaci kandidátů na svěcení, rozhodla o pololetních odměnách duchovních, přijala informaci biskupa o ustanovení Aleše Svobody jako faráře v obcích Soběslav a Písek, o ustanovení Grzegorze Żywczoka pro duchovní službu u Policie ČR, o konání valného shromáždění České biblické společnosti, ladění varhan na Petříně a o chystaných a probíhajících projektech stavby sociálního bydlení na faře v Jablonci a nízkoprahového centra na faře v Desné.
 
Biskup také informoval synodní radu o tom, že se podařilo získat svolení akademického nakladatelství Brill s pořízením českého překladu knihy prof. Petra Bena Smita Úvod do starokatolické teologie, která vyšla anglicky v minulém roce.
 
Synodní rada poděkovala pastorační komisi a jmenovitě Soně Sochorové za přípravu dětského kvízu pro Noc kostelů a letáku, který byl v našich farnostech během Noci kostelů používán.
 
Ministerstvo kultury sdělilo biskupovi na dotaz, týkající se možnost vytváření církevních právnických osob na Slovensku, že český zákon o církvích umožňuje pouze vytvoření právnických osob se sídlem v ČR, jakkoli tyto mohou vykonávat činnost i v zahraničí. Biskup informoval synodní radu, že se obrátil na IBK s dotazem, jakým způsobem by měla být v rámci struktur Utrechtské unie situace slovenských starokatolických věřících uchopena. IBK v mezičase rozhodla, že pro Slovensko bude zřízeno samostatné delegátské území.
 
Členka farnosti v Havlíčkově Brodě Noemi Kosourová splnila předepsanou zkoušku před členy teologické komise a může být vysvěcena na jáhenku. Termín svěcení je naplánovaný na 15. srpna v Havlíčkově Brodě.
 
Na biskupství bylo zakoupeno zařízení k digitalizaci fotografií a filmových negativů. Rozebíhá se tak projekt uchování starokatolické obrazové paměti. Obce i jednotlivci jsou vyzýváni, aby případně poskytly k digitalizaci a trvalému uchování v elektronické podobě své fotografie, dokumentující starokatolický život v minulých rocích a desetiletích.
 
Petr Jan Vinš, který byl Synodní radou pověřen k jednání se skupinou věřících kolem emeritního biskupa Dušana Hejbala, prezentoval v rámci jednání společně připravený návrh dohody o vzájemném uspořádání poměrů. Tento návrh předpokládá, že tato personálně vázaná skupina bude znovu integrována do kanonických struktur starokatolické církve v podobě diaspory mimo obvod farnosti, bude moci po dohodě s příslušným farářem využívat kapli svaté Rodiny u Nuselských schodů, a i její nedělní bohoslužby v alternativních prostorách pak budou považovány za oficiální bohoslužby starokatolické církve. Emeritnímu biskupovi bude umožněno kooperovat a zastupovat při pravidelných bohoslužbách u svaté Rodiny a po dohodě s příslušným farářem sloužit i mimořádné bohoslužby. Dohoda dále mimo jiné konstatuje, že emeritnímu biskupovi náleží úcta pro jeho zkušenosti a nabyté postavení v církvi, biskupské úkony nicméně může vykonávat pouze na vyzvání úřadujícího biskupa-ordináře. Společenství věřících kolem Dušana Hejbala dohodu ze své strany schválilo s dodatkem, že „rádo upustí od soudních sporů (ve věci zpochybnění zrušení farnosti u svatého Kříže), pokud druhá strana učiní podobně“. Synodní rada vyslechla zprávu Petra Jana Vinše o dosavadním jednání, zvážila předloženou dohodu a schválila ji v předloženém znění beze změn s tím, že vstoupí v platnost okamžikem pravomocného uzavření zmíněných sporů o existenci pražské farnosti u svatého Kříže. Synodní rada společenství kolem Dušana Hejbala nevyzývá ke stažení žalob, nechává tuto otázku na vlastním uvážení tohoto společenství, a stejně tak akceptuje variantu vyčkat s účinností dohody do pravomocného rozhodnutí soudů. Dohoda bude platit dva roky od vstupu v platnost a po této době bude vyhodnocena a případně dále upravena. Jurisdikční podřazení kaple svaté Rodiny v rámci pražských farností bude stanoveno dohodou mezi duchovními správci farnosti sv. Máří Magdalény a sv. Vavřince.
 
Dne 8. srpna proběhne v katedrálním chrámu sv. Vavřince pouť při příležitosti svátku patrona katedrály. Všichni jsou srdečně zváni.
 
Ve dnech 16.-23. srpna se bude v RS Star Line, sv. Jan v Hrachově u Orlické přehrady konat tradiční Týden duchovní obnovy a všichni jsou na něj srdečně zváni.
 
Na podzim 8. listopadu je naplánovaná ekumenická připomínka 400. výročí bitvy na Bílé Hoře, která bude sestávat z nešpor a odhalení Kříže smíření. I tuto významnou ekumenickou událost je dobré již nyní vést v patrnosti.
 
Další jednání synodní rady je naplánované na září.