EN | DE | LAT

Prohlášení Starokatolické církve v ČR k současné debatě o rodině

Prohlášení Starokatolické církve v ČR k současné debatě o rodině

Biskup a synodní rada vydali prohlášeni k ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy a k občanským svazkům osob stejného pohlaví

Prohlášení Starokatolické církve v ČR k současné debatě o rodině

V Praze dne 7. 7. 2023

Biskup a synodní rada Starokatolické církve v ČR se znepokojením sledují vyhrocenou společenskou diskuzi kolem ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a kolem návrhu na umožnění civilních manželských svazků pro osoby stejného pohlaví.

Domníváme se, že pokud v debatě o těchto otázkách zaznívá křesťanský hlas, měl by být vedený v první řadě Ježíšovým přikázáním lásky, kterým nás vybízí milovat druhého jako sebe sama (Mk 12,31).

Starokatolická církev v ČR, vědoma si křesťanské odpovědnosti zastávat se slabších a utlačovaných, již dříve doporučila příslušným státním institucím ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, která je známa také jako Istanbulská úmluva.

Starokatolická církev nesdílí obavy některých křesťanů z tzv. "genderové ideologie" a lituje toho, když je legitimní a přínosná debata o roli mužů a žen ve společnosti ideologicky zplošťována, deformována a zneužívána způsobem, který může být pro řadu lidí, včetně mnoha věřících, zraňující.

Starokatolická církev v ČR také výslovně podporuje legislativní zakotvení rovných práv pro svazky osob stejného pohlaví. V roce 2022 se synoda Starokatolické církve v ČR rozhodla otevřít možnost požehnání na společnou cestu životem v lásce a věrnosti lidem, kteří nemohou uzavřít manželství.

K tomuto rozhodnutí nás vede i to, že v našich církevních obcích mezi sebou máme stejnopohlavní páry, včetně těch, které vychovávají děti, a zakoušíme každodenně skutečnost, že mohou být zdrojem Božího požehnání pro sebe navzájem, pro své děti, církev i společnost.

Touhu osob, žijících ve stejnopohlavním partnerství, po trvalém, právně zakotveném, případně i církví požehnaném svazku nevnímáme jako ohrožení tzv. "tradiční rodiny", ale naopak jako krok, který stojí na tradičních a bytostně křesťanských hodnotách vzájemné odpovědnosti a závazku.

Závěrem bychom chtěli apelovat na všechny křesťany, aby v debatách na tato náročná společenská témata zachovávali především ducha lásky, ke kterému nás vyzývá Pán, a to i vůči těm, kteří zastávají jiné názory.

7. července 2023, Petr Jan Vinš