EN | DE | LAT

Starokatolická církev umožní církevní uzavírání stejnopohlavních partnerství

Starokatolická církev umožní církevní uzavírání stejnopohlavních partnerství

Starokatolická církev má v úmyslu od 1. 1. 2025 umožnit uzavření partnerství osob stejného pohlaví se státní platností formou církevního obřadu

V Praze dne 29. 6. 2024

 Starokatolická církev umožní církevní uzavírání stejnopohlavních partnerství

Starokatolická církev v České republice má záměr umožnit od 1. 1. 2025 slavení církevního obřadu žehnání partnerství pro osoby stejného pohlaví, které bude zároveň uzavřením partnerství formou církevního sňatku podle českého právního řádu.

Synodní rada Starokatolické církve v ČR jako k tomu způsobilý orgán církve informovala dnes na základě svého rozhodnutí ze dne 25. 5. 2024 o tomto svém záměru příslušné státní úřady s žádostí o upřesnění administrativního postupu při uzavírání partnerství formou církevního obřadu. Starokatolická církev v ČR je první církví v naší zemi, která veřejně deklaruje svůj záměr uzavírat partnerství osob stejného pohlaví se státní platností formou církevního obřadu.

Od 1. 1. 2025 se ve státní legislativě ČR novelou Občanského zákoníku zavádí partnerství jakožto trvalý svazek dvou lidí stejného pohlaví, který se bude uzavírat stejným způsobem jako manželství, přičemž nestanoví-li zákon nebo jiný právní předpis jinak, budou se vztahovat na partnerství, a práva a povinnosti partnerů, ustanovení o manželství, právech a povinnostech manželů, vdovách a vdovcích obdobně. Tato právní úprava umožňuje, aby se toto partnerství uzavíralo i formou církevního obřadu, pokud se k tomu církev, která disponuje příslušnými zvláštními právy, podle svých vnitřních pravidel a předpisů rozhodne.

Starokatolická církve v ČR na své 51. synodě dne 14. 10. 2022 zavedla možnost církevního požehnání pro páry, které nemohou uzavřít manželství, včetně párů osob stejného pohlaví. Se změnou české legislativy tak může církve nyní párům osob stejného pohlaví nabídnout možnost, aby toto požehnání bylo současně uzavřením partnerství podle českého právního řádu. Dosud musely takové páry uzavírat civilní registrované partnerství nezávisle od církevního obřadu.

„V našich farnostech žijí lidé ve stejnopohlavních partnerstvích a církev cítí potřebu o ně pastoračně pečovat,“ uvádí k tomu starokatolický biskup Pavel Benedikt Stránský a dodává: „Možnost uzavřít církevním obřadem partnerství se státní platností je proto logickým krokem, který potvrzuje trvalost a závažnost takovýchto partnerství. Naše církev v tomto bodě následuje i praxi západních starokatolických a anglikánských církví, které podobnou úpravu už v minulosti přijaly.“

Starokatolická církev v ČR je součástí Utrechtské unie starokatolických církví v Evropě a je v plném společenství i s církvemi Anglikánského společenství a s luterskou Švédskou církví. V řadě starokatolických a anglikánských jurisdikcích ve světě existuje možnost požehnání civilně uzavřeného stejnopohlavního partnerství nebo manželství, anglikánské církve v USA nebo ve Skotsku, stejně jako Švédská církev uzavírají i církevní sňatky.

 

29. června 2024, Petr Jan Vinš