EN | DE | LAT

Starokatolickou církev v ČR čeká jubilejní 50. synoda

Starokatolickou církev v ČR čeká jubilejní 50. synoda

Praha 14. října 2019: Ve dnech 17. – 19. října 2019 se v Bystřici pod Hostýnem uskuteční 50. synoda Starokatolické církve v ČR. Delegáti a delegátky z řad věřících i duchovních reprezentující jednotlivé farnosti budou projednávat změny ústavy umožňující efektivnější fungování církve či recepci ekumenických dokumentů s Římskokatolickou církví a lutherskou Švédskou církví. Na pořadu synody jsou ale také otázky financování církve či víry a lidské sexuality.

Starokatolická církev v České republice se připravuje na svou jubilejní 50. synodu, která se uskuteční od čtvrtku 17. října do soboty 19. října 2019 v středisku Českobratrské církve evangelické Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. Slovo synoda pochází z řeckého syn hodos – společná cesta. Podle církevní ústavy je synoda vrcholným orgánem starokatolické církve. Řádná synoda se schází nejméně jednou za tři roky a její volení delegáti a delegátky z řad věřících i duchovních zastupují jednotlivé farní a filiální obce.

Synoda v Pacově (2015)„Synoda představuje, usměrňuje a podporuje život starokatolické církve, přijímá vnitřní předpisy starokatolické církve a ve všech otázkách starokatolické církve jí přísluší definitivní rozhodnutí, s výjimkou záležitostí věroučných a záležitostí, jež jsou vyhrazeny biskupovi mocí jeho úřadu,“ píše se v ústavě Starokatolické církve v ČR.

Návrhy na synodu můžou předkládat jednotlivé farní nebo filiální obce, synodní rada a biskup. O zařazení návrhu do programu synody následně po posouzení právní komisí a připomínkovém řízení rozhoduje synodní rada.

„Padesátá synoda bude taková, jakou si ji uděláme – jsme to my všichni, celá místní církev, kdo stanovíme témata, která má synoda projednat. V tuto chvíli již víme, že budeme jednat o společenství s Církví Švédska, dále o otázce žehnání stejnopohlavních párů, respektive o nastartování konzultačního procesu k této otázce, budeme se vyjadřovat k otázce vnímání manželství v německé starokatolické církvi a budeme jednat o několika změnách naší Ústavy a jiných vnitřních předpisů církve,“ napsal PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve v ČR, ve svém poselství k připravované synodě.

Synoda se ve čtvrtek večer historicky poprvé začne speciální eucharistickou slavností zvanou missa chrismatis (mše olejů), při které budou požehnány křižmo, olej katechumenů a olej nemocných. V latinské tradici jsou to tři oleje – k pomazání kandidátů křtu (katechumenů), pomazání nemocných a slavnostní a nejdůležitější z nich chrisma – křižmo, olej, který žehná biskup a který na znamení jednoty s ním používají kněží při křtu a biřmování. Je to posvátný olej, který v sobě nese vonnou esenci a pečetí pokřtěné, biřmované a vysvěcené a dříve se jím pomazávali také králové. Zasazením této mše do programu synody chtějí starokatolíci vyjádřit, že nejde jen o uzavřenou událost několika duchovních v katedrále, ale o slavnost celé církve. 

„Než otevřeme všechna zmíněná témata synody, budeme také seznámeni s výsledkem vnitrocírkevního ‚Sčítání všeho lidu starokatolického‘, tedy s tím, jaká je naše církev, kdo ji tvoří a kolik nás je. Budeme se také bavit o věcech finančního rázu – tedy jednoduše o tom, co jsme schopni ufinancovat nyní a jaký je výhled do budoucna,“ dodal biskup Stránský.

Předchozí 49. synoda se konala v dubnu 2016 v Želivském klášteře a jejím ústředním úkolem byla volba nového biskupa, kterým se stal tehdejší zlínský farář Pavel Benedikt Stránský. Letošní synoda proto bude pro české starokatolíky také možností bilancovat uplynulé tři roky.

 

14. října 2019, Martin Kováč